سه شنبه ۲۸ دی‌ ۱۴۰۰ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

جُنگ کارگری

در این شماره می‌خوانید:

 

 

- مرزها و باید و نبایدها را مردم باید تعیین کنند!

- جنبش کارگری ترکیه در شرایط پساانتخابات

- سود، مقدم بر کار

- وضعیت دختران و زنان نوجوان و جوان در عرصه آموزش متوسطه و عالی - بخش دوم و پایانی

- چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ بخش چهارم

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟ - بخش دوازدهم

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ٨

اعتراض پراکندە دیگر جوابگو نیست. چارە کار در مبارزە متحدانە و پیوستە عملی است. این جماعت را هیچ جور دیگر نمی‌شود وادار بە رعایت حقوق مردم کرد. اگر کوتاە بیاییم آنها هر چیز را کە بخواهند بە ما تحمیل خواهند کرد و در این کار حد و مرزی را برای خود قائل نمی‌شوند. مرزها و باید و نبایدها را مردم باید تعیین کنند و خواهند کرد، نە آنها!

در چنین شرایطی ناامیدی طبقه‌ی کارگر ترکیه از صندوق رای رقم خواهد خورد که می‌تواند در مدت کوتاهی منجر به بروز آشفتگی سیاسی گسترده در ترکیه بشود

سود شرکت‌های حاضر در بورس در خلال 5 سال به 66 میلیارد رسیده است. کل سود تمام شرکت‌های هلندی با رشد 25 درصدی خود در این 5 سال به 290 میلیارد بالغ شده است. سهم سهامداران از این پول مدام بیشتر و سهم کارگران مدام کمتر شده است

مدیریت یکی از مشاغـلی است که کاملا" در اخـتیار مردان قـرار گرفـته است و در حا ل حاضر در برابر هـر ۱۰ مرد تحصیل کرده تنها یک زن در برخی پست‌های مدیریتی قـرار گـرفـته است در واقـع میزان مشارکت زنان در مشاغـل موجود برای آنها و نیز فـرصت‌های شغـلی که برای زنان در جامعه ایجاد می‌شود، بسیار پایین‌تر از سطح تحـصیلی آنان است

اعتصاب‌ها ضروری‌اند، اما به تنهایی کافی نیستند. تحولات مورد نظر سازمان آموزشی اوکلند (اتحادیه معلمان) و اتحاد معلمان لوس آنجلس و سایر اتحادیه‌های آموزشی در کشور برای رسیدن به موفقیت نیاز به کنش مستقیم و رو در رو با میلیاردرهای طرفدار مدارس خصوصی و سودجویی از آموزش عمومی دارند

پیشرفت در تکنولوژی‌های اطلاعاتی و مراوداتی تقاضا برای کار را در امریکا مستقیما و غیرمستقیم دستخوش تغییرات عمیقی کرده است. این پیشرفت، به نحو فزاینده و مقرون به صرفه‌ای، کار برون‌سپاری و اعمال نظارت و هماهنگی در روندهای پیچیدۀ تولیدی را، که بخش‌های مختلف آن در جاهای دور و جدا از هم انجام می‌شوند، برای شرکت‌ها میسر کرده است و شرایط رقابت را چه برای سرمایه و چه برای کار تغییر داده است

وجود چند اتحادیە حتی در یک رشتە معیین به خودی خود لزوما بە معنی وابستگی یک از آنها بە سرمایە‌داران نیست و در برخی کشورها وجود دارد. ولی آنها حتی اگر بە هر دلیل کە از هم جدا شدە باشند دیگر برای نابودی فیزیکی یکدیگر تلاش نمی‌کنند و کم پیش نمی‌آید کە بر سر مطالبە مشترکی با هم همکاری هم بکنند. ولی ایراد آنجاست کە یکی از آنها بە عامل سرکوب دیگری تبدیل شود

در این شماره می‌خوانید:

 

 

- خواست مقدم سیل‌زدگان جبران خسارات، محاکمه مقصرین!

- چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ (بخش سوم)

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟ - بخش یازدهم

- وضعیت دختران و زنان نوجوان و جوان در عرصه آموزش متوسطه و عالی - بخش اول

- مردم سیل زده نیاز به کمک‌های فوری دارند!

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – 7

 

 

نتیجه کار کارشناسی که روحانی وعده‌اش را داده است، هرچه که باشد، تا زمانی که استبداد و سرکوب و سانسور برقرار باشد تنها ممکن است به کار بایگانی بیاید. مردم مقدمتا خواهان جبران خسارت‌هایی هستند که به آن‌ها واردشده و اکثر آسیب دیدگان شرایطشان طوری نیست که بتوانند بدون جبران خساراتشان به زندگی عادی برگردند.