سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱ می ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

شرکت در انتخابات مادامی کە طبقە کارگر حتی از حق تشکیل سندیکا برای دفاع از حقوق صنفی اش محروم است و بە زحمتکشان اجازە دادە نمی شود کە نمایندگان خودشان را بدور از فشار و تهدید برای نمایندگی کاندیدا نمایند تنها نتیجەاش تقویت دشمنان طبقە کارگر است. این عین بیشرمی است کە فعالین سندیکایی را دستە دستە روانە زندان و شکنجە خانە های قرون وسطایی کنند و همزمان با آن از کارگران و زحمتکشان بخواهند در انتخابات فرمایشی شرکت کنند و بە نامزدهای یکی از دوگروە دشمنان شان رای بدهند.

این نوشته در صدد ترسیم پیامدهای سیاسی و اقتصادی پاندمی معلول ویروس کوروناست، و می کوشد این پیامدها را بر زمینۀ مفهوم "برش" (مقطع، برزخ Interregnum)، به معنائی که گرامشی به کار می گرفت، قرار دهد. ابتدا زوال سلطۀ سه گانه ای که مشخصۀ بازار جهانی در دهۀ پیش از بحران 2008 بود، بررسی می شود. سپس امواج اعتراض جهانی و جابجائیهای انتخاباتی که از 2010 به بعد بروز یافتند، به عنوان قراینی از بحران هژمونی نئولیبرالی تفسیر می شوند. همین همزمانی و همراهی بحرانهای اقتصادی و هژمونی است که به مفهوم برش شکل می دهد. سرانجام گفته خواهد شد که نبرد علیه پاندمی می تواند به غلبه بر نئولیبرالیسم بیانجامد.

گفتەاند زمانی کە مبارزە طبقاتی در جامعە حاد شود پنهان کردن ماهیت و موضع سیاسی – اجتماعی واقعی افراد و جریانات هم نا ممکن می شود. ما امروز در ایران در چنین شرایطی قرار داریم. در هر حال این بگیر و ببند ها در چنین شرایطی نە تنها نمی تواند از دامنە اعتراضات زحمت کشان بکاهد و آنها را وادار بە تمکین نماید بلکە موجب رادیکالیزە تر شدن مبارزات زحمتکشان و افزایش آگاهی و رشد مبارزات آنها خواهد شد.

  • کارگران می گویند رعایت نشدن پروتکل های کرونایی توسط کارفرمایان موجب افزایش مبتلایان و فوتی ها در منطقە شدە و کارفرما اهمیتی بە آن نمی دهد و کارگران نگران بە مخاطرە افتادن سلامتی خود و خانوادە هایشان هستند .

لازم بە ذکر است کە مسئولین دولتی و ادارات کار و بهداشت هم نە برای رعایت پروتکل ها بە کارفرمایان فشار می آورند و نە نظارتی بر کار آنها می کنند

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

بخشنامە ارتجاعی دولت روحانی ادامە سیاست بردە کردن نیروی کار است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پایانی

تعیین حق بیمە و کنترل تامین اجتماعی نباید بە دست سرمایە داران بیفتد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

معاون حقوقی ریاست جمهوری اخیرا با صدور بخشنامەای کە بی شباهت با قانون بردەداری نیست در واقع حکم ابطال قوانین و مقررات کار را صادر نمودە است. در بخشنامە مذکور  همە اختیارت قانونی ناظر بر مناسبات کار و سرمایە بە طور یکطرفە یکجا بە کارفرما یان واگذار گردیدە تا با آسودگی و بدون نگرانی مانند بردگان با کارگران رفتار کنند. تعیین مزد، شرایط استخدام، ساعات کار، قرارداد های استخدامی، بیمە، حق اخراج همگی بە کارفرمایان واگذار شدەاند.

با این اوصاف تهیە هزینە سبد خانوار تاثیری در تصمیم از پیش گرفتە شدە دولت و کارفرمایان ندارد. با نق زدن و تهدیدات تو خالی نیز نمی توان مانع اجرای تصمیمات دولت و کارفرمایان شد. تنها راە باقی ماندە اعتصاب و اعتراض و سازماندهی اعتصابات جمعی برای مبارزە با بخشنامە دولت و افزایش دستمزد است

دشواری ارزیابی از تأثیر این قبیل فرصت های جدید برای کسب درآمد تا حدودی  این است که بدون استثنا در دوره هائی عرضه می شوند که بیکاری بالاست، مسئلۀ بازسازی سریع بازار کار در میان است، حقوق کار و حمایت ها در حال تلاشی اند، دستمزد واقعی در حال کاهش است و سهم نیروی کار از درآمد ملی در کشور (ایالات متحده) به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده است. 

٤٣ میلیون عضو سازمان تامین اجتماعی کە نیمی از جمعیت کشور هستند نباید اجازە دهند با یک بخشنامە دولت تعیین حق بیمە،  درمان و بازنشستگی شان  را فدای منافع مشتی سرمایەدار طعماع نو کیسە و فاقد تعهد اجتماعی و انسانی کە، ارزشی برای رفاە و سلامت اکثریت جمعیت جامعە قائل نیستند و فقط در فکر بردن سود و سهم بیشتر از منابع عمومی و درآمد جامعە هستند بنماید. 

کارگران هپکو کە از خلف وعدەها و پیمان شکنی های پیاپی مسئولین دولتی و تامین اجتماعی مالک جدید هپکو بە تنگ آمدەاند و نگران سرنوشت شغلی و معیشتی خود هستند در روزهای ١٨ و ١٩ بهمن در اراک و تهران سە تجمع اعتراضی تازە برگزار کردند. دو تجمع کارگران در تهران و در مقابل مجلس و تامین اجتماعی و یک تجمع نیز در اراک برگزار شد. کارگران معترض و نگران در هر سە تجمع خود خواستار تهاتر کردن بدهی هپکو و اجرای فوری توافق چند هفتە پیش مسئولین بر سر تهاتر کردن بدهی کارخانە شدند.

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

برق مجانی برای فقرا از میان همە آن وعدەها و بعد از پس رفت ها

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش بیستم

مگر تشکل آزاد است کە زنان بتوانند در آن شرکت کنند؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە