شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

این نوع تعاونی در مالکیت و کنترل کارگران است و مبنای مناسبات حقوقی آن "یک عضو، یک رأی" است. امروزه روز بسیاری از این نوع تعاونی توسط مدیران و هیئت مدیران پیش برده می شوند. اما حرف آخر در مورد کیفیت مدیریت در بلندمدت را "کارگر-صاحبان" آنها می زنند. یکی دیگر از شاخصهای این نوع تعاونی سیستم مدیریت با لایه های سلسله مراتبی (هیرارشیک) بسیار محدود، در مقایسه با شرکتهای خصوصی معمولی است. تعاونیهای کارگری در درجۀ نخست برای تأمین منافع کارگر-اعضای آنها، در تقابل با حداکثرسازی سود یا افزایش ارزش سهام در کوتاه مدت که هدف شرکتهای خصوصی است، شکل می گیرند. حفظ و افزایش اشتغال در اغلب موارد یکی از محدودیتهای الزامی برای تعاونی کارگران است.

هدف از این پیام ظریف  تلاشی است برای انداختن شکاف بین اعتصابیون و تضعیف اعتصاب برای فراهم کردن زمینە شکستن و بی نتیجە گذاشتن اعتصاب با برجستە کردن وعدە  کاذب وزیر نفت رئیسی. برای پخش این پیام مدیریت خبر گزاری یا مسئولینی کە پشت آن قرار دارند، بە نظر می رسد لازم  دیدەاند چنین نامەای جعل و انتشار دادە شود. این خبرگزاری در این کار سابقە دارد و قبلا نیز سعی کردە بود این کار را از طریق مصاحبە و ایجاد اختلاف بین کارگران رسمی و غیر رسمی پیش ببرد کە البتە ناکام ماندە بود.

قطعی شدن پس گرفتە شدن هفت تپە کە دارودستە رئیسی سعی می کنند آن را بە خود نسبت دهند، در واقع نتیجە اعتصابات درخشان و یک پارچە خود کارگران است. در پوچ بودن ادعاهای دارودستە رئیسی همین بس کە هنوز حاضر نشدەاند دست از مجازات تعدادی از کارگران اعتصابی و آزادی سپیدە قلیان و لغو حکم اخراج اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراج شدە بردارند. رو شدن اختلاس ارزی کلان اسد بیگی و تشکیل پروندە برای او نیز نتیجە اعتصابات پیاپی خود کارگران است. کارگران هفت تپە پس از این پیروزی لازم است مبارزە خود را حول کسب حقوق سندیکایی و بهبود دستمزد و شرایط کاری خود متمرکز کنند.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

پیش از آنکە کرونا درب خانە هایمان را بزند، بە فکر چارە باشیم!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش دهم و پایانی

بازی موش و گربە تشکلهای حکومتی با کارگران و مطالبات کارگری

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

براستی شرم آور است کە مردم کشور ما برای زدن واکسن رایگان بە کشور ارمنستان کە بر خلاف کشور ما فاقد منابع عظیم نفت و گاز و معدنی دیگر است یا بە ترکیە بروند. کشور ما از بنیە مالی و توان پزشکی کافی برای کنترل بیماری کرونا برخوردار است. بنا بر این دلایل اینکە چرا ما نتوانستەایم مانند بسیاری از کشورها کە حتی امکانات کمتری دارند از تبدیل بیماری بە فاجعە جلوگیری کنیم، هیچ چیز جز ناکارآمدی، فساد و حماقت سران و کارگزاران دزد و غارتگر و جنایتکار رژیم نیست. هم از این برای مهار فاجعە خود مردم باید قبل از اینکە کرونا درب خانە هایشان را بزند بە فکر چارە بیفتند. اعتراضات تا کنونی عالی ولی بە هیچ وجە برای مهار فاجعە و بە مجازات رساندن عوامل آن کافی نیست. تنها با اعتصابات و تظاهرات گستردە است کە می توان بر فاجعە و عوامل آن فاتح شد.

چنان که متذکر شدیم، موندراگون یک تعاونی یا حتی یک شرکت فوق تعاونی نیست. نسل نخست کارگر-اعضای آن غالباً برای توصیف کوششهای شان از این عبارت استفاده می کنند که "ما در تجربه ای برای تعاون شرکت کردیم". شاید این توصیف بهترین راه برای فهم موندراگون باشد: موندراگون نه به عنوان یک رشته شرکتهای جاافتاده، یا به عنوان شرکتی با مدل سازمانی و فلسفۀ مدیریتی خاص و مشخص، بلکه به عنوان نوعی از عمل که به مرور زمان و به فراخور آن تغییر می کند، از دستاوردها و شکستهای مخصوص به خود برخوردار می شود، و در کمال خود تعهد بنیادین به قدرت رهائیبخش انجمن گرائی تعاونی و مالکیت کارگری را تجسد و تحقق می بخشد.

عبدلملکی علاوە بر داشتن خط فکری و مسلکی موتئلفە، حزبی کە بیشترین نقش را در از میان برداشتن مواد حمایتی قانون کار داشتە است، در برنامە اش مواردی را گنجاندە کە در تقابل با مواضع ظاهری خود این بە اصطلاح تشکلها قرار دارند. آدم می ماند کە قسم حضرت عباس آنها را باورکند، یا دم خروس شان را! حمایت از وزیری با این سابقە و برنامە را هیچ طور دیگری جز همدستی با دشمنان طبقە کارگر نمی توان تعبیر کرد! 

این شورا همچنین با انتشار بیانیە تازەای در این هفتە خواستار انجام واکسیناسیون رایگان و همگانی شد. این درخواست با اقبال گستردەای نە تنها در میان کارگران، بلکە عموم مردم روبرو شد. متعاقب آن کارگران ٢٢ شرکت در عسلویە با خواست واکسیناسیون فوری اعتصاب کردند و تعدادی از نهادها و گروە های کارگری و مدنی با انتشار بیانیەای همین خواستە را از حکومت طلب نمودند. انتظار می رود نظر بە وضعیت فاجعە بار کرونایی در کشور اعتراضات بیشتری را در این رابطە در روزهای آیندە شاهد باشیم.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

کارگران بە دولت رئیسی و موتئلفە چی ها اجازە اجرای برنامە های ارتجاعی شان را نخواهند داد!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش نهم

روز تشکل و پروندە سیاە بخش سازمانهای کارگری وزارت کار

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

آری آنها در ازای حمایت از رئیسی قاتل و جنایتکار نشان دادند کە در همە حال منافع طبقاتی خودشان را بر هر عامل دیگری ترجیح می دهند وکسب  سود بیشتر برایشان از همە ارزشها حتی اگر بە قیمت جان هزاران تن از مردم کشورشان کە بە دروغ برایشان اشک تمساح می ریزند تمام شدە باشد از همە چیز والاتر است.

مردم فراموش نخواهند کرد کە آنها در انتخابات فرمایشی بە خاطر منافع اقتصادی بیشتر، رودرروی مردم و در کنار دشمنان مردم قرار گرفتند!