شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

"کارگر-صاحبان" به تعاونیها و تعاون هنوز بالنسبه قوی است. اما به نظر می رسد این تعهد رو به افول است، خاصه در کارگران جدید عضو تعاونیها، و تا حدودی در برخی بخشهای کارگران، که به "گارد قدیم" تعاونیها تعلق دارند."

با این حال، پیش از آن که در این راستا پیشتر برویم، لازم است نگاهی دقیق تر به ساختار سازمانی موندراگون و برخی از مهمترین تحولات گروه تعاونیها در سه دهه گذشته بیاندازیم.

 

این حرکت بزرگ با آن‌که جنبه مطالباتی و صنفی دارد، اما با توجه به وزن سنگین این صنعت در اقتصاد کشور و حد آگاهی در این بخش از کارگران ایران با هر نتیجه‌ای هم که پایان گیرد مهر و نشان خود را بر روند تحولات سیاسی در مبارزه با جمهوری اسلامی و در رسیدن به آزادی و عدالت خواهد کوبید. همانگونه که خیزش‌های مردمی دی ۹۶ و آبان ۹۸ تاثیرات بسیار بزرگ خود را در رابطه جامعه و حکومت باقی گذاشتند و بدانگونه که حرکت مدنی تحریم انتخابات حکومت را باز هم بیشتر منفرد کرد، این اعتصاب بزرگ هم اثر خود را چه از نظر تقویت اعتماد به نفس در مردم و چه دستاوردهای عملی اش بر جای خواهد گذاشت.

موج حمایتها بە رغم اعمال سانسور آنچنان بلند و همبستگی از اعتصابیون بقدری گستردە، عمیق و صمیمانە است، کە نظیر آن در سالهای اخیر دیدە نشدە. همە بە استثنای مستبدین و استثمار گران و باندهای مافیایی کە بر صنعت نفت و پتروشیمی و ثروتهای ملی کشور چنگ انداختەاند و آنها را از آن خود نمودەاند در تقلا هستند کە بە شکلی همبستگی و حمایت خود را از این اعتصاب نشان دهند. اتحادیە های کارگری بسیاری از کشورهای مختلف نیز بە حمایت از کارگران اعتصابی و مطالبات حق طلبانە آنها برخاستەاند و موج پیامهای همبستگی است کە از طرف آنها بسوی اعتصابیون روان است.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

از اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی حمایت کنیم

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش دوم

درسهای یک آزمون موفق!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

اینک  کە دولت بجای رسیدگی بە مطالبات کارگران بە اخراج و تهددید  و دادن وعدەهای  دروغ روی آوردە. وظیفە انسانی و اجتماعی ما حکم می کند کە همە ما بە هر وسیلەای کە می توانیم با حمایت از کارگران اعتصابی حق طلب بە آنها کمک کنیم تا بە خواستە هایشان برسند.  ٧٠٠ کارگر پالایشگاە تهران کە  بخاطر شرکت در اعتصاب  در معرض اخراج قرار دارند از مردم کمک خواستەاند. تلاش کنیم جلوی اخراج آنها را بگیریم و نگذاریم حکومت موفق بە سرکوب این اعتصاب حق طلبانە گردد. حمایت زبانی کافی نیست. کارگران بە حمایت  عملی نە تنها برادران و خواهران کارگر و زحمتکش خود بلکە بە حمایت سایر هم میهنان  عدالتخواە  و آزادە خود نیاز دارند.

این جنبش خیلی زود پا به عرصه هائی فراتر از جوهر تولیدی خود گذاشت. گامهای کلیدی در توسعۀ آنچه بعداً به گروه تعاونی موندراگون فراروئید، عبارت بودند از ایجاد سیستم تأمین اجتماعی در سال 1958، تأسیس یک مؤسسۀ اعتباری و بانک پس انداز تعاونی در سال 1959، و استقرار گروه اولارکو در سال 1965. این اقدام نخستین کوشش برای هماهنگی فعالیتهای شرکتهای منفرد و جداگانه بود، که مکانیسمی را برای همبستگی بین تعاونی ایجاد کرد

تحریم نمایش انتخاباتی یک آزمون موفق بود، این آزمون اما بدون مشارکت وسیع زحمتکشان نمی توانست بە نتیجە مطلوب برسد. هیچ تغییر اساسی و تحول عمیق سیاسی و اجتماعی دیگری نیز در ایران امروز بدون مشارکت وسیع طبقە کارگر و تضمین منافع و حقوق آن نمی تواند بە سر انجام برسد. این واقعیت را خوب است همە ی آنهایی کە بە دنبال تغییر و تحول بنیادین در ایران هستند هموارە بە یاد داشتە باشند.

اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژەای نفت و شماری از نیروگاە های برق مهمترین رویداد کارگری این هفتە بود. این اعتصاب کە تا کنون در سالهای پس از انقلاب در این وسعت و با چنین کیفیتی نظیر آن دیدە نشدە بار دیگر همە توجە ها را بە سوی جنبش کارگری و نقش و تاثیر آن بر تحولات کشور معطوف نمود و بسیاری را غافلگیر کرد. مسئولین حکومتی و صاحبان شرکتهای پیمانکاری کە استثمار و فشار بە کارگران شاغل در این شرکتها را بە حداکثر رسانیدەاند، با وجود اینکە از عمق نارضایتی کارگران آگاە بودند، اما انتظار حرکتی با این وسعت را نداشتند.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اصلاح طلبان بە بهانە دفاع از انتخابات و جمهوری، در خدمت ولایت و انتصاب!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش اول

خابیر باراندیاران و خاویر لزاون

رئیسی و همتی هر دو در خط ولایت و صاحبان ثروت!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

برای اصلاح طلبان اما آنچە مهم است و آنها آنرا بە منافع مردم و کشور همیشە ترجیح دادە اند منافع گروهی این جماعت و ماندن در حکومت برای حفظ آن است. بهمین جهت با وجود اینکە می دانند همتی شانس چندانی برای پیروزی ندارد و فاصلە او با رئیسی بر اساس یک نظر پرسی کە در سایت اصلاح طلب آفتاب یک روز قبل از رای گیری منتشر شدە ٦ بە ٦٣ است و رضایی نیز ٢ درصد از همتی جلوتر است همتی را بهانە شرکت در انتصابات قرار دادەاند! حتی سابقە جنایت کارانە رئیسی هم مشکل آنها نیست. کە اگر بود صاحبان امتیاز دار معروفترین روزنامە های اصلاح طلب یک روز پیش از دعوت اصلاح طلبان بە شرکت در انتصابات برای دست بوسی خدمت رئیس جمهور جنایتکار آیندە نمی رسیدند و آن همە از اعمال وی تعریف و تمجید نمی نمودند.