چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

 زمانی کە پای قانون کار در میان باشد، خواهان نابودی آن هستند و خودشان حتی زودتر از مجلس و دولت برای از میان برداشتن آن دست بکار شدەاند و بی قانونی را در موسسات شان برقرار کردەاند. دستمزدها را کاهش می دهند، بە کارگر اجازە تشکیل سندیکا نمی دهند، از کارگر قرارداد سفید امضا می گیرند، حق بیمە و دستمزد کارگر را نمی دهند... اینها کدام یک قانونی هستند؟ سرمایە دار آزاد باشد تا هر جور کە خواست با کارگر رفتار کند، سندیکا و اتحادیە و فدراسیون برای خودش داشتە باشد، بدون ترس از دستگیری و زندان حرف اش را بە کرسی بنشاند، کالاها و اجناس خود را بە هر قیمتی کە خواست بفروشد. میدان رقابت بر بخش دولتی و تعاونی را ببندد و یکە و تنها بر بازار تولید و تجارت جولان دهد و کارگزاران و عوامل خودش همچون رئیسی، اژەی و قالیباف را در راس نهادهای قدرت بگمارد! اینها مگر چند درصد از جمعیت کشور هستند، کە همە امتیازات یک کشور را یکجا برای خودشان می خواهند؟

جنبش تعاونی اکیداً تعریف شده است و در ارتباط بسیار تنگی با اشکال دموکراتیک حاکمیت نسبت به اعضا قرار دارد. تعاونی فقط گروهی ساده از افراد نیست که در فعالیتهای اقتصادی خاصی همکاری می کنند. همکاری از این دست می تواند تحت اجبار حاکمیت نیز انجام شود؛ از برده داری تا سرواژ گرفته تا گروه های تحت حمایت دولت، مثلاً در چین، اتحاد جماهیر شوروی و کوبا. کار دستمزدی در یک جامعۀ دموکراتیک نیز نیازمند همکاری بین آکتورهای اقتصادی است. اما یک تعاونی به بسیارها بیشتر از همکاری نیازمند است، حتی زمانی که این همکاری به نحوی آزادانه و داوطلبانه تحقق یافته باشد.

کارگران و مزدبگیران می دانند کە در چنین حکومت ستمگری برای گرفتن حق و حقوق شان باید بە خود و مبارزات شان متکی باشند. وجود فزایندە این همە اعتراض و اعتصاب بە رغم همە ی بگیر و ببندها و اخراج ها موید شناخت و ماهیت طبقاتی رژیم و تشخیص درست جهتی است کە زحمتکشان برای رسیدن بە خواستە هایشان و مبارزە با ستمگری و استبداد رژیم در پیش گرفتەاند. کارگران می دانند کە حتی صرف تصویب قوانین نیز اگر چە حائز اهمیت است، اما تازمانی کە کارگران نتوانستە باشند بطور وسیع خودشان را در اتحادیە های کارگری و احزاب مدافع حقوق خودشان متشکل و متحد نمایند، هیچ تضمینی برای اجرای قوانین از طرف دولت و کارفرمایان وجود ندارد و حتی دست آورد های قانونی آنها کە در اثر پیکارهای پرهزینە طولانی کسب کردەاند را بە یغما خواهند برد.

دامنە اعتراضات کارگری در این هفتە وسیعتر و متنوع تر از چند هفتە گذشتە شد. از کارگران شهرداری چند شهر مختلف گرفتە تا معلمان، کارگران معدن، پتروشیمی و شرکتهای نفتی در این هفتە اعتراضات متعددی برگزار کردند. برسی مطالبات، شعارهای معترضین و طولانی تر شدن زمان اعتصابات حاکی از رادیکالتر شدن اعتراضات دارند. نکتە قابل توجە دیگر شرکت بلا استثنای عموم کارگران موسسات در اعتصابات و تجمع بر خلاف گذشتە است کە معمولا عدەای از کارگران موسسات مختلف در اعتصابات شرکت نمی کردند.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

وعدە وام یک میلیاردی راهکار نیست، فرستادن جوانان پی نخود سیاە ست

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش سوم

مقصر اصلی دولت است، فرافکنی نکنید!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

آن جوانانی کە دولت رئیسی بە آنها قول خانە دار کردنشان را دادە است حتی اگر شانس یافتن شغلی را داشتە باشند، می دانند کە با دستمزدهایی کە بە آنها خواهند داد حتی نمی توانند شکمشان را سیر کنند، تا برسد بە پرداخت اقساط وامهای یک میلیاردی مسکن کە تا زندە هستند باید بپردازند. این طرح یک طرح برخاستە از یک تفکر بازاری است کە مانند طرح های مشابە تا کنونی نتیجەای برای مردم عادی در بر نخواهد داشت و مشکلی از مشکلات متعدد آنان را رفع نخواهد کرد.

این نوع تعاونیها دو یا چند گروه عضو دارند که ممکن است کارگر باشند، مصرف کننده باشند یا تولیدکننده، سرمایه گذار، جماعات یا دولت. این نوع تعاونی از قابلیت تجمیع علائق افراد گوناگون و گروه هائی از افراد در درون یک تعاونی، و از این طریق سهیم کردن همۀ آنان در یک تعاونی خاص برخوردار است. برای مثال، یک تعاونی مصرف، با دادن امکان عضویت به کارگران، یک تعاونی سنتی مصرف را به تعاونی ای فرا می برد که در آن منافع کارگران نیز به کفابت نمایندگی می شود. به عبارت دیگر یک تعاونی مصرف وجوهی از یک تعاونی کارگری را کسب می کند.

این گونە برخورد اثر القائات تفرقە افکنانە رهبران تشکلهای حکومتی است کە تلاش کردە و می کنند با فرافکنی خشم و اعتراض کارگران را بسوی گروەهای دیگر مزد بگیر منحرف و آنها را رودروی هم قرار دهند. آنها بارها این کار را کردەاند. ...این گونە برخورد کردن ها تنها بە سود دولت و کارفرمایان تمام می شود و بە زیان مبارزە مشترک زحمتکشان است. کارگران خود باید برای افزایش دستمزد ها و حقوق بازنشستگی و دیگر مطالبات شان با متشکل شدن در تشکلهای مستقل کارگری بطور جدی مبارزە کنند.

اعتصاب و اعتراضات در میان کارگران شرکتهای پیمانکاری در این هفتە نیز استمرار و افزایش پیدا کرد. کارگران چند شرکت کە پس از توافق کارفرمایان با خواستە های اصلی و عاجل شان بە سر کار بازگشتە بودند، بە دلیل خلف وعدە کارفرمایان و نقض قرارهایشان دوبارە بە صف اعتصابیون پیوستند. پیوستن دوبارە آنها بە اعتصاب از عزم کارگران برای ادامە مبارزە تا رسیدن بە خواستە هایشان دارد.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

کارگران زیر بار نخواهند رفت!

تاریخ و تئوری تعاونیها - بخش دوم

تلاش برای تحمیل تشکلهای دولتی بە کارگران نفت محکوم بە شکست است!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە