سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱ می ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

مانع اصلی تولید و عامل فلاکت اقتصادی - اجتماعی کشور خامنەای و رژیم او است

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش پنجم

تشکل های کارگری مراقب نفوذ عوامل تفرقە افکن باشند

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در مورد محتوی حرفهای رئیسی حرف و حدیث بسیار است کە جای برخورد با آن در این نوشتە نیست. زیرا اصولا او مقام مسئولی در امور بازنشستگی و قانوان کار نیست کە لازم باشد بە تک تک اظهار نظرهای شیادانە و مندرس وی جواب داد. این حرفها را دەها سال پیش تاچر و ریگان و دیگر مجریان و سرکر دگان نئولیبرالیسم اقتصادی زدە اند و دەها سال است کە توسط مدعیان اقتصاد اسلامی تکرار و هر گاە کە فرصت پیدا کردەاند آنها را هم اجرا کردەاند اکنون دیگر عالم و آدم می دانند کە مقصود از اقتصاد و عدالت اسلامی همان اقتصاد و عدالت نوع تاچریسم و بلکە بدتر از آن است. اعتراض در اینجا بە دخالت رئیس قوە قضایی در کاری است کە ربطی بە مسئولیت وی ندارد. 

با این حال می توان استدلال کرد که تمام این اقدامات موقتی اند و پس از پاندمی سیاستهای نئولیبرالی سلطۀ خود را احیا خواهند کرد. این فرضیه، دقیقاً در پرتو بحران هژمونی که پیشتر توضیح شد، نامحتمل به نظر می رسد. اگرچه سلطۀ سرمایه داری بر دستگاه های عریض و طویل زور متکی است، اما نمی تواند بدون حداقلی از رضایت عمومی دوام آورد. این نشانۀ قابل توجهی است که نشریۀ فایننشال تایمز، یکی از تأثیرگذارترین سخنگویان طبقات حاکم، از سال 2019، ستونی را با عنوان "سرمایه داری، زمان بازتنظیم فرارسیده است" راه اندازی کرده است.

خبرگزاری ایلنا اخیرا مصاحبە هایی را در این خصویص با چند تن از رهبران شوراهای اسلامی انجام دادە است. بە رغم تفاوتها و زوایایی کە بین صحبت های مصاحبە شدگان وجود دارد، اما جوهر و نتیجە حرفهای همە آنها یکی است و آن این است کە گویا منشا همە مشکلات و بی حقوقی کارگران همین دادنامە ارتجاعی و ضد کارگری دیوان عدالت ستیز ادارای رژیم است کە بە تنهایی موجب شکل گیری قراردادهای موقت کار و نفی مابقی حقوق کارگران گردیدە و اگر دیوان آن را ابطال کند دوبارە کارگران بە دوران طلایی کە هیچگاە حداقل در ٤٢ سال گذشتە وجود نداشتە باز خواهند گشت. 

  • تشکلهای کارگری و حقوق بشری نسبت بە تشدید فشارهای غیر انسانی بە فعالین کارگری و مدنی کە قبل از نوروز شروع شدە بود در ایام تعطیلات نوروزی نیز ادامە یافت. این تشکلها بە اشکال مختلف از تهیە طومار و بردن شکایت بە نهادهای حقوق بشری و اتحادیەای گرفتە تا برپای سفرهای هفت سین مقابل زندانها و بر سر آرامگاە مبارزان جان باختە کوشیدند افکار عمومی را از رنج و ستمی کە بر مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی توسط جنایتکاران رژیم می رود آگاە نمایند. در این میان فشار مضاعف بە اسماعیل عبدی رهبر کانون صنفی معلمان با واکنش های گستردەای در داخل و خارج مواجە و بە گستردگی در رسانە های خبری پژواک ...

 

یکی از پیامدها و هدف های شعار رفع موانع تولید بعید نیست متوجە حق و حقوق ناچیز کارگران و از میان برداشتن تە ماندە قوانین کار و دادن امتیاز بە کارفرمایان از جیب کارگران باشد کە دقیقا در تضاد با بخشی از پیام نامبارک نوروزی خامنەای و اظهارات اخیر روحانی قرار دارد. چرا کە از نظر این جماعت مانع تولید دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر کارگران و بازنشستگان است. آری موانع تولید باید از میان برداشتە شوند، ولی آن مانع اصلی کە باید ابتدا از میان برداشتە شود خود خامنەای و رژیم او است و نە محروم کردن بیشتر کارگران از حق و حقوق شان

 

محتمل است که تاریخ از این زاویه خود را تکرار کند. اگر سال 2008 را آغاز دورۀ فترت به حساب آوریم، مبارزه با پاندمی می تواند قابلۀ "نو" باشد. شواهد بسیاری وجود دارند که نشان می دهند این "نو" ممکن است بار دیگر به شکل سرمایه داری تحت مدیریت دولت درآید و نه تنها هژمونی نئولیبرالی بلکه سیاست های نئولیبرالی را نیز به دست گذشته بسپارد. نکته در اینجا ابداً بازگشت به دولت متورم، به عنوان بدیلی در برابر شعار ظاهراً نئولیبرالی دولت حداقلی نیست، زیرا این واقعیتی محرز است که سیاست های نئولیبرالی نه به معنای کاهش نقش دولت، بلکه به معنای تغییر کاراکتر و تقویت سازوکارهای آن است برای کانالیزه کردن ارزش اضافی به جانب بالائیها، و عریض و طویل کردن  دستگاه سرکوبگر و انسداد. ...

تشکلهای کارگری لازم است این فعل و انفعالات را در فعالیت هایشان در نظر بگیرند و راە نفوذ عوامل تفرقە افکن را کە ممکن است با عنواین مختلف در میان کارگران نفوذ کنند و در شرایط حساس بە آنها ضربە وارد کنند ببندند تلاش پلیس برای نفوذ در تشکلها و تحرکات اعتراضی تحلیل نیست، واقعیت است آن را دست کم نگیریم

 

ایام عید، زمان تعطیلات نوروزی است و در این ایام کارگران هم بایستی تعطیلات را مانند سایر شهروندان در کنار خانوادە هایشان با جشن و شادی. بگذرانند. اما پرداخت نکردن دستمزد و مطالبات مزدی عدە زیادی از کارگران توسط کارفرمایان فرصت شادی و جشن سرور را از آنها و خانوادە هایشان گرفت مقامات مسئول و نجومی بگیردولتی نیز کارگران و خانوادە هایشان را با سفرەهای خالی بە حال خود رها کردند.

ادامە اعتراضات کارگری در شب عید

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

بهارانتان خجستە و خرم باد!

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش پنجم

افزایش فشار بە زندانیان مقاوم را جدی بگیریم

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە