يكشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اتاق های بازرگانی همە چیز را برای خودشان یکجا می خواهند!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش چهارم

کارگران فریب وعدەهای کاذب قالیباف را نخواهند خورد!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

وعدە وام یک میلیاردی راهکار نیست، فرستادن جوانان پی نخود سیاە ست

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش سوم

مقصر اصلی دولت است، فرافکنی نکنید!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

کارگران زیر بار نخواهند رفت!

تاریخ و تئوری تعاونیها - بخش دوم

تلاش برای تحمیل تشکلهای دولتی بە کارگران نفت محکوم بە شکست است!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

گرانی موادغذایی، "اثرات عوامل روانی" نیست، واقعیت غیر قابل انکار است!

تاریخ و تئوری تعاونی ها - بخش اول

پیام.ظریف یک پیام اعتصاب شکنانە!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

پیش از آنکە کرونا درب خانە هایمان را بزند، بە فکر چارە باشیم!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش دهم و پایانی

بازی موش و گربە تشکلهای حکومتی با کارگران و مطالبات کارگری

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

کارگران بە دولت رئیسی و موتئلفە چی ها اجازە اجرای برنامە های ارتجاعی شان را نخواهند داد!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش نهم

روز تشکل و پروندە سیاە بخش سازمانهای کارگری وزارت کار

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

هجوم دولت و مجلس بە دستمزدها بە رغم افزایش تورم و قیمت ها

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش هشتم

شش ماە حبس برای عامل کشتە شدن ١٨ کارگر، سە سال حبس برای شرکت در یک تجمع کارگری!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

دوران سختی کە گدر از آن بدون همبستگی میسر نیست!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش هفتم

اعتصاب حق است، قوە قهریە نیست!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

خواستە های مردم خوزستان. خواستە های همە مردم ایران است

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش ششم

نان گران شد، سفرە ها تهی تر!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

رد لایحە همسان سازی سرآغاز دور تازەای از حملە بە حقوق زحمتکشان است

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش پنجم

کارگران شورای اسلامی و تشکل دولتی نمی خواهند، اتحادیە مستقل می خواهند!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە