چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

اعتراضات را با دادن وعدەهای کاذب، افزایش سرکوب و وحشیگری و بە قتل رساندن مبارزان زندانی و سانسور و اعمالی از این قسم  نمیشود فرونشاند. مردم تا کنون نشان دادەاند کە می خواهند حقوق غصب شدە شان را بە طرق متمدنانە از حکومت فاسد و جنایتکار پس بگیرند و بنیاد بی عدالتی و استبداد را از کشورشان ریشە کن نمودە و نظم دمکراتیک و پیشرفتەای را جایگزین آن کنند. طبیعی است کە اگر از اعتراضات مسالمت آمیز نتیجە نگیرند خواە ناخواە طولی نخواهد کشید کە این اعتراضات بە قیام های بیداد برافکن سرکوب ناپذیر تبدیل شوند. نان یکی از نیاز های حیاتی انسان است، کالایی لوکس نیست کە مردم با زور و سرکوب نداشتن اش را بپذیرند برای کسی کە نان نداشتە باشد فرقی نمی کند کە از نداری و گرسنگی بمیرد و یا با گلولە در مصاف با پاسداران گرسنگی و بیداد.

 

به دلایل گفته شده اغلب تعاونیهای کارگری در پی بحرانهایی ایجاد می شوند که در اثر آنها شرکتهای سنتی در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار می گیرند. در نبود تعاونی کارگران بیکاری، اسقاط شبکه های اجتماعی و مشاغل نادلخواه به نرم تبدیل می شوند. اگر محیط و سیاست تعاونیهای کارگری تولیدوری را افزایش دهد و مشوق به کارگرفتن تغییرات تکنولوژیکی باشد، در شرایطی که شرکتهای سنتی از نظر اقتصادی ناکارآمد و در برابر فناوری پیشرفته مقاوم بوده اند، تعاونی ها می توانند موفق باشند.

 

از سوی دیگر بحث ها و تلاشها و هم اندیشی ها در میان فعالان واقعی و مستقل کارگری کە خوشبختانە مدتی است متاثر از تجربیات عملی در مسیر درستی قرار گرفتەاند برای تشکل یابی مستقل ادامە دارد. با وجود برخی تفاوت نظرها میان آنان اما همە نظرات موجود برسر استقلال تشکل از هر نوع آن بە عنوان پرنسیپ اتفاق نظر دارند. و این همان نکتەای است کە مرز میان فعالین مستقل با تشکلهای وابستە را مشخص می کند. اگر چە سندیکا از نظر ما تا کنون شناختە ترین و با سامان ترین ظرف تشکل بودە است و تجربەای تاریخی و آزمودە شدە و پردوام است، با این همە نباید گذاشت اختلاف نظر بر سر ظرف تشکل بین ما شکاف ایجاد کند. تنوع تشکل را فعلا بە شرط استقلال بپذیریم و بگذاریم تا تجربە حرف آخر را بزند!

 

حکومت کە قبلا عدە زیادی از فعالان تشکلهای صنفی  معلمان را زندانی و عدە بیشتری را تهدید و تعلیق کردە بود، نتوانست مانع از برگزاری این حرکت سراسری گردد روز بعد از تظاهرات با بازداشت عزیز قاسم زادە سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان، نشان داد کە حاضر نیست بە خواستەهای بە حق یک میلیون فرهنگی گردن نهد. با این همە یقینیا نمی تواند همچنان بکلی بە رویە تا کنونی خود ادامە دهد. زیرا با یک جنبش فراگیر و سازمان یافتە نیرومند از افراد فرهیختە و دانا و آگاە بە حق وحقوق خودمواجە است. معلمان و فرهنگیان مطمعنا مرعوب سرکوبها نخواهند شد و مبارزات شان را ادامە خواهند داد. کما اینکە تا کنون چنین بودە است.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

معلمان و فرهنگیان از حقوق شان نخواهند گذشت!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش پنجم

با تغییرات ارتجاعی در قانون کار باید مبارزە کرد!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

با این اوصاف عقب نشینی دولت و مجلس در مقابل اعتراض سراسری معلمان در حالی کە هنوز چند روز بە عملی کردن آن باقی ماندە تا همین جا نتیجە اعتراضات فرهنگیان و نتیجە سازمانیافتگی نسبی حرکت و بخردی و توانایی رهبران مقاوم و پیگیر و مبارز تشکلهای صنفی مستقل معلمان است. این تشکلها اگر بتوانند موقعیت و دستاوردهای تا کنونی خود در میان معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان و همچنین پیوندهای شان با تشکلهای کارگری و اجتماعی را برقرار نگاە دارند و آنها را تحکیم ببخشند، مطمعنا می توانند در گامهای بعدی بە سایر مطالبات شان برسند. سازمانیابی مستقلانە ایجاد همبستگی با سایر تشکلها و گروە های اجتماعی آزاد و عدالتخواە آن راە درستی است کە نیروهای راستین مدافع آزادی و عدالت اجتماعی را می تواند بە سر منزل مقصود برساند.

در یک تعاونی، هم کارگر-صاحبان و هم مدیر-صاحبان آن انگیزۀ برای کار سخت تر و هوشمندانه تر را دارند؛ کیفیتی که در شرکتهای سنتی غیرتعاونی مفروض است اما واقعی نیست. تئوریهای متداول فرض را بر این می گذارند که طریق سازماندهی یک شرکت تأثیری بر میزان کارائی ایکس آن ندارد. علاوه بر این، تمرکز تعاونیهای کارگری بر بهبود مزایا و شرایط کار کارگران، در عین تلاش برای حفظ اشتغال و حتی افزایش آن، موجب تقویت انگیزۀ آنها برای جذب و توسعه تکنولوژیهای رقابتی است. بنابراین تعاونی های کارگری می توانند در مقایسه با شرکت های سنتی، به ویژه شرکت های سنتی با دستمزد پایین، هزینۀ بیشتری داشته باشند، و در عین حال بسیار پربارتر باشند، به طوری که هزینه واحد تولید و سود آنها با آنچه نصیب یک شرکت سنتی می شود، برابری کند یا حتی از آن بیشتر باشد. 

دفاع نە از قانون کار فعلی بلکە مخالفت با انجام هر نوع تغییر ارتجاعی در تە ماندە قوانینی ست کە سرمایەداران و مرتجعین

 بهر روی از آنها خوششان نمی آید و می خواهند اگر زورشان برسد آنها را از میان بردارند و یا بە سود منافع خودشان دگرگونە کنند. 

بهمین واسطە بایست قویا با این اقدام مبارزە و سایر کارگران را نیز با خود همراە نمود.

 

 

امواج اعتراضات کارگری در این هفتە خروشان تر از پیش شد. تظاهرات متعدد معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف کە همچنان ادامە دارند، تداوم اعتراض  کارنامە سبز ها با گذشت ٢٠ روز از شروع آن، بازگشت بە اعتصاب شماری از کارگران صنعت نفت  و افزایش شمار اعتراضات کارگران شهرداری ها و از سرگیری دوبارە اعتراضات بازنشستگان فولاد در خوزستان و اهواز، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە هستند. وجە مشترک همە این اعتراضات رادیکالتر شدن و عمق یافتن خواستە ها و تمایلات شرکت کنندگان در آنها برای مبارزە تا رسیدن بە مطالبات شان است. زمانی کە کار اعتراضات در این حد بالا می گیرد و مسئلە نان عمدە می شود، مهار آنها تا پاسخ نگیرند، غیر ممکن خواهد بود. 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اتاق های بازرگانی همە چیز را برای خودشان یکجا می خواهند!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش چهارم

کارگران فریب وعدەهای کاذب قالیباف را نخواهند خورد!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە