چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار کرد؛

سخنرانان: مریم سطوت، علی افشاری، بهزاد کریمی

شنبه ٨ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۲٨ نوامبر ۲۰۲۰ ساعت: ۲۲:۳۰ به وقت ایران – ۲۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۴:۰۰ به وقت شرق آمریکا و کانادا

اعتراضات واعتصابات اخیر کارگری در ایران

گروه پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار کرد

 مهمان برنامه: صادق کار

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می کند:

سخنران: رفیق صادق کار - عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

قرارداد ۲۵ ساله با چین غیر شفاف، مغایر منافع ملی و مردود و محکوم است!

برنامه ای از گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان: علی پور نقوی - گودرز اقتداری

 

برنامه ای از گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان: علی پور نقوی - گودرز اقتداری

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت بکصدمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران برگزارکرد!

سخنرانان: بهزاد کریمی - سیروس مددی - دنیز ایشچی

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می کند!

سخنرانان: بهزاد کریمی - سیروس مددی - دنیز ایشچی

 

گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت فرارسیدن روز اول ماه مه برگزار کرد:

سخنرانان: محمد صفوی – فعال کارگری؛

صادق کار: عضو شورای مرکزی و مسئول کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گودرز اقتداری: پژوهشگر مسائل کارگری

برنامه ای از گروه کار پالتاک: شنبه ۲٥ آپریل ۲۰۲۰

سخنرانان: بهروز بیات – کارشناس مسائل هسته ای؛

بهروز خلیق – عضو هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

دکتر علی اکبر مهدی – استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

برنامه ای از گروه کار پالتاک: شنبه ۲٥ آپریل ۲۰۲۰

سخنرانان: بهروز بیات – کارشناس مسائل هسته ای؛

بهروز خلیق – عضو هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

دکتر علی اکبر مهدی – استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا