شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

این نوع تعاونیها دو یا چند گروه عضو دارند که ممکن است کارگر باشند، مصرف کننده باشند یا تولیدکننده، سرمایه گذار، جماعات یا دولت. این نوع تعاونی از قابلیت تجمیع علائق افراد گوناگون و گروه هائی از افراد در درون یک تعاونی، و از این طریق سهیم کردن همۀ آنان در یک تعاونی خاص برخوردار است. برای مثال، یک تعاونی مصرف، با دادن امکان عضویت به کارگران، یک تعاونی سنتی مصرف را به تعاونی ای فرا می برد که در آن منافع کارگران نیز به کفابت نمایندگی می شود. به عبارت دیگر یک تعاونی مصرف وجوهی از یک تعاونی کارگری را کسب می کند.

این گونە برخورد اثر القائات تفرقە افکنانە رهبران تشکلهای حکومتی است کە تلاش کردە و می کنند با فرافکنی خشم و اعتراض کارگران را بسوی گروەهای دیگر مزد بگیر منحرف و آنها را رودروی هم قرار دهند. آنها بارها این کار را کردەاند. ...این گونە برخورد کردن ها تنها بە سود دولت و کارفرمایان تمام می شود و بە زیان مبارزە مشترک زحمتکشان است. کارگران خود باید برای افزایش دستمزد ها و حقوق بازنشستگی و دیگر مطالبات شان با متشکل شدن در تشکلهای مستقل کارگری بطور جدی مبارزە کنند.

اعتصاب و اعتراضات در میان کارگران شرکتهای پیمانکاری در این هفتە نیز استمرار و افزایش پیدا کرد. کارگران چند شرکت کە پس از توافق کارفرمایان با خواستە های اصلی و عاجل شان بە سر کار بازگشتە بودند، بە دلیل خلف وعدە کارفرمایان و نقض قرارهایشان دوبارە بە صف اعتصابیون پیوستند. پیوستن دوبارە آنها بە اعتصاب از عزم کارگران برای ادامە مبارزە تا رسیدن بە خواستە هایشان دارد.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

کارگران زیر بار نخواهند رفت!

تاریخ و تئوری تعاونیها - بخش دوم

تلاش برای تحمیل تشکلهای دولتی بە کارگران نفت محکوم بە شکست است!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

با این حساب لابد ثروتهای نجومی بادامچی ها و برادران عسگر اولادی ها و روسای پیشین عبدالملکی در کمیتە امام هم بخاطر ضرری است کە از بابت دستمزد "ناعادلانە" و زیاد از حد کارگران بە این مستضعفین مسلمان وارد شدە است و عبدالملکی بر خود واجب می داند این ظلمی را کە بر این مولتی میلیاردهای مکتبی روا داشتەمی شود، با کسر کردن از دستمزدهای کارگران و دزدیدن از سفرە فقرا جبران کند.

این مهم است که تکرار کنیم فرق کلیدی بین یک خرده فروش سنتی با یک تعاونی همانا اهمیت فوق العادۀ اعضا-صاحبان تعاونی در کنترل آن است و نیز این واقعیت که در یک تعاونی مالکیت بین افراد برابر تقسیم می شود. یعنی هیچ کس نمی تواند مالکیت بیشتر یا سهم بیشتری از دیگری داشته باشد. به علاوه تعاونیهای مصرف، خاصه تعاونیهای کوچک، معمولاً در جاها و در آن خطوط تولیدی مستقر اند که خرده فروشان خصوصی آنها را پرخطر و غیرسودآور تلقی می کنند. با توجه به این که تعاونیها اطلاعات دقیقتری از ترجیحات مصرف کننده و از بازارها دارند، یا به اصطلاح از "اطلاعات نامتقارن" برخوردارند، می توانند بقایشان را تضمین کنند و حتی در عرصه هائی موفق عمل کنند که خرده فروشان سنتی نمی توانند.

سرنوشت انجمن های صنفی در شرکتهای نفتی هم نمی تواند از این قاعدە مستثنی باشد. مبارزە برای تشکیل تشکلها و نهادهای مستقل و کارآمد در هر حال و شرایط فارغ از تلاشهای مذبوحانە دولت و کارفرمایان برای ایجاد اخلال درروند این مبارزە محکوم بە شکست است. در واقع هم اکنون رهبری اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت، کە گروە بزرگی از کارگران را عملا با خود بە همراە دارد، در بیانیەای کە پنج شنبە این هفتە پس از خبر مربوط بە این قضیە منتشر کرد مخالفت این گروە بزرگ از کارگرانی را کە از بالای سرشان می خواهند برایشان تشکیل دهند اعلام کرد.

دور تازەای از اعتصاب و اعتراض کە از مدتی پیش توسط کارگران زحمتکش شهرداری در امیدیە در آغاز این هفتە شروع شد و با سفر کارگران معترض بە اهوازدر روز چهارشنبە  وارد چهارمین روز خود شد همچنان ادامە دارد علت اعتصاب پرداخت نشدن دستمزد، حق بیمە و دیگر مطالبات مزدی کارگران در ٤ ماە گذشتە است. رجوع و شکایات کارگران تا کنون رە بجایی نبردە است و دادن گرسنگی بە خانوادەهای آنها با بیرحمی خشونت باری ادامە دارد.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

گرانی موادغذایی، "اثرات عوامل روانی" نیست، واقعیت غیر قابل انکار است!

تاریخ و تئوری تعاونی ها - بخش اول

پیام.ظریف یک پیام اعتصاب شکنانە!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

 با این قیمتها و دستمزدها نە می شود زندگی کردو نە امنیت و آرامش داشت.تنها مواد غذایی نیستند کە قیمتهایشان در حال صعود هستند. همە هزینە های غیر خوراکی از مسکن گرفتە تا بهداشت و درمان نیز بهمین نسبت، و بعضا بیشتر قیمت شان بالار رفتە است. علت گرانی مواد غذایی، اجارە مسکن، هزینە دارو و درمان، آموزش و... هرچە کە باشد بە مردم ربط ندارد. این ها همە نتیجە سیاستها، عملکرد، بی لیاقتی و فساد حکومت مستبد حاکم هستند و این دولت است کە باید پاسخگوی این مسائل و نیاز های مردم باشد. مردم می خواهند قدرت خرید، دستمزد و حقوق های بازنشستگی شان برابر با هزینە های واقعی زندگی افزایش و انطباق دادە شود و از آزادی ومنزلت انسانی برخوردار شوند.