سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

جنبشهای کارگری در شمال نیز، در میانۀ یک موج استثنائی ناسیونالیستی، باید این سؤال را با انرژی بیشتری طرح کنند و در پاسخگوئی آن بکوشند. این که کارگران آمده از جنوب جهانی چگونه در شمال جهانی سازمان یابند، و این که جنبشهای کارگری مناطق مختلف چگونه بتوانند آکسیونهای مشترکی را سازمان دهند، دارای پیامدهای عظیمی برای آیندۀ حقوق کار و دموکراسی در پهنۀ جهانی است.

در میانه دهه 1990 بخش عمده کارگران و پناهندگان به تایلند را شهروندان مناطق مرزی از برمه تشکیل می دادند. در سالهای 2000 همان طوری که اقتصاد هر روزه بدتر می شد شبکه های جلب پناهندگان و ترغیب کارگران مهاجر گسترش می یافت و با عمیق تر شدن نیاز به کارگر، کسب و کار پیداکردن کارگران به سرتاسر میانمار توسعه یافت. این روند با وجود عرضه اصلاحات نیمه دموکراتیک در میانمار در سال 2015 ظاهراً بدون توقف ادامه یافته است.

وقتی کە دولت و کارفرمایان حتی حاضر بە پرداخت چندرغاز افزودە بر حق مسکن با وجود گذشت ٥ ماە از تصویب آن نیستند، زمانی کە افزایش چندرغازی دستمزد حداقل بگیرها را در شورای عالی کار با کسر کردن کردن از حق سنوات کارگران سابقە دار می پذیرند، نباید انتظار داشت کە دولت و کارفرمایان بصورت داوطلبانە با تجدید نظر در مصوبە فضاحت بار دستپخت شورای عالی کار موافقت و دستمزدها را افزایش دهند. راە افزایش دستمزدها اعتصابات گستردە جمعی است. یعنی همان راهی کە کارگران مناطق نفتی، پرستاران، کارگران ابنیە فنی راه آهن، کارگزاران مخابرات روستایی ... در پیش گرفتەاند می باشد ولاغیر!

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

- گرانی مجدد بنزین در راه است!- یادداشت- مراد رضایی

- نکاتی پیرامون کشتە شدن دو کارگر در معدن متعلق بە" آستان قدس"! - صادق کار

- سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش دهم - ادوارد وبستر

- فروش قسطی کالا بە بازنشستگان نە کارگشا ست و نە بهبودی در قدرت خرید آنها ایجاد می کند! - دنیس آرنولد - ترجمه گودرز

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

با‌این‌وجود، مجدداً قصد دارند کاسه‌ی خالی دولت را با افزایش قیمت بنزین پر کند. در همین راستا، مجلس مستقر طرح سهمیه‌بندی بنزین را ارائه کرده است. ... مازاد مصرف بنزین، به قیمت بنزین فوب خلیج فارس و به صورت شناور خواهد بود. برای مثال این رقم همین امروز با فرض دلار 24 هزار تومانی و قیمت بنزین 40 سنتی، 9600 تومان خواهد بود!

بە نظر می رسد کە قصد جناب دادستان از ورود بە موضوع بهم آوردن سروتە قضیە بە نفع کارفرما باشد. بخصوص اینکە این بار حادثە درمعدنی صورت گرفتە کە سلطان و فرمانروای خراسان "آستان مقدس قدس رضوی" جز سهامداران آن است! زیرا کە بە دشواری میشود مسئولی را در خراسان سراغ داشت کە حتی اگر نمک پروردە آستان هم نباشد جرات کند پا در کفش تولیت آن کند!

پیرامون اثرات جهانی شدن بر کارگران محلی مباحثات بسیاری انجام گرفته اند، اما گزارشهای بسیار کمی در بارۀ مبارزۀ این کارگران با اثرات مورد نظر انتشار یافته اند. این در حالی است که اگر به اطراف مان دقت کنیم بسیاری از این مبارزات را خواهیم دید. نکتۀ بسیار مهم دیدن این واقعیت است که چگونه اتحادیه ها با کوشش شان برای آن که کارگران غیررسمی را نیز نمایندگی کنند، خود دستخوش تغییر می شوند.

بنابراین طرح فوق اشتغال کامل برای این بخش را با افق انتظار یک کارگر در کامبوج تبیین ساخته و محاسبه می کند. با احتساب شرایط کاری یک بخش ویژه در پنوم پنه دولت توانسته است انتقاد از خود در مورد حمایت از کل کارگران را خنثی سازد، اما نمی تواند پاسخگوی وضعیتی باشد که ساختار فقر حول شرکت در بازار کار را به وجود آورده است.

خبرنگار ایلنا کە این گزارش را نقل نمودە بە صرافت نیفتادە کە از این مدیر کل نجومی بگیر و شکم سیر کە حقوق اش را از صندوق کارگران و بازنشستگان می گیرد بپرسد: پدر بیامرز کسی کە آنقدر حقوق اش کم است کە نمی تواند شیر و تخم مرغ مورد نیاز روزانە اش را بصورت نقدی تهیە کند، برایش چە فرق می کند کە آنها را بە او نقد بفروشند یا نسیە؟

اعتصاب هزاران کارگر شاغل در صنایع نفت و چند نیرو گاە برق کە از چهار هفتە پیش بطور همزمان علیە کار پیمانی و شرکتهای پیمانکار و دلال در صنایع نفتی شروع شد در این هفتە نیز بە رغم عقب نشینی هایی از جانب صاحبان شرکتهای پیمانکار ادامە یافت. کارفرمایان و دولت کە انتظار یک چنین حرکت اعتراضی نیرومند و هماهنگی را نداشتند و از مقاومت کارگران شگفت زدە شدەاند در این هفتە نیز سعی کردن با دادن امتیازاتی کە با مطالبات اعتصابیون فاصلە زیادی دارند بە اعتصاب آنها خاتمە دهند کە تا کنون موفق نشدەاند.