جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

صادق کار

کارگران فولاد، کارگران هپکو و آذرآب و هفت تپە، کنتورسازی قزوین و... باید بدانند تا وقتی این رژیم باقی است، بیکاری، فقر، فلاکت تورم و سرکوب بی حقوقی کارگران نیز باقی و بیشتر خواهند شد. رژیم دزدان و تبهکاران اصلاح ناپذیر است!

 مگر دفاع از حق کارگر جرم است کە مستوجب مجازات باشد؟ و اگر جرم نیست پس چرا بە همین دلیل برخی فعالان صنفی را کە وظیفە شآن دفاع از حق کارگر است باید یکبار محکوم و پس از محکومیت بخشیدە شوند و با عدە دیگری بە شدت رفتار شود و بخشیدە نشوند؟ فرق این یکی کە در یک دادگاە کیفری محاکمە می شود و آنهایی کە در بیدادگاە های ضد انقلاب حاکم محاکمە و بخشیدە نمی شوند و احکام سنگین می گیرند چیست؟ 

آنها از شکنجە و محاکمە رهبران شان سخت برآشفتە و برافروختەاند، این را خود رئیسی بهتر از همە می داند. بهمین دلیل است کە او جرات نام بردن از رهبران کارگری زندانی را ندارد و با عنوان "کسانی" از آنان یاد می کند. آنها را بە زندان انداختەاند اما از مطرح شدن نامشان وحشت دارند. این نام ها باید در هر فرصتی مرتب تکرار شوند و علت زندانی شدنشان برای مردم توضیح دادە شوند. اینها قهرمانان واقعی مبارزە با بی عدالتی، فساد و استبداد هستند.

رهبری اعتصاب در بسیج افکار عمومی و جلب حمایت معنوی مردم بە سود کارگران در مراحل نخست موفق عمل کرد ولی از روشن کردن فاصلە خود با بعضی جریانات کە سعی در منتسب کردن این اعتصاب بە خود داشتند غفلت کرد و همین تبدیل بە نقطە ضعف آن شد و میدان را برای عملیات دستگاە سرکوب فراختر کرد.

خامنەای خود نیز از فجایع همە جانبەای کە حکومت تحت رهبری وی بر جامعە تحمیل نمودە بهتر از هر کس دیگری مطلع است. بهمین جهت او آشکارا بە مردم دروغ می گوید و چون در آیندە نزدیک نمی تواند بهبودی در وضعیت کنونی ایجاد کند، وعدە بهبود در ٤٠ سال آیندە را می دهد! این وعدە تمسخر آمیز در شرایطی بە مردم دادە می شود کە فریاد بە تنگ آمدگان از فقر و سرکوب و فساد و ناکارآمدی رژیم سراسر کشور را در خود گرفتە و هر روز کە می گذرد دامنە آن گستردەتر می شود.

قضیە شکایت از حبیبی مربوط بە رای دیوان عدالت اداری است کە در پی یک اختلاف کارگری – کارفرمایی در مورد قراردادهای موقت کار بسود کارفرما رای داد و بە قضیە جنبە حقوقی داد. حبیبی مخالف این رای بود و با این حال او تنها کسی از میان رهبران شوراهای اسلامی کار و خانە کارگر بود کە جرات انتقاد از رای دیوان عدالت اداری را بخود داد و علیە آن موضعگیری علنی کرد. ظاهرا اما شکایت دیوان از وی بجای ترساندن موجب جسورتر شدن او شدە است و حالا درخواستهایی را مطرح می کند کە در گذشتە نکردە بود.

کارگران یادشان نرفتە کە نمایندگان همین مجلس بعد از شکایت اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان از زندانبانان بخاطر شکنجە چگونە اعضا همین کمیسیون اجتماعی مجلس کە علی رضا محجوب هم در آن عضویت دارد و همچنین علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس بە جای رسیدگی بە شکایت آنها با دستگاە سرکوب علیە بخشی و قلیان هم صدا شدند و شکنجە آنها را انکار کردند.

فایل صوتی جلسه ۲۰مرداد ۱۳۹٨

میهمان این هفته: رفیق صادق کار، عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بمناسبت گرامیداشت فرهنگ رضایی ،صادق کار

قاضی ابلە محکمە کە چیزی برای محکوم کردن بخشی و هم پروندەای هایش گیر نیاوردە، می خواهد با استناد بە شعار نان، کار، آزادی، کە در جریان اعتصاب کارگران هفت تپە دادە شد و کمونیستی خواندن آن افراد تحت محاکمە را محکوم نماید! قاضی گویا از این واقعیت غافل است کە نان، کار، آزادی حالا دیگر مطالبە همە کارگران و مزدبگیران است و محاکمە رهبران اعتصاب هفت تپە با استناد بە آن، بە واقع محاکمە همە کارگران است.