رفتن به محتوای اصلی

جُنگ کارگری

نقش بی بدلیل تشکلها در پیروزی جنبش های انقلابی 22.09.2023 - 17:04
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش سوم 22.09.2023 - 16:55
خروج از "گرداب رکود" با منجمد کردن دستمزد نا محتمل است 22.09.2023 - 16:41
تسنیم و اشک تمساح برای طبقاتی شدن آموزش! 22.09.2023 - 14:59
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٤٠ 20.09.2023 - 21:22
تشدید سرکوب نشانە پویایی جنبش و استیصال حکومت است 15.09.2023 - 22:35
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش دوم 15.09.2023 - 21:24
در ضرورت تلفیق مطالبات آزادیخواهانە با مطالبات معیشتی 15.09.2023 - 21:01
همراهی تشکلهای حکومتی با رژیم علیە جنبش 15.09.2023 - 20:25
هدف لشگر کشی بە کردستان، سرکوب جنبش انقلابی سراسری است! 15.09.2023 - 19:56
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٩ 14.09.2023 - 10:01
تصویب طرح ارتجاعی استاد شاگردی، گام دیگری بسوی بردە سازی 09.09.2023 - 00:06
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش اول 08.09.2023 - 23:00
مجلس کارگران خیابان است، مجلس ارتجاع پیشکش مرتجعین! 08.09.2023 - 22:37
بهبود معیشت مستلزم یکی شدن جنبشی اعتراضات است 08.09.2023 - 21:09
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٨ 07.09.2023 - 13:18
انقلاب ژینا، با اتحاد و همبستگی ما پیروز می شود! 01.09.2023 - 22:02
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش هفدهم و پایانی 01.09.2023 - 20:34
اعتصاب و اعتراض کارگران ذغال سنگ طبس علیە کار پیمانی 01.09.2023 - 20:14
تغییر قانون بیمە بیکاری گام دیگری در راستای بی حقوق سازی نیروی کار 01.09.2023 - 19:45
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٧ 30.08.2023 - 21:51
مردم در راە انقلاب، اصلاح طلبان حکومتی در فکر نجات رژیم! 26.08.2023 - 00:53
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش شانزدهم 25.08.2023 - 22:25
رژیم ٦٧ درصد سهام بانک رفاە را ملاخور کرد! 25.08.2023 - 20:50
مجازات کارگران معترض بجای عوامل خودکشی کارگر پتروشیمی 25.08.2023 - 20:44
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٦ 23.08.2023 - 21:38
بازداشت زنان گیلانی نشانە اقتدار نیست، نشانە استیصال است! 18.08.2023 - 20:36
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک بخش پانزدهم 18.08.2023 - 20:20
مانع تراشی تازە مجلس ارتجاع بر سر راە بیمە کارگران ساختمانی 18.08.2023 - 19:48
فرستادن کارگران دنبال نخود سیاە، بجای "ترمیم" دستمزدها! 18.08.2023 - 19:36
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٥ 16.08.2023 - 19:49
"طرد شدگان" در توهم بازگشت بە قدرت! 11.08.2023 - 21:43
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش چهاردهم 11.08.2023 - 21:04
با زنان کارگر در کارخانە کروز چگونە رفتار می کنند 11.08.2023 - 20:41
بحران مسکن در مسیر انفجاری 11.08.2023 - 19:51
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٤ 09.08.2023 - 15:33
راە کار اعتصاب عمومی است! 05.08.2023 - 00:01
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش سیزدهم 04.08.2023 - 22:57
مبارزە با فقر مطلق، از ادعا تا واقعیت 04.08.2023 - 22:28
نان باز گران شد، دستمزدها نە! 04.08.2023 - 22:03
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٣ 02.08.2023 - 22:00
علی ماندە و حوض اش! 28.07.2023 - 19:13
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش دوازدهم 28.07.2023 - 18:32
تبعیض مضاعف نسبت بە زنان سر پرست خانوادە 28.07.2023 - 18:09
فیل تان دیر هوای هندوستان بە سرش زدە! 28.07.2023 - 17:32
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٢ 27.07.2023 - 09:36
اصلاح طلبان و آرزوهای برباد رفتە برای بازگشت بە دوران اصلاحات 21.07.2023 - 19:30
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش یازدهم 21.07.2023 - 19:23
تحول تازە در کمیت اعتراضات بازنشستگان 21.07.2023 - 19:11
کارگران پیمانی نفت در تدارک دور دیگری از اعتصاب 21.07.2023 - 18:51
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣١ 19.07.2023 - 21:32
طبقاتی شدن آموزش عالی ثمرە خصوصی سازی و بی حقوق سازی است! 14.07.2023 - 19:10
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش دهم 14.07.2023 - 19:00
ادامە و تشدید اقدامات چند سویە علیە قانون کار 14.07.2023 - 18:40
اعتراضی نمادین و بی حاصل! 14.07.2023 - 18:00
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٣٠ 13.07.2023 - 19:14
اصرار بیهودە بر سیاست شکست خوردە افزایش جمعیت، رە بجایی نمی برد 07.07.2023 - 21:51
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش نهم 07.07.2023 - 21:39
تصویب طرح دو فوریتی مجلس برای توقف بیمە کارگران ساختمانی! 07.07.2023 - 21:29
با جعل آمار نمی توان واقعیت ها را وارونە نشان داد! 07.07.2023 - 20:50
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٩ 05.07.2023 - 17:14
فرمان تشدید مجازات مخالفان در فضای مجازی از ترس است 30.06.2023 - 19:50
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش هشتم 30.06.2023 - 19:42
قدرت در تشکل معنی پیدا می کند! 30.06.2023 - 19:25
سفرە های خالی کارگران و عذر بدتر از گناە جناب (نمایندە) 30.06.2023 - 18:36
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٨ 28.06.2023 - 21:30
حملە بە مجاهدین خلق، بە نفع رژیم و تضعیف کل اپوزیسیون است! 23.06.2023 - 23:48
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش هفتم 23.06.2023 - 22:11
طرح ساماندهی کارگران پیمانی همچنان در ابهام 23.06.2023 - 21:59
دیوان "عدالت"اداری بازهم علیە کارگران رای داد 23.06.2023 - 21:30
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٧ 22.06.2023 - 20:40
بازگشت بە "اصلاحات" ارتجاعی و ضد انقلابی است! 16.06.2023 - 21:20
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش ششم 16.06.2023 - 21:11
مبارزە صنفی خوب ولی ناکافی است! 16.06.2023 - 20:44
ایجاد اشتغال بهانە است، بی حقوق سازی نشانە است! 16.06.2023 - 20:30
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٦ 14.06.2023 - 22:03
مماشت با خارج، سرکوب در داخل، رویکرد تازە رژیم 10.06.2023 - 00:04
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش پنجم 09.06.2023 - 23:52
با نالە و گلایە هیچ مشکلی حل نمی شود! 09.06.2023 - 23:38
تهدید بە اخراج بخاطر نپذیرفتن قرارداد غیر قانونی! 09.06.2023 - 22:56
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٥ 08.06.2023 - 17:59
توجیحات ارتجاعی و ایدئولوژیک، برای تغییرات ارتجاعی تازە در حقوق کار 03.06.2023 - 14:37
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش چهارم 03.06.2023 - 14:22
حذف بودجە ی محرومترین محرومان در دولت مدعی عدالت! 03.06.2023 - 13:40
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٤ 01.06.2023 - 12:34
ملت ناراضی "رهبر" راضی! 26.05.2023 - 22:15
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش سوم 26.05.2023 - 21:50
تیک تیک انفجار جمعیت زیر خط فقر! 26.05.2023 - 21:26
متحدانە برای جلوگیری از تغییر قانون کار اقدام کنیم! 26.05.2023 - 20:40
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٣ 24.05.2023 - 20:36
این جنایات فاشیستی باعث نجات رژیم فقاهتی از سقوط نخواهد شد! 19.05.2023 - 21:37
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش دوم 19.05.2023 - 20:57
تغییر قانون کار و راە کار مبارزە موثر با آن 19.05.2023 - 20:25
مردم در مقابل کمبود و گرانی نان ساکت نخواهند ماند 19.05.2023 - 20:12
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢٢ 19.05.2023 - 10:00
افزایش همە روزە ی قیمت ها و فرا افکنی مقامات رژیم 12.05.2023 - 20:26
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش اول 12.05.2023 - 19:50
این جنایات بخاطر نزدیک شدن بە تە خط است! 12.05.2023 - 19:10
نکاتی پیرامون تعدیل قانون بازنشستگی کارهای زیان آور و پیامدهای آن 12.05.2023 - 18:39
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٢١ 11.05.2023 - 19:39
فروش خاک یا ترفندی برای محدود کردن تامین اجتماعی؟ 05.05.2023 - 21:50
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش سیزدهم و پایانی 05.05.2023 - 21:41
ضرورت آمادگی برای خنثی سازی اعتصاب شکنان 05.05.2023 - 21:17
راە کار اعتصاب و خیابان است 05.05.2023 - 19:39
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە٢٢٠ 28.04.2023 - 07:11
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢١٩ 26.04.2023 - 10:54
ریشە بحران ها و فجایع خود خامنەای و نظام ولایی است! 21.04.2023 - 21:25
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش دوازدهم 21.04.2023 - 21:03
ضد انقلاب واقعی صاحبان قدرت و امثال محجوب ها هستتند! 21.04.2023 - 20:50
می خواهند کارگران را بە نقطە صفر برگردانند! 21.04.2023 - 20:22