چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اعتراضات گستردە، رژیم فاقد راە کار و آیندە! - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش چهارم - الویسا بتی

از "دومینوی دستمزد"، تا دو مینوی فلاکت! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

مردم اگر نجنبند نان خالی را هم از سفرە هایشان می دزدند! - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟بخش سوم - الویسا بتی

مصاف قلم و مدنیت با تفنگ و خشونت در اعتراض معلمان - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

وفور کالا با قیمت گران و جیب خالی جز حسرت بە چە کار می آید؟ - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش دوم - الویسا بتی

مجازات کارگر بجای کارفرما توسط مجاری قانونی! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

سیاە نمایی نیست واقعیتی جاری است - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش اول - الویسا بتی

"حمایت" از تولید از جیب کارگر! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

تداوم اعتراضات وتحکیم تشکیلات راە رسیدن بە مطالبات

صادق کار

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش دهم و پایانی

جان کرل

مقصر اصلی این جنایات دولت و پراکندگی کارگر است

صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

انفعال در مقابل بودجە فلالکت آور، پذیرش گرسنگی است! - صادق کار

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش نهم - جان کرل

درس های ارزندە اعتصاب معلمان و ملزومات فعالیت سندیکایی - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

در ضرورت تلفیق مبارزە برای افزایش دستمزد با برگشت بە برجام

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش هشتم

تعرض پشت تعرض بە حقوق کارگر

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

! بازندە اصلی سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان رژیم است!

صادق کار

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش هفتم

جان کرل

تلاش برای قانونی کردن بیگاری زیر پوشش "طرح مهارت آموزی"

صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

پاسخ شایستە بە سرکوب مردم اصفهان اعتصاب عمومی ست!

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش ششم

تکلیف دستمزد ها را کارگران باید در کارخانە و خیابان رقم بزنند!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

تقصیردولت را بە گردن فارغ التحصیلان نیندازید!

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

خیزش آبان نە اولی بود و نە آخرین خواهد بود!

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش پنجم

ضرورت مبارزە علیە تغییرات ارتجاعی در قانون کار

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە