چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

خبرنگار ایلنا کە این گزارش را نقل نمودە بە صرافت نیفتادە کە از این مدیر کل نجومی بگیر و شکم سیر کە حقوق اش را از صندوق کارگران و بازنشستگان می گیرد بپرسد: پدر بیامرز کسی کە آنقدر حقوق اش کم است کە نمی تواند شیر و تخم مرغ مورد نیاز روزانە اش را بصورت نقدی تهیە کند، برایش چە فرق می کند کە آنها را بە او نقد بفروشند یا نسیە؟

اعتصاب هزاران کارگر شاغل در صنایع نفت و چند نیرو گاە برق کە از چهار هفتە پیش بطور همزمان علیە کار پیمانی و شرکتهای پیمانکار و دلال در صنایع نفتی شروع شد در این هفتە نیز بە رغم عقب نشینی هایی از جانب صاحبان شرکتهای پیمانکار ادامە یافت. کارفرمایان و دولت کە انتظار یک چنین حرکت اعتراضی نیرومند و هماهنگی را نداشتند و از مقاومت کارگران شگفت زدە شدەاند در این هفتە نیز سعی کردن با دادن امتیازاتی کە با مطالبات اعتصابیون فاصلە زیادی دارند بە اعتصاب آنها خاتمە دهند کە تا کنون موفق نشدەاند.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*فساد ستیزان واقعی زحمتکشان هستند نە امثال رئیسی! یادداشت- صادق کار

*
کوه بورس موش زایید – مراد رضایی

*
سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش نهم - ادوارد وبستر

*
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 7 - دنیس آرنولد – ترجمه گودرز

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

خامنەای ها، لاریجانی ها، قالیباف ها، روحانی ها و رئیسی ها سرکردگان اصلی فساد در کشور هستند. هم از این روست کە روحانی، جهانگیری و رئیس سازمان خصوصی سازی از جوان فاسدی مثل امید اسد بیگی کە یک شبە رە صد سالە را پیمودە و مالک یکی از مجتمع های کلان اقتصادی کشور شدە حمایت می کنند و نسبت بە رفتار رقبای حکومتی شان هشدار می دهند و از آنها می خواهد"کاری نکنند کە توقع مردم بالا برود".مجازات اختلاسگران گویا از نظر آنان بالا بردن توقع مردم است.

داستان آویزان شدن دولت به سرمایه‌داری مالی ختم نشده است. دولت روحانی تا پایان عمر خود، چنانکه برمی‌آید از ابزارهای سرمایه‌داری مالی برای تامین کسری بودجه و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی استفاده خواهد کرد. باید مراقب چاله و چاه‌های پیش رو بود.

سازمانهای کارگری در افریقا به عبور از تفکیک بین اقتصاد رسمی و غیررسمی آغاز کرده اند.

باقی کارگران از طریق آژانسهای کاریابی به کار گرفته می شوند. این آژانسها در رقابت با هم و برای گرفتن قرارداد از هاینکن، از دستمزدها می کاهند و بر فشار کار می افزایند. کارگران دسته بندی می شوند و به رقابت با هم کشانده می شوند.

 

 

 

رشد جنبش کارگری با رشد کمی تشکل مخالف دولت، حزب نجات ملی کامبوج همراه و همزمان شده است، که در جریان اعتصابات و تظاهرات در سالهای 2013 و 2014 باعث شد که در حزب حاکم خلق کامبوج هم اصلاحات ساختاری و برنامه ای صورت گیرد. اولاً حداقل دستمزد از 80 دلار آمریکا در ماه در سال 2013 به 170 دلار در 2018 افزایش یافت، که تنها به کارگران در بخش تولیدات پارچه، لباس و کفش عرضه شد.

اعتصابات گروە بزرگی از پالایشگاە ها و شرکت های پتروشیم در این هفتە نیز بە رغم همە فشارها، تهدیدات و سانسور خبری ادامە یافت و ٢٥ روزە شد. در این میان ترفندهای رنگارنگ کارفرمایان و مسئولین دولتی کە قصد دارند با ایجاد تفرقە در صفوف اعتصابیون و برخورد چندگانە با آنها بە اعتصابات پایان دهند نیز رە بە جایی نبردند.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*بورس نفت؛ پیوند اقتصاد رانتی و انگلی – یادداشت – مراد رضایی

* سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش هشتم - میشله فورد

* مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 6 - دنیس آرنولد – ترجمه گودرز

* کارگران لازم است خودشان صندوق اعتصاب تشکیل دهند – صادق کار


* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

جنبش کارگری، با تمام توان در مقابل خصوصی‌سازی ایستاد و در بخش‌هایی دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد. اکنون سرمایه‌داری مالی جنایتی را در حق طبقه‌ی کارگر سازمان داده است که به مراتب خطیرتر از خصوصی‌سازی است. متضرر اصلی این طرح‌ها کارگران هستند؛ بنابراین هم آن‌ها هستند که می‌توانند با صدای بلند به این طرح‌ها نه بگویند.