جُنگ کارگری

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٠ 28.09.2022 - 23:53
جنبش مردمی و آزمودن آزمون های شکست خوردە سرکوبگران! 24.09.2022 - 07:34
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش یازدهم 24.09.2022 - 02:11
گدر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 24.09.2022 - 01:55
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٩ 20.09.2022 - 19:24
چالش جانشینی بعد از مرگ رهبر مستبد! 16.09.2022 - 20:21
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دهم 16.09.2022 - 19:55
دعوا بر سر خصوصی سازی نیست بر سر سهم است! 16.09.2022 - 19:15
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 16.09.2022 - 18:53
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٨ 13.09.2022 - 21:03
تهدید صدها هزار شغل اینترنتی در اثر طرح ارتجاعی صیانت 09.09.2022 - 21:15
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش نهم 09.09.2022 - 21:02
اذعان بە فرمایشی ىودن انتخابات کانونهای بازنشستگی! 09.09.2022 - 20:41
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 09.09.2022 - 20:29
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٧ 06.09.2022 - 21:44
تاوان تحریمها را مردم دادە و می دهند! 02.09.2022 - 20:12
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هشتم 02.09.2022 - 19:39
آغاز دور دیگری از تعرض بە تە ماندە قوانین حمایتی 02.09.2022 - 19:12
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 02.09.2022 - 18:56
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٦ 31.08.2022 - 21:35
افشای فساد ٩٢ هزار میلیاردی تف سر بالا برای کل حکومت 26.08.2022 - 21:24
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هفتم 26.08.2022 - 20:54
تعیین سقف برای کار موقت جنجال فریبکارانە بر سر هیچ! 26.08.2022 - 20:21
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 26.08.2022 - 20:09
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٥ 23.08.2022 - 19:18
با مجازات های قرون وسطایی نمیشود جلوی بزە کاری را گرفت! 19.08.2022 - 21:26
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش ششم 19.08.2022 - 19:58
کف خیابان نتیجە داد 19.08.2022 - 19:28
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 19.08.2022 - 17:55
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٤ 15.08.2022 - 20:24
اپوزسیونی کە عدالتخواە نباشد بی آیندە است 13.08.2022 - 01:00
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش پنجم 13.08.2022 - 00:03
گرفتن جان در ازای دادن نان! 12.08.2022 - 23:47
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 12.08.2022 - 23:30
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٣ 09.08.2022 - 21:39
کار نامە یکسالە دولت، علیە ملت بە کام رهبر! 05.08.2022 - 22:38
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش چهارم 05.08.2022 - 21:41
از کودک در مهد کودک تا پیرمرد بازنشستە اهوازی زیر تیغ سرکوب! 05.08.2022 - 20:39
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 05.08.2022 - 20:32
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٢ 02.08.2022 - 19:50
سرکوب های فاشیستی و تبلیغات گوبلزی دیگر کسی را نمی ترسانند! 30.07.2022 - 14:05
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش سوم 30.07.2022 - 12:59
(تشکل رسمی) چماق سرکوب کارفرما و حکومت هستند! 30.07.2022 - 11:45
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 30.07.2022 - 11:31
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٨١ 26.07.2022 - 08:03
منشا قدرت فراقانونی صاحب معدن مس سونگون کجاست؟ 22.07.2022 - 21:57
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دوم 22.07.2022 - 21:47
عقب نشینی قالیباف نتیجە گسترش مبارزات خیابانی بازنشستگان است 22.07.2022 - 20:53
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 22.07.2022 - 20:46
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٨٠ 19.07.2022 - 19:13
حکومت و سرمایە داران کارگران را بە سوی انقلاب می رانند! 15.07.2022 - 21:04
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش اول 15.07.2022 - 20:43
شکایت بە دیوان عدالت اداری فرستادن کارگران دنبال نخود سیاە ست! 15.07.2022 - 20:29
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 15.07.2022 - 20:15
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٩ 12.07.2022 - 19:55
معدن را بە کارگران واگذار کنید، تا مشکل همە حل شود! 08.07.2022 - 21:11
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش یازدهم و پایانی 08.07.2022 - 21:01
چاقوی مجلس سر می برد، اما دستە خودش را نە! 08.07.2022 - 20:31
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 08.07.2022 - 20:18
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٨ 05.07.2022 - 21:25
مبارزە با فساد در نظام ولایی نە جدی و نە شدنی است! 01.07.2022 - 23:11
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دهم 01.07.2022 - 22:52
افلاس تامین اجتماعی و حقوق های زیر خط فقر نتیجە تبانی دولت و کارفرمایان است! 01.07.2022 - 21:03
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 01.07.2022 - 20:51
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٧ 28.06.2022 - 17:19
ادارە کردن را با جیب بری اشتباە گرفتەاید جناب رئیس! 24.06.2022 - 21:49
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش نهم 24.06.2022 - 21:30
اگر بخواهیم از تجربە یکسالە بیاموزیم 24.06.2022 - 20:58
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 24.06.2022 - 20:44
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٦ 21.06.2022 - 22:04
با تغییر یک یا چند وزیر هیچ چیز از اساس تغییر نمی کند! 17.06.2022 - 20:08
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش هشتم 17.06.2022 - 19:57
تشکل قانونی"وسیلە ای برای نفی و سرکوب تشکلهای واقعی! 17.06.2022 - 19:24
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 17.06.2022 - 19:17
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٥ 13.06.2022 - 20:05
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش هفتم 10.06.2022 - 20:21
بردن شکایت برە نزد سردستە گرگها 10.06.2022 - 19:54
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 10.06.2022 - 19:41
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٤ 07.06.2022 - 10:59
ساختار استبدادی فاسد ولایی عامل اصلی فجایع و بحران هاست! 03.06.2022 - 19:02
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش ششم 03.06.2022 - 18:56
اعتراضات برای افزایش دستمزد در حال ثمر دادن است 03.06.2022 - 18:34
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 03.06.2022 - 18:17
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٣ 01.06.2022 - 00:05
مردم نە تحمل سختی های بیشتر را دارند و نە تحمل حکومت شما را! 27.05.2022 - 21:14
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش پنجم 27.05.2022 - 21:00
مبارزە برای آزادی معلمان و کارگران و زندانیان سیاسی ادامە خواهد یافت! 27.05.2022 - 20:17
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 27.05.2022 - 20:01
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٢ 24.05.2022 - 22:32
نان و آزادی،هستند خواست ملی! 20.05.2022 - 23:44
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش چهارم 20.05.2022 - 23:31
دولت متقلب و نحوە پرداخت یارانە 20.05.2022 - 22:44
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 20.05.2022 - 22:32
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧١ 17.05.2022 - 21:01
چارە کار ایستادن در صف نیست! 13.05.2022 - 21:03
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش سوم 13.05.2022 - 20:47
خامنەای و چرایی دیدار با کارگران 13.05.2022 - 20:36
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 13.05.2022 - 20:17
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٠ 10.05.2022 - 21:50
مردم زیر بار این همە گرانی و ستم نخواهند رفت! 06.05.2022 - 18:56
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دوم 06.05.2022 - 17:05
image-20220430000258-1
اول ماە مە از پاریس تا تهران 06.05.2022 - 16:43
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 06.05.2022 - 16:00
اول ماه مه گرامی باد!
در روز جهانی کارگر شعار "اتحاد، همبستگی، تشکل" را طنین‌انداز کنیم! 29.04.2022 - 23:52
image-20220429195604-1
گزارشی از وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته 29.04.2022 - 23:35
image-20220429232625-3
نگاهی به وضعیت طبقه کارگر در اوکراین و روسیه 29.04.2022 - 23:20
بە پیام اول ماە مە، پیام اتحاد و همبستگی، عمل کنیم! 29.04.2022 - 23:01
image-20220429223038-1
جبهۀ متحد کارگری 29.04.2022 - 22:23
در بارۀ تعاونیها 29.04.2022 - 22:18
اولین اول ماە مه من! 29.04.2022 - 22:07