يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شماره جُنگ کارگری

مبارزە با چپ زیر عنوان مبارزە با فساد و واگذاری های رانتی

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پانزدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۹

اضافە کاری بدون دستمزد غیرقانونی و بیگاری است، زیر بار آن نروید!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

اشرافیت حاکم و اشک تمساح برای نان قسطی بخورها!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش سیزدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۷

روز پرستار و تحفە رئیس نظام پرستاری برای پرستاران!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

جنبش دانشجویی مدافع استوار عدالت اجتماعی و حقوق زحمتکشان

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش دوازدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۶

چرا کارگران هندی می توانند اعتصاب عمومی راە بیندازند، ما نمی توانیم؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

ضرورت تلفیق مبارزە علیە سیاست شوک درمانی با افزایش دستمزد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش یازدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۵

رسوایی شاکی کارگری کە شلاق خورد!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

داود رفیعی مرتکب هیچ جرمی کە بخاطر آن بخواهند محاکمەاش بکنند نشدە است و اعتراض و فعالیت صنفی حق هر شهروندی است گذشتە از این صدور حکم قرون وسطایی مجازات شلاق و اعمال آن در هر موردی مصداق شکنجە است و تداعی کنندە رفتار بردە داران با بردە ها.

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

نان را گران می کنید. دستمزدها را هم افزایش دهید!

میلیاردر ساختن از آخوندها، وارد فاز جدیدی شد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش دهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۴

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

سیاست‌های ارزی دولت به کدام سو می‌رود؟

حکومت مسئول این خودسوزی و خودکشی هاست!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش نهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش 3

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

مسئلە اصلی مردم ایران نە ترامپ بود نە بایدن، حکومت است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هشتم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش 2

سالگرد کدام قانون کار را کارگران باید جشن بگیرند؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

کاهش قیمت دلار خبر خوبی برای همە نیست!

قصد سپاە از تشکیل "قرارگاە مبارزە با گرانی" سرکوب اعتراضات گرسنگان است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هفتم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه– بخش ۱

فصلی از کتاب "شرایط دیجیتالی – مارکسیسم پسامدرن و تجربه زندگی دیجیتال " انتشارات دانشگاه وست مینیستر-۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

خیزش آبان و کابوس حکومت از تکرار آن در ابعادی وسیعتر!

سازمان انرژی اتمی ماسک تولید می‌کند!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش ششم

مارکس در بارۀ اتحادیه های کارگری

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە