چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

جُنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اعتراضات گستردە، رژیم فاقد راە کار و آیندە! - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش چهارم - الویسا بتی

از "دومینوی دستمزد"، تا دو مینوی فلاکت! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

نتیجە اینکە حکومت نە قصد کنار آمدن با مردم و خواستە هایشان را دارد و نە کارآیی لازم برای حل بحرانها و مشکلات فلج کنندە کشور را، بهمین جهت نباید فریب اظهارات و وعدەهای کاذب مقامات دولتی و حکومتی مبنی بر حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی را خورد. ادامە و گسترش مبارزات و سازماندهی هر چە جمعی تر اعتراضات همراە با آگاە کردن افرادی کە ممکن است فریب وعدەهای دروغ حکومت را بخورند، موثرترین شیوەی مبارزاتی برای رهایی از فقر و استبداد و نیل بە آزادی و دمکراسی است.

در اواخر دهۀ 90 قرن گذشته پژوهش جامع دیگری در بارۀ تحول کار و آیندۀ قانون کار، زیر نام "گزارش ساپیوت"، و به فرمودۀ کمیسیون اروپا انجام گرفته بود. این پژوهش، با تحلیل تغییرات واقع در قوانین کار کشورهای اروپائی بین سالهای دودهۀ 1980 و 1990، به صراحت وجود یک مدل استخدامی را، که همان استخدام دائمی و تمام وقت باشد، مدل نمونه وار یا استاندارد اعلام می کرد، و تحقیق در تحول "اشکال جدید" استخدام همچون استخدام موقت و نیمه وقت عملاً یکی از از اهداف اصلی آن بود. بنابراین این انواع استخدام به عنوان انحرافاتی از قاعدۀ اجتماعاً مورد ترجیح، یعنی استخدام استاندارد، تلقی می شدند و همۀ آنها زیر مفهوم "کار بی ثبات" قرار می گرفتند و این در حالی بود که گزارش پژوهش نامبرده کار بی ثبات را به درستی و دقت مفهوم گزاری نکرده بود.

حالا گیریم کە فرضیات این نوشتە درست باشد، ولی چرا باید تاوان این بحرانهایی را کە حکومت خلق کردە است کسانی بپردازند کە نە نقشی در خلق این بحرانها داشتەاند، بلکە قربانیانآن آن بودەاند بپردازند؟ نویسندە در این مقالە طولانی با افزایش حقوق های زیر خط یا بقول یکی از رهبران اتاق بازرگانی زیر خط "مرگ" سرسختانە مخالفت می کند، اما نمی گوید تکلیف مردمی کە بخاطر فقر و نداری کارشان بە اتوبوس خوابی و مترو خوابی و گور خوابی کشیدە چیست. ایشان کە این همە نگران تورم زا بودن دستمزدهای چند غازی هستند چرا بودجە های نجومی تورم زا بە پاسداران، حوزە های علمیە و دیگر نهادهای انگلی و تبلیغاتی ... را رها کردە و بە حقوق کسانی کە کالا و دانش و بهداشت و رفاە برای جامعە تولید می کند بند کردە است؟

در هفتە های اخیر در پی تصویب ١٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت در سال آیندە هر هفتە گروهی از کارکنان دولت با برگزاری تجمع و اعتصاب بە این مبلغ ناچیز اعتراض کردەاند. دو هفتە پیش کارکنان دادگستری در ١٠ شهر برای نشان دادن اعتراض و مخالفت شان با این تصمیم مجلس بە خیابان آمدند و یا در تعدادی از شهرها اعتصاب و تعدادی نیز تهدید بە استعفا کردند. در اثر این اعتراض جمعی و گستردە مجلس عقب نشینی کرد و لایحە افزایش حقوق کارکنان دادگستری را کە رد کردە بود مجبور شد در دستور قرار دهد. آری اعتراض موثر است و هرچە جمعی تر و مصممانە تر باشد، زودتر بە نتیجە می رسد.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

مردم اگر نجنبند نان خالی را هم از سفرە هایشان می دزدند! - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟بخش سوم - الویسا بتی

مصاف قلم و مدنیت با تفنگ و خشونت در اعتراض معلمان - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

از آن موقع تا همین الان سرمایە داران طرفدار آزاد سازی قیمتها و منجمد کردن دستمزدها بە مردم وعدە، ارزانی ووفور نعمت می دهند، اما سال بە سال وضع مردم بدتر شدە است و وضع آنهایی کە این وعدە ها را دادە و می دهند سال بە سال بهتر شدە است.

تا دوهفتە پیش همە آنان دادن یارانە و اختصاص ارز ٤٢٠٠ تومانی را گدا پروری می خواندند و خواهان آزادی قیمتها و حذف ارز ترجیحی بودند، حالا از فائزە رفسنجانی گرفتە تا روسای ثروتمند اتاق های بازرگانی، خواستار پرداخت یارانە بە تولید کنندگان یا در واقع ثروتمندان بە جای مردمی کە آنها را بە مرز گرسنگی کشاندەاند شدەاند. 

به نظر می رسد مباحثات اخیر و پیشتر در بارۀ سرمایه داری، از چند نقطه نظر همگی با کار بی ثبات مرتبط بوده اند. اولاً برخی از مؤلفان بر رابطۀ محکم بین انواع جدید کار بی ثبات و روندهای بحران و بازسازی سرمایه تأکید کرده اند. صحت این ارتباط هم در جریان بحران سالهای 70 فرن گذشته و هم در جریان بحران جهانی 2008 به اثبات رسیده است، و ای بسا که مطالعات بعدی تأثیر بحرانهای 1929 و اواخر قرن نوزده را نیز در بروز انواع بیشتری از کار بی ثبات آشکار کنند. برخی از پژوهشگران کار بی ثبات را به عنوان محصول خاص تحولات "اخیر"، "بالغ"، "پیشرفته"، "نئولیبرالی" و ... سرمایه داری تلقی کرده اند، در حالی که بیشتر آنان برای فهم نقش آن از منظر بلندمدت تاریخی کوششی نکرده اند.

این موارد البتە تنها نقاط قوت و آموزندە حرکت سراسری معلمان نیستند. موارد دیگری هم وجود دارند کە مطرح خواهند شد. راە کار ها ی موثر و کارآمد مبارزاتی در حین مبارزات تودەای است کە تدریجا کشف و ابداع و بکار گرفتە می شوند و رهبران جنبش ها نیز در جریان مبارزە است کە تربیت می شوند. حرکتهای اعتراضی و مبارزاتی پیشین معلمان تجربیات گرانقدری برای ستمدیدگان بە ارمغان آوردند. اینبار نیز تظاهرات سراسری فرهنگیان تجربیات و اندوختە های ارزشمند دیگری از خود برای جنبش های اجتماعی مردمی بە ارمغان آورد. تجربیاتی کە اگر بە درستی آموختە و بە کار گرفتە شوند، کامیابی جنبش ها در رسیدن بە اهداف اشان را تسریع خواهند کرد.

این چهارمین اعتراض سراسری طی دو ماە گذشتە است کە با موفقیعت برگزارشدەاند و تاثیرات غیر قابل انکاری از خود بجای گذاشتە و نگاە های همە آزادیخواهان و عدالت پژوهان را متوجە خود کردەاند.

تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف علاوە بر اعتراض نسبت بە بی تفاوتی دولت بە خواستە های شان، بر ادامە و گسترش مبارزات شان تا رسیدن بە خواستە های خود تاکید دوبارە نمودند. آزادی معلمان زندانی در اجتماعات اعتراضی این بار نیز چون دفعات پیش طنین انداز شد و طنین آن در سراسر کشور پژواک یافت و امید بە آزادی زندانیان سیاسی از طریق مبارزە را دو چندان کرد.