جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

صادق کار

اگر فرماندهان بسیج تصور می‌کنند کە با میلیتاریزە کردن واحدهای تولیدی و کشتار معترضان گرسنە می‌توانند اعتصابات و مبارزات حق‌طلبانە کارگران را کە ریشە در وضعیت نان و معیشت‌شان دارد از میدان بدر برند سخت در خطا هستند. دخالت آنها پیامدهای بە مراتب بدتری دارد و تنها وضع‌شان را از اینکە هست بدتر و پیچیدە‌تر می‌کند.

تعلل در این کار موجب پشیمانی بی فایدە در آیندە خواهد شد.مبارزە با تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی از آنجایی کە منافع و آتیە دەها میلیون کارگر و زحمتکش شاغل و بازنشستە را تهدید می کند و هم اکنون برای میلیونها نفر ملموس شدە است یکی از عرصە هایی است کە می شود و باید بە جد در دستور کار تشکلها و فعالین کارگری قرار گیرد و کارزارهای وسیع مختلفی را بە منظور احیای قوانین حمایتی و قطع دستبرد ها حول آن سازمان داد.

با این همە اما مرور کوتاهی بە تاریخ جنبش کارگری نشان می‌دهد کە سرکوب‌های سامانمند و هدفمند اعمال شدە توسط دولت‌های حامی سرمایە داران، اگر چە در بُرهە‌های مختلف زمانی، وقفە در مبارزات مطالباتی و حق‌طلبانە کارگران ایجاد نموده و ضربات شدیدی بر سازمان‌های کارگری وارد کرده‌اند، اما نتوانستە‌اند جنبش کارگری را از ادامە پیکار حق طلبانە و انسانی‌اش بازدارند و مانع تثبیت بخشی از دستاوردهای تاریخی و تدریجی آن گردند.

فکر می کنم کە حزب چپ (فداییان خلق) اگر رهبریش خوب و بە موقع عمل کند، ظرفیت بسیار بالایی برای جذب نیرو دارد عدە زیادی از منفردین چپ کە از نحلە های دیگر چپ هستند بتدریج بە آن ملحق خواهند شد. حزب باید تلاش کند مواضع درست و شفافی در قبال مردم و کشور اخذ کند. از نظر فکری و سیاسی سطح دانش اعضایش را ارتفا دهد، و روی مواضع و برنامە هایش استوار بماند و پیگیرانە ازمطالبات برحق و درست گروە های اجتماعی بویژە کارگران یدی و فکری و عموم زحمت کشان دفاع کند

ویدئویی که مشاهده می‌کنید، گفتگوی سایت "به پیش" با رفیق صادق کار، عضو هیئت سیاسی – اجرائی و مسؤل گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در مورد مسائل کارگری و برگزاری کنگره مشترک است.

 

امروزە قدرت کشورها را با وضعیت اقتصادی شان و رفاە و آزادی مردمانشان می سنجند نە صرفا با قدرت نظامی شان. نفوذ کشورها هم بیشتر بخاطر قدرت اقتصادیشان است. قدرت نظامی نیازمند قدرت اقتصادی است و هیچ قدرت نظامی بدون پشتیبانی قدرت اقتصادی قابل دوام نیست. قدرت نظامی سپاە بە قیمت ورشکستگی اقتصادی و فقر و فلاکت مردم و تشدید استثمار نیروی کار کشور بە دست آمدە، اما تامین این هزینە ها نە عقلانی و نە دیگر امکان پذیر است. از همین رو بایستی بە هر شکل ممکن با ادامە دخالت های حکومت در کشورهای دیگر مخالفت کرد و خواستار پایان دادن بە آن ها شد.

نیروی چپ معتقد بە عدالت اجتماعی باید تلاش کند با حداکثر انسجام ممکن و ایجاد جبهەای وسیع از همە عدالت‌خواهان و حمایت از مطالبات عدالت‌خواهانە و بر حق تودە‌های بە جان آمدە از بی‌عدالتی حاکم پرچم مبارزە عدالت‌خواهانە و رهبری آن را بە دست بگیرد و...

مبالغە نیست هرگاە گفتە شود کە کارگران و مزدبگیران در چند سال اخیر علاوە بر بە دست گرفتن پرچم عدالت اجتماعی، پرچم مبارزە مدنی را نیز برافراشتە نگاە داشتەاند و مطالبات مدنی بە تدریج بواسطە نسبتی کە با مطالبات اقتصادی و تحولات دمکراتیک دارد، بیشتر و بیشتر با مطالبات صنفی پیوند خوردە و ضرورت مبارزە برای کسب حقوق مدنی بویژە در قطعنامە‌ها و بیانیە‌های تشکل‌ها و فعالین کارگری جای والایی پیدا کردە و از این طریق بە میان تودە کارگران راە یافتە است

بعضا نیز از پیشرفت کند پروژه انتقاد دارند و خیلی از اختلافاتی را که در این روند پیش آمد و باعث کندی پیشرفت کار شد، کم اهمیت و غیر ضروری می دانند. آنها در عمل در متن مبارزه و جامعه قرار دارند و به همین خاطر اهمیت قضیه را بیشتر درک می کنند. کلا گرایش به وحدت خواهی و طرد تفرقه و پراکندگی در میان سازمان های چپ و سوسیالیستی بین فعالین کارگری بسیار بالاست.