جُنگ کارگری

وقتی شاە هم صدای انقلاب مردم را شنید! 03.02.2023 - 22:25
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش دوم 03.02.2023 - 21:29
بر باد دادن سرمایە های بین النسلی زیر عنوان مولد سازی! 03.02.2023 - 21:12
تاکید هشیارانە بازنشستگان مخابرات بر مبارزە خیابانی 03.02.2023 - 20:33
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٨ 01.02.2023 - 22:19
سیل اعتراضات معیشتی و اقتصادی از راە می رسد 27.01.2023 - 17:36
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش اول 27.01.2023 - 17:18
دیوار بلند حاشا نزد مقامات رژیم 27.01.2023 - 17:07
تشکلهای حکومتی و انتظار نابجا از وزارت کار 27.01.2023 - 16:21
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٧ 25.01.2023 - 17:25
مشکل اصلی رئیسی نیست، نظام فقاهتی است کە باید برود! 20.01.2023 - 20:49
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و هشتم 20.01.2023 - 19:37
راە کار رسیدن بە مطالبات، بستن شیرهای نفت است ولاغیر! 20.01.2023 - 19:27
اختلافات بر سر تشکل را تبدیل بە دشمنی و تفرقە نکنید! 20.01.2023 - 18:41
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٦ 18.01.2023 - 22:06
تعویض رادان با اشتری چیزی را تغییر نخواهد داد! 13.01.2023 - 19:47
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟بخش بیست و هفتم 13.01.2023 - 19:22
افزایش بودجە دستگاە سرکوب از سفرە مردم 13.01.2023 - 19:04
دروغ دیگر "هرچە بزرگتر باشد، باورکردنی تر" نیست! 13.01.2023 - 18:47
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٥ 11.01.2023 - 22:25
کارکنان رسمی نفت و مسئلە خلف وعدە های پیاپی مسئولان 06.01.2023 - 20:08
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و ششم 06.01.2023 - 19:39
توقف موقت اصلاح قانون کار در مجلس بە منزلە پایان کار نیست! 06.01.2023 - 19:24
مخابرات را مفت بردید، حقوق کارگر را چرا می خورید؟ 06.01.2023 - 18:48
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٤ 04.01.2023 - 22:27
جام زهر بە کامتان ولی نجاتبخش رژیم شما نخواهد شد 30.12.2022 - 18:46
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟بخش بیست و پنجم 30.12.2022 - 18:28
جان هایی کە قربانی سود خواهی مضاعف می شوند 30.12.2022 - 18:11
طرح هایی کە فقط بە درد اعتصاب شکنی می خورند! 30.12.2022 - 17:36
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٣ 29.12.2022 - 17:17
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٢ 28.12.2022 - 13:10
از کدام "اول شدن و پیشرفت" سخن می گویید؟ 23.12.2022 - 20:54
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و چهارم 23.12.2022 - 20:28
طرح پشت طرح، علیە حقوق کارگر! 23.12.2022 - 19:19
انتقال اختیارتعیین دستمزد از شورای عالی کار بە دولت 23.12.2022 - 19:00
رئیسی را برای حفظ نظام قربانی کنید! 16.12.2022 - 20:32
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و سوم 16.12.2022 - 20:24
احیای نظام استاد شاگردی تلاشی نافرجام برای بازگشت بە عصر قجر! 16.12.2022 - 19:57
ترمز پارە کردن قیمت کالاهای اساسی و دولت بی راە حل! 16.12.2022 - 18:57
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠١ 14.12.2022 - 19:45
ایران یک پارچە در خشم و خروش علیە اعدام مبارزان راە آزادی! 09.12.2022 - 21:50
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند بخش بیست و دوم 09.12.2022 - 21:24
گرە خوردن نان و آزادی در جنبش انقلابی 09.12.2022 - 20:57
پیمانکاران قانون شکنی می کنند، کارگران را مجازات می کنند! 09.12.2022 - 20:27
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٠ 07.12.2022 - 22:09
فرمان تشدید سرکوب و انتقامجویی از مردم در سخنان خامنەای 02.12.2022 - 21:39
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و یکم 02.12.2022 - 21:17
از اعتصاب و خواستە های بە حق کامیونداران حمایت کنیم 02.12.2022 - 20:58
وعدە سر خرمن رئیسی بە پرستاران در روز پرستار 02.12.2022 - 20:21
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٩ 01.12.2022 - 10:24
اصلاح طلبان و تلاش برای سقط جنین کودک انقلاب 25.11.2022 - 21:46
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟بخش بیستم 25.11.2022 - 21:33
دور تازەای از اعتراضات کارگری در راە است 25.11.2022 - 20:57
بیمە کارگران ساختمانی شد همان کە کارفرمایان می خواستند 25.11.2022 - 20:24
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٨ 24.11.2022 - 09:52
انقلاب هم نیاز، هم اجتناب ناپذیر 19.11.2022 - 00:14
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش نوزدهم 18.11.2022 - 23:07
جنبش معلمان با بازداشت های دستە جمعێ زمینگیر نخواهد شد! 18.11.2022 - 23:00
بیگاری، بە جای ایجاد کار شایستە! 18.11.2022 - 21:27
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٧ 16.11.2022 - 22:42
"تجزیە" کلید واژە رژیم برای سرکوب و تفرقە 11.11.2022 - 21:18
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هژدهم 11.11.2022 - 20:42
خط فقر ١٨ میلیونی و پیامدهای ناگریز آن بر تحولات سیاسی 11.11.2022 - 20:33
حالا دیگر وقت اعتصاب است! 11.11.2022 - 20:00
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٦ 09.11.2022 - 23:50
کسانی کە بچەها را می کشند، خارجی نیستند، مزدوران تو هستند! 04.11.2022 - 20:25
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هفدهم 04.11.2022 - 19:17
مکثی بر روند محکومیت پنج فعال سندیکایی در بیدادگاە های رژیم 04.11.2022 - 19:05
شروط لازم برای افزایش دستمزد کدامند؟ 04.11.2022 - 18:11
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٥ 03.11.2022 - 07:51
دشمن اصلی مردم خود شما هستید! 28.10.2022 - 22:09
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش شانزدهم 28.10.2022 - 22:01
تشدید شکاف، در حکومت، انسجام در جنبش 28.10.2022 - 21:28
اعتصابها واقعی هستند، "دستوری" نیستد! 28.10.2022 - 20:08
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٤ 27.10.2022 - 10:35
گفتگو با کە و برای چە؟ 21.10.2022 - 22:41
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش پانزدهم 21.10.2022 - 22:11
اعتصابات کارگری در حال گسترش است، ضرورت تشکیل کمیتە‌های اعتصاب در کارخانە‌ها و ادارات 21.10.2022 - 22:02
خانە کارگر و خبرگزاری ایلنا در خدمت سرکوبگران! 21.10.2022 - 21:52
جنبش زن، زندگی، آزادی و شعار های مطالباتی گروە های اجتماعی مختلف 21.10.2022 - 21:05
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٣ 20.10.2022 - 12:14
انقلاب است و نە "اغتشاش عدەای قلیل"، خواست اکثریت است! 14.10.2022 - 20:47
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش چهاردهم 14.10.2022 - 20:08
افزایش حقوق کارکنان دولت، مانع پیوستن آنان بە کاروان انقلاب نخواهد شد! 14.10.2022 - 19:23
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٢ 12.10.2022 - 20:48
اعتراف گیری های زیرشکنجە درد بی درمان رژیم را درمان نخواهد کرد! 08.10.2022 - 00:29
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ 08.10.2022 - 00:10
جنگ جناح ها بر سر تسلط بر وزارت کار ربطی بە پابرهنگان"ندارد! 07.10.2022 - 23:55
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩١ 06.10.2022 - 15:06
با همە امکانات علیە سیاستهای فاشیستی سرکوب و دفاع از جنبش 30.09.2022 - 22:40
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دوازدهم 30.09.2022 - 22:15
در حمایت و پیوستن بە جنبش تردید نباید کرد! 30.09.2022 - 21:51
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٠ 28.09.2022 - 23:53
جنبش مردمی و آزمودن آزمون های شکست خوردە سرکوبگران! 24.09.2022 - 07:34
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش یازدهم 24.09.2022 - 02:11
گدر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 24.09.2022 - 01:55
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٩ 20.09.2022 - 19:24
چالش جانشینی بعد از مرگ رهبر مستبد! 16.09.2022 - 20:21
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دهم 16.09.2022 - 19:55
دعوا بر سر خصوصی سازی نیست بر سر سهم است! 16.09.2022 - 19:15
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 16.09.2022 - 18:53
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٨ 13.09.2022 - 21:03
تهدید صدها هزار شغل اینترنتی در اثر طرح ارتجاعی صیانت 09.09.2022 - 21:15
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش نهم 09.09.2022 - 21:02
اذعان بە فرمایشی ىودن انتخابات کانونهای بازنشستگی! 09.09.2022 - 20:41
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 09.09.2022 - 20:29
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٧ 06.09.2022 - 21:44
تاوان تحریمها را مردم دادە و می دهند! 02.09.2022 - 20:12
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هشتم 02.09.2022 - 19:39
آغاز دور دیگری از تعرض بە تە ماندە قوانین حمایتی 02.09.2022 - 19:12
  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!

 

  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!