يكشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱ نوامبر ۲۰۲۰

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

اما و اگرها در مورد تولید انسولین قلمی در کشور

از ترس بیکار شدن کرونا را پنهان می‌کنند!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پنجم

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 51 و پایانی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کە از آغاز فعالیت های خود تا کنون هموارە از حقوق سندیکایی و مبارزات و مطالبات کارگران و زحمتکشان دفاع نمودە، اخراج ٣ روزنامە نگار عضو اتحادیە ی کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال بە دلیل فعالیت اتحادیەای را نقض آشکار حقوق اتحادیەای آنها می داند و آن را محکوم می کند.

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

امام زادە "ڕئیسی"کور اگر نکند شفا نمی دهد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری بخش سوم

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 41

ضرورت مبارزە با سە تغییر ضد کارگری تازە دولت روحانی!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

کمبود مواد غذایی هم نوعی قحطی است!

سازشی کە مبارزە علیە خصوصی سازی را پیچیدەتر خواهد کرد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری بخش سوم

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 31

گذر و نظری بر رویدادهای گزارش شدە هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

ریشە مشکلات خود شما هستید، مردم را دنبال نخود سیاە نفرستید!

بازگشت کوپن به نظام توزیع، میخی بر تابوت بازار آزاد

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 21

نگران فقر مردم هستید یا از دست دادن قدرت!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مرکز مافیای اقتصادی دولت

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 11

لاحظاتی پیرامون نامە نگاری عضو رهبری شوراهای اسلامی بە روحانی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

*وقتی استخراج معادن بە وسیلە غارت و تخریب محیط زیست تبدیل می شود! مراد رضایی

*انفجار قیمت ها، سقوط ارزش دستمزدها ارمغان دولت برای زحمتکشان! صادق کار

*سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش پایانی سانجای پینتو

*مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا - مکونگ بخش 10دنیس آرنولد

*گذرو نظری بر رویدادهای کارگری هفته  - جُنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

-سرگردانی به جای کار و بیمە بیکاری، پاسخ دولت بە بیکاران!-صادق کار

-سامانه‌ی شاد جواب‌گوی آموزش نیست-مراد رضایی

-سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش یازدهم-سانجای بینتو

-مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش ٩–دنیس آرنولد

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە-جنگ کارگری

 

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

- گرانی مجدد بنزین در راه است!- یادداشت- مراد رضایی

- نکاتی پیرامون کشتە شدن دو کارگر در معدن متعلق بە" آستان قدس"! - صادق کار

- سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش دهم - ادوارد وبستر

- فروش قسطی کالا بە بازنشستگان نە کارگشا ست و نە بهبودی در قدرت خرید آنها ایجاد می کند! - دنیس آرنولد - ترجمه گودرز

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*فساد ستیزان واقعی زحمتکشان هستند نە امثال رئیسی! یادداشت- صادق کار

*
کوه بورس موش زایید – مراد رضایی

*
سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش نهم - ادوارد وبستر

*
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 7 - دنیس آرنولد – ترجمه گودرز

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری