جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

صادق کار

قاضی ابلە محکمە کە چیزی برای محکوم کردن بخشی و هم پروندەای هایش گیر نیاوردە، می خواهد با استناد بە شعار نان، کار، آزادی، کە در جریان اعتصاب کارگران هفت تپە دادە شد و کمونیستی خواندن آن افراد تحت محاکمە را محکوم نماید! قاضی گویا از این واقعیت غافل است کە نان، کار، آزادی حالا دیگر مطالبە همە کارگران و مزدبگیران است و محاکمە رهبران اعتصاب هفت تپە با استناد بە آن، بە واقع محاکمە همە کارگران است.

صدها هزار جوان تحصیل‌کردە و خلاق کشور ناامید از یافتن کار و خدمت بە کشور و مردم خودشان طی چند دهە اخیر بە امید یافتن کار و آیندە بهتر بە کشورهای مختلف مهاجرت کردەاند. میلیون‌ها جوان تحصیل کردە کە فاقد امکان مهاجرت هستند و یا مایل بە مهاجرت نیستند و با ادامە وضع موجود آیندە روشنی را جلوی خود نمی‌بینند 

تصمیمات شورای عالی کار هموارە از آغاز تا کنون علیە کارگران و حق و حقوق شان بودەاند و تنها عاملی کە می تواند مانع از تصویب مصوبات ضد کارگری و یک طرفە این شورا شود گسترش بازهم بیشتر اعتصابات و اعتراضات کارگری، سازمانیابی مستقلانە جنبش کارگری و حمایت قاطع از رهبران کارگری زندانی و همە مبارزانی است کە این نظم غیر انسانی را در همە جا بە مبارزە می طلبند است.

خواست کارگران و آزادیخواهان لغو این محاکمە فرمایشی و آزادی بی قید و شرط فعالان سندیکایی و مدنی و پرداخت خسارت بە آنها و محاکمە مالک کارخانە و عاملان شکنجە زندانیان بیگناە است.

دعوت خاتمی از مردم و گروەهای سیاسی – اجتماعی بە شرکت در انتخابات بە واقع اعلام شکست قطعی اصلاح طلبی در نظام حاکم و تسلیم شدن کامل این جریان و پذیرش همە آن چیزهایی است کە خاتمی و طرفدارانش مدعی مخالفت با آن بودند. بە عبارتی خاتمی از مردم دعوت می کند کە مانند وی این حکومت را با تمام مصائب اش به همین صورتی کە هست بپذیرند. چشم شان را بر فساد، سرکوب، ظلم و بی عدالتی و خشونت و تبعیض ببندند، چون حفظ نظام برایشان حتما از همە اینها مهمتر هستند.

سرکوب سازمان ها ی مدنی و سندیکایی در واقع در خدمت تقویت تحریم کنندگان و جنگ طلبان خارجی نیز قرار دارد و آنهایی کە این سرکوب ها را در داخل سازمان می دهند آنقدر هالو نیستند کە ندانند دارند چکار می کنند! بسیاری از کسانی کە اینک با ترامپ و ناتانیاهو و بن سلمان علیە کشورشان دانستە یا بە خطا همسو شدەاند، پیشتر جز جریانات وابستە بە حکومت و جز قربانیان و محصول سرکوب ها ی حکومتی هستند کە از حکومت روی بر تافتەاند و با دشمنان خارجی حکومت همسو شدەاند.

در عوض این حاتم بخشی های عملی و فوری از اموال دیگران کە اساسا تصمیم گیری در مورد آن توسط دولت غیر قانونی و تجاوز بە حقوق و مالکیت صاحبان سرمایە های تامین اجتماعی است، اما تحفە مقامات دولتی برای بازنشستگانی کە گرانی و مستمری های ناچیز امانشان را بریدە و آنها را بە اعتراضات خیابانی همە روزە واداشتە است چیزی غیر از وعدەهای فریبکارانە ای کە هیچگاە بە آنها پایبندی نشان ندادە و نمی دهند نیست!

بازنشستگان در کنار اعتراض بە فساد و نهادهای حکومتی بانی و مروج فساد، در تجمع شان از مطالبات و حق و حقوق سایر مزدبگیران و مردم عادی دفاع نمودند و با دعوت همگانی بە اتحاد و پیوستن بە اعتراضات بە منزلە راە رهایی از وضعیت غیر قابل تحمل موجود، بلوغ و نبوغ سیاسی و روحیە و جسارت شان را نشان دادند.

شعارها و برنامه های گروه کار کارگری، دفیفا با روندی که مسائل، مطالبات و مبارزات کارگری در داخل کشور داشته انطباق کامل دارد - مصاحبه با صادق کار عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 در هفتە های اخیر علائمی حاکی از تمایل بین المللی برای کاهش تنش ردوبدل شدە و از جملە گفتە می شود کە سفر نخست وزیر ژاپن بە منظور میانجیگری برای کاهش تنش ها بین حکومت ایران و دولت امریکا انجام گرفتە است. این فرصتی است کە نهادهای مدنی بتوانند با آوردن فشار بە حکومت از آن بخواهند کە جهت دفع خطر جنگ و برداشتن تحریمها ی فرسایندە وارد مذاکرە با دولت ترامپ شوند و ...