سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱ می ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

واقعیت این است که تز اقتصادی جمهوری اسلامی در دوره‌ی جدید مجدداً به دوران برجامی برگشته است. اکنون دولت نیازی به بورس ندارد. پس با بلعیدن پول‌های آخرین سرمایه‌گذاران باقی‌مانده در بورس، قصد دارد پول را به سمت زمینه‌سازی برای سرمایه‌ی خارجی هدایت کند. ارزان‌سازی نیروی کار، برای ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری، و هدایت پول داخلی به سوی تجارت و احیاناً مشارکت در تولید، سیاست این دوره‌ی دولت و نظام خواهد بود.

از نظر مارکس عامل انقلابی تغییر همانا طبقۀ کارگر سازمانیافته و آگاه است – گورکنانی که سرمایه داری خود خلق کرده است. برعکس از نظر میسون پای یک عامل تاریخاً جدید در میان است: "انسانهای شبکه ای شده". به عبارت دیگر توده های تحصیل کرده، تلفن هوشمند در دستی که از طریق شبکه های اجتماعی به هم مرتبط شده اند. 

صنایع پتروشیمی و مشتقات نفتی در حال حاضر هنوز جز سوددآورترین بخش صنعت کشور هستند و بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی و سوخت مورد نیاز کشور را تامین می کنند. هم از این رو کارگران مقدمتا تنها از طریق اعتصاب و متوقف کردن تولید و سود صاحبان شرکتهای پتروشیمی است کە باید سعی کنند بە یکە تازی های صاحبان این شرکتها لگام زنند و حقوق بە یغما بردە شدە خودشان را از آنها و دولت شان باز ستانند. همە راە های دیگر از شکایت و نامە نگاری گرفتە تا تجمع های اعتراضی کە ضرری بە منافع سرمایە داران وارد نمی کند تا کنون پیمودە و بی نتیجە ماندەاند. تکرار آنها بی فایدە و اتلاف وقت اند و اگر بە آنها قناعت شود نتیجە شان همین می شود کە رفتار کارفرمایان روز بە روز گستاخانە تر و استثمار گرانە تر شود

سندیکای کارگران شرکت واحد، کانون های فرهنگیان استان قزوین و الیگودرز و تشکل مستقل بازنشستگان در اعلامیە های جداگانەای کە در این هفتە در مورد خرید واکسن کرونا منتشر کردند، پس از ابراز نگرانی از شیوع گستردە کرونا در جامعە و خطرات ناشی از کرونا خواستار خرید واکسن استاندارد مورد تائید سازمان جهانی بهداشت و واکسیناسیون رایگان همە مردم شدند.

شمار تشکلهای صنفی کە خواستار واکسیناسیون رایگان و فوری شدەاند همچنان در حال افزایش اند و تا کنون حداقل بە ١٥ مورد رسیدە است. اکثر این تشکلها کانون های صنفی فرهنگیان هستند.

 مطالب این شماره جُنگ کارگری :

دعوا ی دولت و مجلس بر سر همە چیز هست بە غیر از سفرە مردم!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هفدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش پایانی

ساخت مسکن برای بازنشستگان ترفند یا تصمیم؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

محافظە کاران اما پیچیدەتر برخورد می کنند. آنها سعی می کنند با مانورهای نمایشی فریبکارانە و ادعای اینکە با برنامە بودجە دولت روحانی گویا از آن جهت مخالفند کە سفرە مردم را کوچکتر می کند. و قصد دارند با تغییر بودجە سفرە مردم را بزرگتر کنند، همان شعار آوردن پول نفت سر سفرە مردم  را تکرار می کنند کە با وجود افزایش بی سابقە پول نفت در زمان دولت احمدی نژاد خلاف آن عمل کردند.  بە واقع دعوا و اختلاف آنها ممکن است شامل هر چیزی بشود الی حقوق کارگر و مردم زحمتکش.

خطر اصلی که در ذات روبوتی کردن پروسه های تولید وجود دارد، خطری بزرگتر از بیکاری انبوه است. خطر اصلی همانا افول گرایش 250 سالۀ سرمایه داری برای ایجاد بازارهای جدید به جای بازارهای منسوخ است.

ما باید یک انقلاب صنعتی جدید را پشت سر بگذاریم. اما این انقلاب متوقف شده است. کسانی که این وضع را با سیاستگذاری ضعیف، استراتژی ناکارا برای سرمایه گذاری، و مالی شدن مفرط سرمایه  توضیح می دهند،عارضه های بیماری را با خود آن اشتباه می گیرند. آنها که مدام تلاش می کنند نرمهای قانونی مشترکی را بر ساختارهای بازار حاکم کنند، این وضع را درنیافته اند.

برای پایان دادن به این بخش، در نظر خواهم گرفت که چگونه پویایی ناهموار و ترکیبی از تحرکات مجازیِ رو به برون – رو به درون تعبیرات رسمی سرمایه داریِ تولیدی-کالایی را از طریق خدمت، ساخت و سرمایه داری بر پلاتفرم ها دوباره شکل داده است. من سپس نظریه ای را بررسی می کنم که چگونه انباشت دیجیتال منطق دیوید هاروی 'انباشت از طریق سلب مالکیت' را دگرنگون کرده است. این شکل کلاسیک انباشت است که ما در نوشته های مارکس پیدا می کنیم، و همچنین در استعاره از 'حصار دیجیتال' مطرح شده توسط آندریویچ، که استدلال می کند چگونه فرم کلاسیک به زمینه دیجیتال ادامه یافته است.

وعدە ساخت ٢٠٠ هزار واحد مسکونی را داد نمی توان جدی گرفت. بازنشستگان هم اکنون مشکل تامین معیشت و مسکن دارند و خواهان افزایش واقعی حقوق شان متناسب با هزینە های زندگی هم اکنون هستند. دولت وظیفە دارد طبق قانون برای مردم مسکن مناسب بسازد و ٤٢ سال است کە از انجام این کار شانە خالی کردە است ولی نباید گذاشت با این بهانە آن را بە وسیلەای برای افزایش ندادن حقوق ها و ندادن حق مسکن مناسب تبدیل نماید. .

تجمع نمایندگان کارکنان مخابرات و اعتراض جمعی آنها در واقع گام مهمی است بە جلو در جهت شکل دادن بە اتحادیە کشوری کارکنان مخابرات اتحادیەای کە هم بە نظر می رسد آمادگی برای سازماندهی آن وجود دارد و هم امکانات آن با ابتکارات کارکنان مخابرات می تواند فراهم گردد. اتحادیەای کە هرگاە از فعل بە عمل درآید کارکنان مخابرات بهتر و راحت تر می توانند بە مطالبات شان برسند. چنین فرصتهایی را نباید از دست داد