چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

آغاز اعتصاب متحدانە و حمایت همە کارگران از کارگران زندانی و اخراج شدە برای کارفرما و مسئولین دولتی چنان نامنتظرە بود کە همە آنها را متحیر و درماندە و در نهایت بە تسلیم بە خواست کارگران نمود. با این همە بە نظر نمی رسد کە تلاشهای کارفرما و مسئولین برای سرکوب کارگران بە پایان رسیدە باشد. کارگران باید از این پس با هوشیاری بە مراتب بیشتری اتحاد و همبستگی خود را برای بی اثر کردن تلاشهای سرکوبگرانە آتی کە بە مراتب پیچیدە تر خواهند بود حفظ کنند.

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

کاهش قیمت دلار خبر خوبی برای همە نیست!

قصد سپاە از تشکیل "قرارگاە مبارزە با گرانی" سرکوب اعتراضات گرسنگان است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هفتم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه– بخش ۱

فصلی از کتاب "شرایط دیجیتالی – مارکسیسم پسامدرن و تجربه زندگی دیجیتال " انتشارات دانشگاه وست مینیستر-۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

با در نظر گرفتن این متغیرها، که حداقل در افق میان‌مدت امیدی به بهبود آنها وجود ندارد، می‌توان به سادگی مدعی شد که نوسان ارز در ماه‌های آتی بالا و پایین‌های زیادی خواهد داشت. علاوه بر این حتی اگر به اوج دوران برجام برگردیم، دلار دیگر به قیمت آن زمان برنخواهد گشت. ساختار فشل اقتصادی موجود، واقعاً امکانی برای بهبود ندارد. امیدهای بازار هم تا چند ماه بعد ناامید خواهد شد؛ باز هم مردم می‌مانند، و ضرر در سرمایه‌های خردشان.

 

سپاە غیر از این کە بخواهد خودش را برای سرکوب این بیشمار گرسنگان کە هر آن بیم انفجارشان می رود آمادە نگاە دارند،چە کار دیگری مگر می تواند در "مبارزە با افزایش قیمتها" انجام دهد؟ آیا دو مرتبە هجوم نیروهای سپاە در این هفتە بە کارگران هفت تپە و دفاع از مالک اختلاسگر آن هدفهای واقعی نیستند کە قرار است سپاە زیر عنوان مبارزە با گرانی پیش ببرد ؟

شرکتهای  اوبر، لیفت و  "خرگوش وظیفه شناس" به ترتیب بیش از 5/1 میلیارد دلار، 333 میلیون دلار، و 380 میلیون دلار درآمد نصیب سهامداران شان کرده اند. بخشی از جاذبۀ این شرکتها برای سهامداران شان این است که آنها با به کارگرفتن مؤثر افراد به عنوان "کارگزار" [و نه کارگر] از پرداخت حقوق و دستمزد به کسانی که قاعدتاً باید به عنوان کارگر استخدام کنند، شانه خالی می کنند

شناخت الگوریتمی مرکز توجه برای سرمایه داری امروزی است. از عقلانیت در کار و روابط اجتماعی تا بخش مالی، الگوریتم ها در حال زمینه سازی برای حالت جدیدی از فکر و کنترل هستند (لوسیانا پاریزی-2016).

 

اعتراضات هرچە گستردەتر خود کارگران و تداوم حمایتهای نیروهای عدالتخواە واقعی یگانە ضامن آزادی بی قید و شرط کارگران و رسیدن کارگران بە مطالبات شان هستند. ما نیز بە سهم خود از مبارزات و مطالبات بە حق کارگران هفت تپە و از همە اقداماتی کە در این راستا بە عمل می آید، قاطعانە حمایت کردە و خواهیم کرد.

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

خیزش آبان و کابوس حکومت از تکرار آن در ابعادی وسیعتر!

سازمان انرژی اتمی ماسک تولید می‌کند!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش ششم

مارکس در بارۀ اتحادیه های کارگری

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنبش های اجتماعی فعالان و رهبران خود را خلق و پرورش می دهند و خواهند داد. هیچ جنبش ریشە دارای را در هیچ کجای دنیا با سرکوب برای همیشە کسی نتوانستە و نمی تواند از میان بردارد. جای دور نرویم، بە تجربە کشور خودمان اگر نظر کنیم می بینیم کە سرکوب جنبش ٨٨ باعث جلوگیری از جنبشهای بعدی کە نشد هیچ، بە رادیکالیزە شدن آننها منتهی شدە است. تسلیم در مقابل خواست مردم یگانە راهی است کە مقابل رژیم های فاسد و استبدادی وجود دارد. تا زمانی کە این گونە رژیمها وجود دارد جنبشها هم وجود خواهند داشت.

سازمان انرژی اتمی، که حالا به تولید ماسک افتخار می‌کند، در مرکز گرهی‌ترین موضوع منجر به تحریم و بروز بحران اقتصادی قرار گرفته است. زمانی که شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» از گلوی تمام تریبون‌های حکومت سر داده می‌شد، کسی فکرش را نمی‌کرد کار این سازمان به اینجا برسد. حالا حدود یک سال است که ایران گام آخر لغو تعهدات برجام را هم برداشته است. اما در عمل تغییری در وضعیت تولید انرژی هسته‌ای رخ نداده است.