سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱ می ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

تاسیس بازار چە های مرزی همە وعدە قالیباف بە مردم کردستان!

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش چهارم

شورای عالی کار و تکرار بازی فریبکارانە گذشتە در رابطە با تعیین دستمزد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

 

یا وجود این مصائب مجال اندکی برای جشن و سرور و تبریک و شادباش نوروزی باقی می ماند. با این احوال و با این امید کە در سال آیندە مردم از شر بیماری منحوس کرونا و رژیم جنایتکار و ستمگر جمهوری اسلامی رها شوند، نوروز خجستە زاد روز فرخندە بهار دلکش را بە همە زنان و مردان آزادە، بە زندانیان سیاسی و مدنی و خانوادە هایشان، بە مادران جانباختگان راە آزادی و عدالت اجتماعی، بە کارگران و زحمتکشان و فعالین جنبش سندیکایی و کارگری و پرستاران و کادر درمانی کە در صف مقدم پیکار علیە کوید ١٩ فداکارانە می رزمند شادباش گفتە و برای همگی آنها تندرستی و پیروزی در کار و پیکار آرزو می کنیم .

نمونۀ بولسونارو آشکار می کند که برای توضیح وضع، هم جنبه های محلی و هم جنبه های جهانی باید در نظر گرفته شوند. دینامیسم طبقاتی در سطح محلی کمک می کند که بتوان گرایش او به نئولیبرالیسم و این واقعیت را توضیح داد که چرا او در میان ثروتمندان حامیان انتخاباتی بیشتری داشته است تا در میان تهیدستان. با این حال بحران هژمونی در عرصۀ جهانی نیز پیامدهای خود را در برزیل داشته است؛ کما این که بازگشت نئولیبرالیسم مورد حمایت طبقات حاکم، ...

سرکوب و خشن تر شدن اشکال آن، می تواند سرآغاز یک طرح جنایتکارانە و انتقام جویانە برای ایجاد رعب بە منظور فرونشاندن اعتراضات باشد و تا آنجا پیش برود کە جان عزیز مبارزان دربند را دچار مخاطرە نماید. این مسئلە را ما باید جدی بگیریم و تا دیر نشدە برای خنثی کردن آن بە فکر چارەای موثر باشیم.

کارفرمایان این دستە از شرکتها کارگران را تهدید بە تمدید نکردن قراردادهای شان در سال آیندە در صورت ادامە خواستە هایشان نمودەاند. این در حالی است کە زنگنە و دیگر مسئولین دولتی ذیربط نیز از وادار کردن کارفرمایان بە اجرای دستور خودشان طفرە می روند و دست کارفرمایان را برای تهدید کارگران باز گذاشتە اند

 

در واقع حاکم کردستان سپاە پاسداران است کە قتل و سرکوب و ایجاد رعب و ترس را راە حل همە مشکلات می داند و دەها سال است کە در کردستان حکومت می کند ولی در این مدت بە غیر از کشتار کولبران زحمتکش و مردم عادی کار دیگری برای مردم نکردە است در این مدت اگر اشتغالی هم ایجاد شدە بە همت مردم منطقە بودە است کە آن هم با گذشتن از هفت خوان پاسداران انجام شدە و بە اندازەای نیست کە بتواند پاسخگوی بخش کوچکی از نیاز مردم باشد.

زمانی در ونزوئلا، برزیل، آرژانتین، اروگوئه، بولیوی و اکوادور) در دهه ای که به بحران 2008 ختم شد، خود نتیجۀ ضعیف شدن هژمونی نئولیبرال در منطقه بود. چندتائی از این دولتها سیاستهای نئولیبرالی را تماماً ترک کردند، اما تمرکز آنها بر سیاستهای بازتوزیعی، همراه با انتقال ساختارهای تولیدی شان در پیوند با آثار حضور اقتصاد چین در منطقه، ساختارهای طبقاتی آنها را به طریق متفاوتی تحت تأثیر قرار داد. با وجودی که در این کشورها، مواردی از کاهش مشاغل صنعتی با دستمزدهای خوب مشاهده شدند، اما پدیدۀ غالب در آنها پدیدۀ "زنگ زدگی" نبود. مهمترین تحول در این کشورها گذار بخش بزرگی از طبقۀ کارگر از موقعیت ناامن تر به موقعیتهای با امنیت اقتصادی بیشتر بود...

با این اوصاف این حد از سازمانیابی برای عملی کردن مطالبات بە ویژە افزایش دستمزد و تامین امنیت شغلی کە مهمترین عرصە پیکار میان کارگر و سرمایە دار است کافی نیست. تا رسیدن بە آن مرحلە باید بپذیریم کە راە سختی در پیش است کە ما ناگریز بە پیمودن آن تا بە آخر هستیم. در هر کجای جهان کە کارگران و زحمتکشان وضعیت و شرایط بهتری از ما دارند آن را با مبارزە و سختی فراوان بە دست آوردەاند. در هیچ جای جهان زحمتکشان بدون مبارزات پیگیری و سازماندهی خود در اتحادیە های نیرومند و احزاب کارگری نتوانستەاند بە حق و حقوق خود ولو بە صورت نسبی دست بیابند. 

تظاهرات گستردە کارگران، بازنشستگان و معلمان در ١٧ اسفند از جهات بسیاری مهمترین رویداد کارگری هفتە بود. این تظاهرات کە در بیش از ٢٠ شهر بزرگ کشور بە دعوت تشکل های مستقل کارگری و با خواست افزایش واقعی دستمزد و حقوق های بازنشستگی و یک رشتە مطالبات عاجل دیگر برگزار شد، در تهران با یورش وحشیانە پاسداران سرمایە مواجە شد و تنی چند از شرکت کنندگان در این همایش مسالمت آمیز بازداشت شدند. با این همە قرق محل برگزاری توسط ماموران مسلح سرکوب و یورش بە شرکت کنندگان در آن نتوانست از وزن و تاثیر این همایش مردمی بکاهد. 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

بازار کار مهمترین عرصە پیکار زنان برای برابر حقوقی با مردان است

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش سوم

مکثی بر فرار ١٠٠ میلیارد سرمایە از کشور

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە