رفتن به محتوای اصلی

جُنگ کارگری

توجیحات ارتجاعی و ایدئولوژیک، برای تغییرات ارتجاعی تازە در حقوق کار 03.06.2023 - 14:37
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش چهارم 03.06.2023 - 14:22
حذف بودجە ی محرومترین محرومان در دولت مدعی عدالت! 03.06.2023 - 13:40
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٤ 01.06.2023 - 12:34
ملت ناراضی "رهبر" راضی! 26.05.2023 - 22:15
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش سوم 26.05.2023 - 21:50
تیک تیک انفجار جمعیت زیر خط فقر! 26.05.2023 - 21:26
متحدانە برای جلوگیری از تغییر قانون کار اقدام کنیم! 26.05.2023 - 20:40
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٣ 24.05.2023 - 20:36
این جنایات فاشیستی باعث نجات رژیم فقاهتی از سقوط نخواهد شد! 19.05.2023 - 21:37
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش دوم 19.05.2023 - 20:57
تغییر قانون کار و راە کار مبارزە موثر با آن 19.05.2023 - 20:25
مردم در مقابل کمبود و گرانی نان ساکت نخواهند ماند 19.05.2023 - 20:12
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٢ 19.05.2023 - 10:00
افزایش همە روزە ی قیمت ها و فرا افکنی مقامات رژیم 12.05.2023 - 20:26
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش اول 12.05.2023 - 19:50
این جنایات بخاطر نزدیک شدن بە تە خط است! 12.05.2023 - 19:10
نکاتی پیرامون تعدیل قانون بازنشستگی کارهای زیان آور و پیامدهای آن 12.05.2023 - 18:39
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢١ 11.05.2023 - 19:39
فروش خاک یا ترفندی برای محدود کردن تامین اجتماعی؟ 05.05.2023 - 21:50
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش سیزدهم و پایانی 05.05.2023 - 21:41
ضرورت آمادگی برای خنثی سازی اعتصاب شکنان 05.05.2023 - 21:17
راە کار اعتصاب و خیابان است 05.05.2023 - 19:39
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە٢٢٠ 28.04.2023 - 07:11
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٩ 26.04.2023 - 10:54
ریشە بحران ها و فجایع خود خامنەای و نظام ولایی است! 21.04.2023 - 21:25
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش دوازدهم 21.04.2023 - 21:03
ضد انقلاب واقعی صاحبان قدرت و امثال محجوب ها هستتند! 21.04.2023 - 20:50
می خواهند کارگران را بە نقطە صفر برگردانند! 21.04.2023 - 20:22
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٨ 19.04.2023 - 21:22
شرعیت بهانە است جنبش نشانە است 14.04.2023 - 23:46
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش یازدهم 14.04.2023 - 22:29
سنگینی بار بحران مسکن بر دوش بی خانە ها 14.04.2023 - 22:15
موج گرانی های تازە بە اعتراضات معیشتی دامن می زند 14.04.2023 - 21:18
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٧ 13.04.2023 - 09:57
شعلە های فروزان جنبش خاموش شدنی نیست! 07.04.2023 - 22:24
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش دهم بخش دهم 07.04.2023 - 21:18
ادامە فرافکنی بر سر دستمزدها در میان تشکلهای وابستە و زندانی کردن رهبران مستقل 07.04.2023 - 21:01
بی حقوق سازی نیروی کار تشدید می شود! 07.04.2023 - 20:14
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٦ 05.04.2023 - 22:37
سال سخت ١٤٠٢ را بە سال اتحاد و همبستگی برای رهایی تبدیل کنیم 31.03.2023 - 21:10
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش نهم 31.03.2023 - 20:54
کارگران را دنبال نخود سیاە نفرستید 31.03.2023 - 20:35
دستمزد و وعدەهای سر خرمنی بی سرانجام 31.03.2023 - 20:19
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٥ 23.03.2023 - 21:13
نوروز فرخندە خوش آمد! 17.03.2023 - 23:05
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش هشتم 17.03.2023 - 21:09
مرگ بیماران در اثر کمبود پرستار! 17.03.2023 - 20:59
تلاش چند لایە دولت برای کاهش دستمزد ها 17.03.2023 - 20:01
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٤ 15.03.2023 - 21:50
"عفو"را باور نکنیم، مبارزە برای آزادی زندانیان را سازمان دهیم! 10.03.2023 - 20:15
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش هفتم 10.03.2023 - 19:29
مقصر کمبود نیروی کار ماهر کیست؟ 10.03.2023 - 19:00
انتظار دستمزد مناسب از شورای عالی کار توهم است! 10.03.2023 - 18:44
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٣ 08.03.2023 - 20:15
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش ششم 03.03.2023 - 23:24
عید آمد و باز هم ما لختیم! 03.03.2023 - 23:11
گرانی و وضعیت جامعە از نگاە یک کارمند بازنشستە 03.03.2023 - 22:47
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٢ 01.03.2023 - 20:38
در ضرورت توجە جنبش بە عدالت اجتماعی 24.02.2023 - 21:01
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش پنجم 24.02.2023 - 19:39
طاقت مردم از گرانی ها بە سر رسیدە است 24.02.2023 - 19:03
مدارس را می فروشند تا پول آن را خرج سرکوب و اشاعە جهل کنند! 24.02.2023 - 18:27
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١١ 22.02.2023 - 20:03
مردم تا آزادی همە زندانیان سیاسی از پای نخواهند نشست! 17.02.2023 - 21:27
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش چهارم 17.02.2023 - 20:38
جایی برای منعطف سازی مگر باقی گذاشتەاید؟ 17.02.2023 - 20:03
جبران غارت صندوق های بازنشستگی از جیب کارگران 17.02.2023 - 19:11
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە٢١٠ 15.02.2023 - 22:44
از انقلاب تا انقلاب! 10.02.2023 - 21:42
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه بخش سوم 10.02.2023 - 21:05
سپردن سرنوشت قوانین کار بە دست اتاق های بازرگانی 10.02.2023 - 20:48
مشکل بیکاری با دادن آمار جعلی حل نمی شود 10.02.2023 - 19:20
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٩ 09.02.2023 - 20:52
وقتی شاە هم صدای انقلاب مردم را شنید! 03.02.2023 - 22:25
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش دوم 03.02.2023 - 21:29
بر باد دادن سرمایە های بین النسلی زیر عنوان مولد سازی! 03.02.2023 - 21:12
تاکید هشیارانە بازنشستگان مخابرات بر مبارزە خیابانی 03.02.2023 - 20:33
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٨ 01.02.2023 - 22:19
سیل اعتراضات معیشتی و اقتصادی از راە می رسد 27.01.2023 - 17:36
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش اول 27.01.2023 - 17:18
دیوار بلند حاشا نزد مقامات رژیم 27.01.2023 - 17:07
تشکلهای حکومتی و انتظار نابجا از وزارت کار 27.01.2023 - 16:21
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٧ 25.01.2023 - 17:25
مشکل اصلی رئیسی نیست، نظام فقاهتی است کە باید برود! 20.01.2023 - 20:49
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و هشتم 20.01.2023 - 19:37
راە کار رسیدن بە مطالبات، بستن شیرهای نفت است ولاغیر! 20.01.2023 - 19:27
اختلافات بر سر تشکل را تبدیل بە دشمنی و تفرقە نکنید! 20.01.2023 - 18:41
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٦ 18.01.2023 - 22:06
تعویض رادان با اشتری چیزی را تغییر نخواهد داد! 13.01.2023 - 19:47
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟بخش بیست و هفتم 13.01.2023 - 19:22
افزایش بودجە دستگاە سرکوب از سفرە مردم 13.01.2023 - 19:04
دروغ دیگر "هرچە بزرگتر باشد، باورکردنی تر" نیست! 13.01.2023 - 18:47
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٥ 11.01.2023 - 22:25
کارکنان رسمی نفت و مسئلە خلف وعدە های پیاپی مسئولان 06.01.2023 - 20:08
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و ششم 06.01.2023 - 19:39
توقف موقت اصلاح قانون کار در مجلس بە منزلە پایان کار نیست! 06.01.2023 - 19:24
مخابرات را مفت بردید، حقوق کارگر را چرا می خورید؟ 06.01.2023 - 18:48
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٤ 04.01.2023 - 22:27
جام زهر بە کامتان ولی نجاتبخش رژیم شما نخواهد شد 30.12.2022 - 18:46
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟بخش بیست و پنجم 30.12.2022 - 18:28
جان هایی کە قربانی سود خواهی مضاعف می شوند 30.12.2022 - 18:11
طرح هایی کە فقط بە درد اعتصاب شکنی می خورند! 30.12.2022 - 17:36
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٣ 29.12.2022 - 17:17
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٠٢ 28.12.2022 - 13:10
از کدام "اول شدن و پیشرفت" سخن می گویید؟ 23.12.2022 - 20:54
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و چهارم 23.12.2022 - 20:28
طرح پشت طرح، علیە حقوق کارگر! 23.12.2022 - 19:19
انتقال اختیارتعیین دستمزد از شورای عالی کار بە دولت 23.12.2022 - 19:00
رئیسی را برای حفظ نظام قربانی کنید! 16.12.2022 - 20:32