يكشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱ نوامبر ۲۰۲۰

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار می کند.

سه شنبه ساعت ۱۸:۳۰ بوقت اروپای مرکزی و ساعت ۲۱ بوقت ایران

سخنران: خانم زهرا باقری شاد – روزنامه نگار، شاعر و دانش آموخته مطالعات جنسیت و اینتر سکشونالیتی

اینگونه "احساس مصونیت" نسبت به واکنش جامعه و قوانین جاری، ناشی از چند عامل است که مهمترین آنها عاملی است که ریشه در سنن و نگرش جامعه به زنان دارد، که متعاقب آن "هنجار سازی" ها و تصویب قوانین ارتجاعی مردسالار، صورت می گیرند و موجب ایجاد هراس و تزلزل در اراده زنان مورد تجاوز قرارگرفته، و در پیگیرد و به مجازات رساندن شخص متجاوز می شوند.

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار کرد

نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران

سخنران: سهیلا وحدتی – پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار می کند.

نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران

سخنران: سهیلا وحدتی – پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار می کند:

سخنران: رفیق فرزانه عظیمی - یکی از مسئولان هماهنگی هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در پالتاک برگزار کرد؛

سخنرانان: الهه امانی - فعال حقوق زنان و حقوق بشر، کنشگر امور زنان در سازمان ملل

مرضیه دانش - فعال حقوق زنان

 گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در 15 ماه مارس برگزار کرد! (فایل صوتی)

سخنرانان: سحر شهیار - عضو گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛ بیژن اقدسی - عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛ آینده آزاد - عضو گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

برنامه ای از گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در 15 ماه مارس در پالتاک برگزار شد

سخنرانان: سحر شهیار - عضو گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛  آینده آزاد - عضو گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)