شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

گیپوزکوا (Gipuzkoa)، که اکثریت قریب به اتفاق تعاونیهای گروه موندراگون در آنجا مستقر است، 34 درصد بیشتر از میانگین آن در اسپانیا، و مهمتر این که 28 درصد بیشتر از میانگین آن در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا است. علاوه بر این ساختار تولیدی این ایالت - با تأکید بی تناسب آن در قیاس با کل اسپانیا بر تولیدات عالی، خدمات مهندسی و صادرات - با ساختار تولیدی در کل اسپانیا تفاوت بسیاری دارد. حتی در دوران رکود اقتصادی فعلی، وضعیت در گیپوزکوا و دیگر استانهای ایالت باسک بالنسبه بر وفق مراد است. مثلاً در زمان نگارش این مقاله، نرخ بیکاری در گیپوزکوا 12 درصد است و این تقریباً نیم رقم متوسط در سراسر اسپانیا است. همه این حقایق تا حد زیادی مدیون فعالیت و موفقیت تعاونی های موندراگون است.

سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار نە تنها بە هیچ سندیکا، اتحادیە و تشکل مستقلی طی ٤٠ سال گذشتە اجازە فعالیت ندادە و با این رویە و عملکرد خود مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار را نقض نمودە، بلکە صدها سندیکای کارگری را کە در قبل از انقلاب وجود داشتند و اجازە فعالیت داشتند، منحل نمودە است. انحلال و غیر قانونی کردن شوراهای مستقل کارگری و پیگرد و سرکوب بسیاری از رهبران شوراها از دیگر اقدامات تشکل ستیزانە این سازمان بودە کە با هماهنگی و همکاری نیروهای امنیتی انجام شدە.است. 

موضعگیری های سنجیدە و دور اندیشانە شورای سازماندهی اعتصاب تا کنون نقش موثری در تداوم و پیشرفت اعتصاب و حفظ وحدت در میان کارگران داشتە اند میدان سوء استفادە و بە انحراف کشاندن اعتصاب را بر سئواستفادە کنندگان و عوامل دولت و کارفرمایان مسدود نمودە اند.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

هجوم دولت و مجلس بە دستمزدها بە رغم افزایش تورم و قیمت ها

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش هشتم

شش ماە حبس برای عامل کشتە شدن ١٨ کارگر، سە سال حبس برای شرکت در یک تجمع کارگری!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

هواخواهان رئیسی کە قبل از انتصابات در جلد عدالتخواهی رفتە بودند و خود را داخل هر اعتصاب و اعتراضی می چپاندند تا برای رئیس قاتل و جنایتکارشان تبلیغ کنند و با اعتصابیون عکس یادگاری بگیرند، حالا دیگر با تشکیل دستجات سینە زنی و نوحە خوانی تبدیل بە اعتصاب شکن شدەاند.گوشها و چشمهایشان را بر روی سرکوب خونین مردم تشنە لب خوزستان بستەاند و برایشان نوحە کربلا می خوانند. حال کە بە مراد دلشان رسیدەاند بە جلد واقعی خودشان بازگشتە اند. یحتملا آنها در سرکوب مسلحانە مردم خوزستان نقشی بە عهدە دارند.

در ماه می سال 2013 کنگرۀ تعاونیها ایجاد صندوقی با سرمایۀ 70 میلیون اورو را برای تجدید سازمان کارخانه تصویب کرد. این صندوق بر پرداخت سهمیه توسط کلیۀ تعاونیای موندراگون استوار بود. فقط چند ماه پس از آن که شورای عمومی تصمیم گرفت دیگر وجوهی را به صندوق مذکور واریز نکند، مکانیسمها و اشکال دیگری از همبستگی بین تعاونی بروز یافتند. تعهد به یافتن کار برای کارگر-اعضای کارخانه، که کار خود را در اثر ورشکستگی کارخانه از دست داده بودند، شاخص ترین این اشکال بود. امروزه اکثریت کار-اعضای بیکارشدۀ فاگور در دیگر تعاونیهای موندراگون به کار اشتغال دارند

کارفرما بە خاطر سود اندوزی بیشتر، از ایمن کردن محل کار کارگر با اینکە می داند بە قیمت جان کارگر ممکن است تمام شود، طفرە می رود و اطمینان دارد کە دستگاە قضایی و دولتی هم اگر حادثەای روی دهد کە مقصر باشد از او حمایت می کند. ما بارها بە هنگام اظهار نظر در مورد علل حوادث کار بە این مسئلە در جنگ کارگری پرداختەایم. انتشار یک گزارش در پنج شنبە این هفتە در خبرگزاری ایلنا در پی کشتە شدن دو کارگر فولاد در عجبشیر، نیز بر این واقعیت صحە می گذارد. رعایت نکردن حداقل شرایط ایمنی در کارخانە فولاد کە جزء پر درآمد ترین واحدهای صنعتی بودە و هستند، نیز دلیل دیگری جز آسودگی خیال مالک و یا مالکان کارخانە مذکور ندارد. کارگران این کارخانە مجبور بودەاند، آهن آلات قراضە را کە می بایست توسط دستگاە درون کورە قرار دادە می شدند با دست بە درون کورە پرتاب کنند. علت مرگ دلخراش این دو کارگر در کارخانەای کە دست کمی از جهنم افسانەای نداشتە، همین بودە است.

اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت در این هفتە نیز بە رغم تمام تلاشهای اعتصاب شکنانە دولت، کارفرمایان و اعوان و انصار آنها ادامە پیدا کرد و با پیوستن شمار دیگری از گروەهای شغلی شاغل در شرکتهای نفتی و همچنین شروع دور تازەای از اعتصاب و اعتراض در میان کارگران رسمی نفت تقویت شد.

پایداری اعتصابیون روی خواستە های بە حق شان و شروع دور تازەی اعتراضات در میان کارگران پایانە های نفتی امکان رسیدن کارگران بە مطالبات شان را تقویت نمودە است.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

دوران سختی کە گدر از آن بدون همبستگی میسر نیست!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش هفتم

اعتصاب حق است، قوە قهریە نیست!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

خواستە های مردم خوزستان. خواستە های همە مردم ایران است

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش ششم

نان گران شد، سفرە ها تهی تر!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە