جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

بازنشستگان و کارگران با شرکت در تحریم انتخابات بە این محاکمات پاسخ خواهند داد!

ویروس نابرابری

گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش هفتم و پایانی

تشکلهای حکومتی دوش بە دوش بسیج و تشکلهای کارفرمایی در حمایت از انتصاب رئیسی جنایتکار

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 رژیم با این بازداشتها و محکوم کردن ها نە تنها نمی تواند خللی در ارادە استوار زحمتکشان جهت تحریم انتخابات و دست کشیدن زحمتکشان از حق و حقوق شان بوجود آورد، بلکە با رفتارهای ددمنشانە اش زحمتکشان را در پیگری حقوق شان مصمم تر خواهد کرد. بازنشستگان و مزدبگیران با تحریم گستردە تر انتخابات و فعالیت بیشتر برای تشویق همکاران، بستگان و سایر شهروندان بە مشارکت در تحریم انتخابات فرمایشی نسبت بە صدور احکام ظالمانە علیە رهبران و سازمانگران مبارزات خود بە بانیان و مجریان آنها پاسخی شایستە خواهند داد.

در بریتانیا، مطالعات انجام یافته توسط "مرکز مطالعات درآمدهای بالا" نشان داده اند که اعمال حداکثر حقوق برابر صدهزار پوند (بیش از صدوسی هزار دلار) از قدرت بازتوزیع معادل 1 میلیون شغل برخوردار است. یعنی اگر ثروتمندان فقط اندکی کمتر درآمد داشته باشند، از فقر توده گیر می توان جلوگیری کرد.

ویروس کرونا به ما نشان داد که تضمین درآمدهای قابل اتکا امری اساسی است، و نشان داد که غلبه بر فقر ممکن است. برای این که این هدف تحقق یابد، ما نیازمند صرف دستمزدی بخورونمیر نیستیم، بلکه همچنین باید از امنیت مستحکم شغلی، با حقوق ایام بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی، حق اولاد و از این دست برخوردار باشیم.

 

 فرامرز توفیقی درجایی از نوشتە اش، از بی توجەای نامزدها بە دستمزدهای زیر خط فقر و "لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ... دادنامه‌ای که ماده ۷ قانون کار را از اساس از معنا تهی کرده و به زباله‌دان افکنده است شکایت می کند، اما در همان حال با کارفرمایانی کە باعث صدور این بیداد نامە شدەاند، متحد می شود و بیانیە مشترک می دهد و می خواهد بە کاندیدایی رای دهد کە در دشمنی اش با حقوق کارگر جای هیچ شک و شبەای نیست! سراپای این بیانیە ارتجاعی علیە حقوق کارگر و مردم ، بە سود سرمایە داران و کارفرمایان رانتخوار و دلال، دشمنان و سرکوبگران طبقە کارگر و ابراهیم رئیسی قاتل هزاران مبارز راە عدالت و آزادی است.

کارگران مبارز و آگاە هفت تپە می کوشند با مبارزات خود دسیسە های باندهای مافیایی را بی اثر و ازحقوق و دستاورد مبارزاتی خود دفاع کنند. آنها در این هفتە با تظاهرات در مقابل فرمانداری شورای تامین شهر را وادار بە تشکیل جلسە و برسی مشکل حق آبە کارخانە کردند. مرور رویدادهای بعد از خلع ید مالکیت هفت تپە و عملکرد مسئولین و کارگران در قبال آنها بە روشنی نشان می دهد کە کدام یک براستی دغدغە تولید دارند و کدام یک فقط بە سود خود می اندیشند و تا آنجا پیش می روند کە با کارفرمای اختلاسگر و توطئە گر تا مرز زمین گیر کردن تولید پیش می روند.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

نامزدهای انتخابات فرمایشی و جنگ لفظی بر سر برنامە نداشتە! - صادق کار

ویروس نابرابری - گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش ششم

وقت انتخابات کە می شود کارگران فریاد رس پیدا می کنند! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

ضرب المثلی هست کە می گوید:" هیچ گربەای محض رضای خدا موش نمی گیرد" حالا حکایت حمایت خصوصی ها و خصولتی چی ها از رئیسی است! این گونە بدە بستانها بە رغم پیچیدگی شان، کە بخاطر استثار نیات پلید بانیان آنهاست، البتە جدی است. آنچە در این میان غیر جدی و فریبکارانە است، همانا آن وعدەهای کاذب عدالتخواهانە و فساد ستیزانە رئیسی  و مابقی نامزدهای برگزیدە شورای نگهبان است. 

این ندا به نحوی فزاینده توسط شخصیتها و سازمانهای پرنفوذ بسیاری در سراسر جهان پذیرفته می شود؛ حتی کسان و سازمانهائی که طرفدار وضع موجود اند. کلاوس شواب، رئیس فوروم جهانی اقتصاد، که هرساله در داووس برگزار می شود، اخیراً از "ایدئولوژی نئولیبرالی" سخن به میان آورده  نوشته است که "ما باید از نئولیبرالیسم به پساکرونا گذر کنیم." صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که دیگر نباید به دورۀ ریاضت بازگشت، و به گرفتن مالیاتهای تصاعدی دعوت کرده است. فاینانشل تایمز به "اصلاحات رادیکال" برای معکوس کردن "جهتگیری سیاستهای حاکم در 4 دهۀ گذشته" فراخوانده است و به دفاع از بازتوزیع ثروت، درآمد همگانی پایه و مالیات بر ثروت برخاسته است. بدون پاندمی این قبیل اظهارات و مواضع غیرقابل تصور می بودند.

 

در شرایط فعلی حتی با وجود وضعیت بسیار دشوار کارگران ساختمانی بعد از کرونا و نیاز عاجلی کە کارگران بیکار و محروم بە پوشش بیمەای دارند، تصویب قانونی برای بیمە کردن کارگران ساختمانی و اظهارات این نمایندە مجلس پیرامون آن را نمی شود جدی فرض کرد. متاسفانە بە نظر می رسد این هم وعدەای است از قماش وعدەهایی کە بارها دادە شدە ولی هرگز بە عمل در نیامدەاند.

اعتراضات کارگری در این هفتە نیز بە رغم فضای مملو از تبلیغات انتصابات حکومتی و وعدەهای کاذب یکطرفە کادیداهای مورد وثوق بیت خامنەای و موتئلفە چی ها بە کارگران و مردم ادامە یافت. زحمتکشان کە بارها طعم تلخ اعتماد بە وعدەهای کاندیدادهای وابستە بە باندهای حکومتی را در انتخابات پیشین چشیدەاند، فارغ از این هیاهوها و جنگ قدرت میان باندهای مافیایی بە پیکار عدالتخواهانە شان علیە این باندها ی تبهکار و فریبکار ادامە دادند و می دهند. آنها بدرستی تشخیص دادەاند کە نتیجە این انتصابات هرچە باشد بە ضرر حقوق و معیشت آنها تمام خواهد شد