شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

کارگری

مصاحبه  مهدی اخوان بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر  با یدی بلدی , از فرهنگیان سابق و یکی از اعضای شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق). این گفتگو برای آشنایی با مبارزات و اعتراضات معلمان در ایران در برنامه "مصاحبه" صورت گرفته که در اختیار شما قرار میدهیم.

بە واقع دولت واقعی همین ها هستند و لاغیر هم از این رو اعتصاب کارگران نفت بە رغم صنفی بودنش لاجرم ماهیتی عمیقا سیاسی و ضد سیستمی دارد و چون از هر لحاظ در یک شرایط عمیقا بحرانی رخ دادە کە انبوهی از اعتراضات اجتماعی نیز موازی با آن در جریان است، با اقبال و حمایت وسیع و کم سابقە از طرف گروەهای اجتماعی غیر کارگری هم روبە رو شدە است.

کارکنان رسمی درخواست این نمایندە را لازم است جدی بگیرند زیرا بیم آن می رود کە با تغییر دولت این مصوبە هم تغییر دادە شود و کارکنان ستادی را از شمول آن خارج کنند. یگانە تضمین مطمعن برای اجرای این مصوبە همراهی کارکنان رسمی، با پیمانی و غیر رسمی در اعتصاب برای مجبور کردن دولت، مجلس و کارفرمایان برای تامین خواستە های همە کارگران و کارکنان است. همە آنها تنها با پیروزی این اعتصاب است کە بە خواستە هایشان خواهند رسید.

آنها تا کنون صدها کارگر را از کار اخراج کرده و می کوشند خانوادە‌های آن‌ها را با تحمیل گرسنگی بە مجازات برسانند. وظیفە انسانی و میهنی، اجتماعی و وجدانی همە ما حکم می کند کە با کمک‌های معنوی و مادی بە کارگران، بە یاری آنها و خانوادە های شان بشتابیم. ...

کارگران موقت اعتصابی "شوراهای اسلامی کار"، ایجاد شده توسط حکومت را نمی پذیرند، تشکلاتی که قرار است آن ها را نمایندکی کند، آن ها اعلام می کنند: «این شوراها ابزارهای کنترل کارگران بوده و در خدمت صاحبان شرکت ها هستند». آن ها هم چنین می افزایند: «همانند همکاران مان در نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و دیگر شرکت ها ما هیچ گاه ایجاد "شوراهای اسلامی کار" را نمی پذیریم و "شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت" صدا ما، نماد وحدت ما و کارگران است. ما سازمان های سندیکایی فرانسه، پا به پای اکثریت مردم ایران، و همراه با ایرانیان در سراسر دنیا، حمایت کامل خود را از مزدبران در حال مبارزه در ایران اعلام می کنیم.

رفقا و دوستان گرامی گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در نظر دارد جشنی را بصورت مجازی به مناسبت روز جهانی کارگر در روز جمعە ٣٠ آوریل برگزار کند. برای ورود روی لینک اتاق زوم  و یا تصویر کلیک کنید.

 ساعت ۲۲:۳۰  به وقت ایران برابر با ساعت  ۲۰:۰۰ -۲۲:۰۰  به وقت اروپای مرکزی  ،ساعت ۱۱:۰۰ به وقت غرب آمریکا

  1. لینک اتاق زوم:   https://us02web.zoom.us/j/89792422002

 

جمعی از تشکلهای فعال در کانادا بطور زنده از طریق یو تیو ب برگزار می کنند؛

زمان: ساعت۳۰ :۱۲ شب به وقت ایران؛ ۴ بعد از ظهر شرق امریکا و کانادا؛ ۱۰ شب اروپا

 

فهرست مطالب:

- معنای کار (Labour ) و زحمت ( Work)

- ظهور مناسبات کار

- جابجاییهای بلند مدت در مناسبات کار

- جابجاییهادر مناسبات کار چگونه رخ میدهند؟

و ...

فهرست مطالب:

- تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم

- روایت مرسوم از نئولیبرالیسم

- ماهی لغزنده نئولیبرالیسم

- تاریخ معنوی نئولیبرالیسم چه میگوید؟

- و ...

 

فهرست مطالب:

- اقتصاد شراکتی، آینده مشاغل و پساسرمایهداری

- فقط یک کلیک و خلاص

- جهان اُورلی و اقتصاد شراکتی

- برآمد رانتخواران

- کارآفرینان خُرد یا کارگران دیمی

- و ...