دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰ می ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

جنبش زنان برای اینکە بتواند با قوانین و محدودیتهای تبعیض آمیز و زن ستیزانە و واپسگرایانە حکومت مقابلە کند و راە رسیدن بە مطالبات اش را تسهیل کند لازم است برای افزایش سهم زنان از بازار اشتغال کە شرط مقدم در راە رسیدن بە حقوق برابر و رفع تبعیض و ستم جنسی است، تمرکز بیشتری کند. لازم است، پیوندهای جنبش زنان با زنان کارگر و شاغل و بطور کلی جنبش کارگری این مدافع و متحد همیشگی خود را گستردە و تحکیم نماید

این تأمین اعتبار بی سابقه برای خانوارها، هم تقاضا برای بخش قابل توجهی از تولید جهانی و هم نوعی ثبات نسبی سیاسی را تضمین کرد و تأثیر نابرابری درآمد بر نابرابری الگوهای مصرف را، هرچند بسیار ملایم، کاهش داد. این در واقع یک راه حل مقدماتی برای مسئلۀ "تحقق و مشروعیت بخشیدن" بود ، که به عنوان یک اثر جانبی باعث تشدید تبعیت طبقه کارگر شد (ادبیات گسترده ای حاکی از آن است که بدهی نقش انضباطی دارد). با این حال، چنین راه حلی محکوم بود موقتی باشد، زیرا موجب چنان شکنندگی مالی عظیمی شد که سرانجام در بحران 2008 چهره کرد.

بحران 2008 نظم مرسوم امور را مختل کرد، به نااطمینانی اقتصادی دامن زد و اقتصادی جهانی را در سال 2009 زمینگیر کرد.

 

روسای اتاق بازرگانی کە خود طرفدار بازار بە اصطلاح آزاد اقتصادی و از مشوقان سیاستهای نئولیبرالیستی دولت بودەاند طبعا نمی توانند با خروج ارز از کشور کە بخشی از تبعات تجارت آزاد است مخالف باشند. کما اینکە قبلا نیز در سالهای گذشتە با انتقال ارز بە خارج توسط سرمایە داران وابستە بە قدرت از کشور این آقایان ابراز مخالفت نکردەاند.

در آستانە نوروز افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی و پرداخت بە موقع و منظم دستمزدها بە مهمترین مطالبات کارگران و مزدبگیران شاغل و بازنشستە در سراسر کشور تبدیل گردیدە. افزون بر این ها اجرای طبقە بندی مشاغل نیز کە در پیوند با مبارزە برای افزایش دستمزدها قرار دارد نیز از مطالبات مطرح کارگران در شرکت های پیمانکاری و صنایع پتروشیمی و نفت است. وارد شدن کارگران قراردادی نفت اما مهمترین رویداد کارگری در یکی دوماە اخیر است.

 مطالب این شماره جُنگ کارگری:

خیزش مردم سراوان نە آغاز است و نە پایان !

افول نتولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش دوم

گروگرفتن دستمزدها برای فشار بە کارگران جنایت و ستمگری است

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

  

خیزشهای دیگری در راهند کە با سرکوب نمی توانند از وقوع آنها جلوگیری کنند. ماهیت خیزشها در ایران امروز معیشتی است و بە همین دلیل سرکوب آنها نتایجی خلاف نیات سرکوبگران را برایشان رقم خواهد زد. باید از خیزش مردمی سراوان و اعتصاب همگانی مردم محروم بلوچستان همە مردم آزادیخواە و طرفدار عدالت قاطعانە حمایت نمودە و تا حد ممکن مانع از مجازات انتقامجویانە کارگزاران جنایتکار حکومت از شرکت کنندگان در خیزش شوند. ماشین خشونت و سرکوب حکومتی  را فقط با همبستگی همە عدالت و آزادیخواهان می توان نابود کرد.  

در شروع سال 2014 کنین این اعتراضات جهانی در فضای نهادهای رسمی شدت یافته بود، که یکی از تجلیات آن افول انتخاباتی احزاب میانی حاکم بود که توسط آلترناتیوهای چپ، و نیز راست افراطی به چالش کشیده شده بودند. قابل ذکر است که در درون چپ پودموس، که در سال 2014 پایه گذاری شده بود، در همان انتخابات سراسری سال 2015 به بیش از 20 درصد آرا دست یافت و در جای سومین حزب بزرگ اسپانیا قرار گرفت. در همین سال بود که جرمی کوربین به رهبری حزب کارگر بریتانیا دست یافت و جابجائی قابل ملاحظه ای را در مواضع سیاسی حزب مذکور به جانب چپ پیش برد. سیریزا، یک حزب چپ از یونان، در این کشور به قدرت دست یافت.

راە حل محتمل برای افزایش و پرداخت منظم و بە موقع دستمزدهها نظر بە تجربیات بە دست آمدە تا کنونی، اعتصاب گستردە و حمایت عملی کارگران از هر اعتصابی است کە با هدف افزایش دستمزد صورت می گیرد. اعتصابات پراکندە بە تجربە ثابت شدە کە جوابگوی مطالبە افزایش دستمزد نیست. الان در هر جا کە کارگران اعتصاب می کنند کارگران آن شهر و استان و در نهایت کل کشور هم لازم است با اعتصاب همبستگی شان را با اعتصابیون نشان دهند. این فرایند اگر شروع شود آنوقت سایر گروەهای مزدبگیر هم از آن حمایت خواهند کرد. راە کمی دشوار است ولی بدون پیمودن آن بە مقصد نمی توان رسید.

شمار اعتراضات کارگری بە حدی رسیدە کە انعکاس گزارش تک بە تک آنها را دشوار نمودە. فشار معیشتی و افزایش فشار کارفرمایان و دولت، دستمزدهای چند مرتبە زیر خط فقر، امتناع صاحبان اکثر شرکتهای خصوصی و شهرداریها از پرداخت طلب های مزدی کارگران کە تا ١١ ماە هم سابقە دارد و امتناع دولتمردان و کارفرمایان از افزایش واقعی دستمزدها از عوامل تشدید کنندە مهم اعتراضات هستند. ، گسترش شدید بیکاری و ندادن حقوق بیکاری بە اکثریت بزرگ بیکاران نیز در دامن گرفتن اعتراضات نقش بسیار مهمی دارند. وقوع چند تظاهرات و تجمع و همچنین مقاومت شدیدی کە کارگران در مواجە با تعطیلی و واگذاری واحدهای تولیدی نشان می دهند حاکی از بیشتر شدن هر چە بیشتر اعتراضات نسبت بە بیکاری و ندادن حقوق بیکاری است. 

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

مجلس شروع نکردە زیر تمام وعدەهای اش زد

افول نتولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش اول

با پیگرد و محاکمە فعالین سندیکایی نمی توان صدای اعتراض زحمتکشآن را خاموش کرد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە