جُنگ کارگری

24.06.2022 - 21:49 ادارە کردن را با جیب بری اشتباە گرفتەاید جناب رئیس!
24.06.2022 - 21:30 برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش نهم
24.06.2022 - 20:58 اگر بخواهیم از تجربە یکسالە بیاموزیم
24.06.2022 - 20:44 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
21.06.2022 - 22:04 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٦
17.06.2022 - 20:08 با تغییر یک یا چند وزیر هیچ چیز از اساس تغییر نمی کند!
17.06.2022 - 19:57 برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش هشتم
17.06.2022 - 19:24 تشکل قانونی"وسیلە ای برای نفی و سرکوب تشکلهای واقعی!
17.06.2022 - 19:17 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
13.06.2022 - 20:05 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٥
10.06.2022 - 20:21 برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش هفتم
10.06.2022 - 19:54 بردن شکایت برە نزد سردستە گرگها
10.06.2022 - 19:41 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
07.06.2022 - 10:59 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٤
03.06.2022 - 19:02 ساختار استبدادی فاسد ولایی عامل اصلی فجایع و بحران هاست!
03.06.2022 - 18:56 برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش ششم
03.06.2022 - 18:34 اعتراضات برای افزایش دستمزد در حال ثمر دادن است
03.06.2022 - 18:17 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
01.06.2022 - 00:05 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٣
27.05.2022 - 21:14 مردم نە تحمل سختی های بیشتر را دارند و نە تحمل حکومت شما را!
27.05.2022 - 21:00 برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش پنجم
27.05.2022 - 20:17 مبارزە برای آزادی معلمان و کارگران و زندانیان سیاسی ادامە خواهد یافت!
27.05.2022 - 20:01 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
24.05.2022 - 22:32 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٢
20.05.2022 - 23:44 نان و آزادی،هستند خواست ملی!
20.05.2022 - 23:31 برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش چهارم
20.05.2022 - 22:44 دولت متقلب و نحوە پرداخت یارانە
20.05.2022 - 22:32 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
17.05.2022 - 21:01 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧١
13.05.2022 - 21:03 چارە کار ایستادن در صف نیست!
13.05.2022 - 20:47 برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش سوم
13.05.2022 - 20:36 خامنەای و چرایی دیدار با کارگران
13.05.2022 - 20:17 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
10.05.2022 - 21:50 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٠
06.05.2022 - 18:56 مردم زیر بار این همە گرانی و ستم نخواهند رفت!
06.05.2022 - 17:05 برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دوم
06.05.2022 - 16:43 اول ماە مە از پاریس تا تهران
06.05.2022 - 16:00 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
29.04.2022 - 23:52 در روز جهانی کارگر شعار "اتحاد، همبستگی، تشکل" را طنین‌انداز کنیم!
29.04.2022 - 23:35 گزارشی از وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته
29.04.2022 - 23:20 نگاهی به وضعیت طبقه کارگر در اوکراین و روسیه
29.04.2022 - 23:01 بە پیام اول ماە مە، پیام اتحاد و همبستگی، عمل کنیم!
29.04.2022 - 22:23 جبهۀ متحد کارگری
29.04.2022 - 22:18 در بارۀ تعاونیها
29.04.2022 - 22:07 اولین اول ماە مه من!
29.04.2022 - 21:59 جنگ، طناب دار کارگران و فرودستان!
29.04.2022 - 21:15 در بارۀ کار بی ثبات
29.04.2022 - 20:42 در باب کار بی ثبات و دو چالش زائیدۀ آن
29.04.2022 - 20:14 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٦٩
29.04.2022 - 20:14 گزارشی از وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته
29.04.2022 - 19:29 ویژۀ اول ماه مه، روز جهانی کارگر
26.04.2022 - 01:11 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٨
22.04.2022 - 23:25 با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم
22.04.2022 - 22:56 برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش اول
22.04.2022 - 22:24 با اعتراض یک پارچە و گستردە توطئە کاهش دستمزدها را بی اثر کنیم!
22.04.2022 - 22:12 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
20.04.2022 - 21:50 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٧
15.04.2022 - 01:57 عامل عمدە گرانی روز افزون سیاستهای شوک درمانی دولت است
15.04.2022 - 01:43 کارگران جهان متحد شوید! بخش ششم و پایانی
15.04.2022 - 01:23 بازنشستگان اگر تظاهرات نکنند، چە کنند؟
15.04.2022 - 01:06 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
12.04.2022 - 21:52 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٦
08.04.2022 - 01:29 نە بە جنگ و تجاوز، آری بە صلح و آزادی !
08.04.2022 - 00:37 کارگران جهان متحد شوید! بخش پنجم
08.04.2022 - 00:08 جنبش کارگری از پارسال تا امسال
07.04.2022 - 23:58 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
05.04.2022 - 11:15 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٥
31.03.2022 - 23:33 "رانت مخالفت مجاز"ابداع تازە دستگاە سرکوب برای تشدید سرکوب
31.03.2022 - 23:20 کارگران جهان متحد شوید! بخش چهارم
31.03.2022 - 22:56 پرستاران و ١٢ جور قرارداد کاری
31.03.2022 - 22:39 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
28.03.2022 - 21:52 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٤
24.03.2022 - 21:33 "تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" با شعار و فرمان ممکن نیست!
24.03.2022 - 21:19 کارگران جهان متحد شوید! بخش سوم
24.03.2022 - 21:03 دستمزدهای زیر خط فقر و فزون خواهی روسای اتاقهای بازرگانی
24.03.2022 - 20:43 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
22.03.2022 - 19:48 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٣
17.03.2022 - 22:55 سال سختی گذشت، سال سختتری از راە می رسد
17.03.2022 - 22:39 کارگران جهان متحد شوید! بخش دوم
17.03.2022 - 22:21 حق خواهی و مطالبە گری جرم و اغتشاش نیست
17.03.2022 - 22:12 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
14.03.2022 - 22:26 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٢
11.03.2022 - 03:14 سال بە سال دریغ از پارسال از این همە فقر و بیداد!
11.03.2022 - 03:07 کارگران جهان متحد شوید! بخش اول
11.03.2022 - 03:02 دستمزد کارگران نصف سبد هزینە بخور ونمیر خانوار!
11.03.2022 - 02:50 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
07.03.2022 - 23:04 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦١
04.03.2022 - 02:32 ٨ مارس از روز زنان کارگر تا روز جهانی زن
04.03.2022 - 01:36 کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش دهم و پایانی
04.03.2022 - 01:22 اشتغال دغدغە اصلی زنان
04.03.2022 - 00:45 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
01.03.2022 - 22:02 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٠
25.02.2022 - 03:08 سیاست های تعدیلی عامل سفرەهای خالی!
25.02.2022 - 02:34 کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش نهم
25.02.2022 - 02:18 تداوم و گسترش مبارزات ضامن لغو کار پیمانی است
25.02.2022 - 02:05 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
21.02.2022 - 19:48 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٩
18.02.2022 - 01:27 از اعتراض معلمان در ٣٠ بهمن و ٣ اسفند حمایت کنیم!
17.02.2022 - 23:44 کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟
17.02.2022 - 23:33 مصوبە ای دیگر علیە حقوق کارگران در برنامە بودجە دولت
17.02.2022 - 23:17 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
15.02.2022 - 16:38 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٨
11.02.2022 - 02:06 ایران را انقلاب دیگری باید!
11.02.2022 - 00:57 کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش هفتم
11.02.2022 - 00:35 از فراخوان ٣٠ تشکل بازنشتگان برای اعتراض حمایت کنیم
11.02.2022 - 00:26 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
07.02.2022 - 19:56 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٧
04.02.2022 - 19:21 بە نام احیای "جمهوریت نظام"علیە بدیل جمهوریخواهی!
04.02.2022 - 18:48 کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش ششم
04.02.2022 - 18:36 این دادنامە نیست، بیداد نامە است!