گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

21.06.2022 - 22:04 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٦
13.06.2022 - 20:05 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٥
07.06.2022 - 10:59 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٤
01.06.2022 - 00:05 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٣
24.05.2022 - 22:32 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٢
17.05.2022 - 21:01 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧١
10.05.2022 - 21:50 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٠
29.04.2022 - 23:35 گزارشی از وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته
29.04.2022 - 22:18 در بارۀ تعاونیها
29.04.2022 - 21:15 در بارۀ کار بی ثبات
29.04.2022 - 20:14 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٦٩
29.04.2022 - 20:14 گزارشی از وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته
26.04.2022 - 01:11 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٨
22.04.2022 - 23:25 با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم
20.04.2022 - 21:50 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٧
12.04.2022 - 21:52 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٦
12.04.2022 - 21:24 با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم
05.04.2022 - 11:15 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٥
28.03.2022 - 21:52 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٤
22.03.2022 - 19:48 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٣
14.03.2022 - 22:26 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٢
07.03.2022 - 23:04 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦١
01.03.2022 - 22:02 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٠
21.02.2022 - 19:48 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٩
15.02.2022 - 16:38 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٨
07.02.2022 - 19:56 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٧
31.01.2022 - 18:21 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٦
24.01.2022 - 19:02 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٥
17.01.2022 - 18:04 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٤
10.01.2022 - 19:46 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٣
03.01.2022 - 19:30 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٢
27.12.2021 - 20:35 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥١
20.12.2021 - 18:29 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٠
13.12.2021 - 16:13 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٩
07.12.2021 - 20:41 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٨
29.11.2021 - 18:30 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٧
22.11.2021 - 17:23 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٦
15.11.2021 - 22:23 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٥
08.11.2021 - 17:08 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٤
01.11.2021 - 16:54 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٣
25.10.2021 - 21:30 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٢
21.10.2021 - 16:04 در گدشت مبارز برجستە جنبش سندیکایی و کارگری ایران رفیق باران کارآمد را تسلیت می گوییم!
19.10.2021 - 15:58 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤١
11.10.2021 - 21:35 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٠
04.10.2021 - 21:30 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٩
27.09.2021 - 18:21 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٨
20.09.2021 - 21:03 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٧
13.09.2021 - 21:12 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٦
06.09.2021 - 20:43 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٥
30.08.2021 - 22:20 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٤
24.08.2021 - 11:02 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٣
16.08.2021 - 18:50 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٢
09.08.2021 - 11:11 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣١
05.08.2021 - 20:46 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٠
02.08.2021 - 15:25 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٩
23.07.2021 - 12:24 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٨
12.07.2021 - 22:26 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٧
05.07.2021 - 22:44 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٦
30.06.2021 - 11:55 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٥
22.06.2021 - 23:55 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٤
16.06.2021 - 22:58 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٣
08.06.2021 - 21:04 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٢
03.06.2021 - 15:44 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢١
27.05.2021 - 18:50 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٠
23.05.2021 - 17:34 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٩
14.05.2021 - 13:17 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٨
30.04.2021 - 21:39 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٧
29.04.2021 - 22:30 اول ماه مه (یازده اردیبهشت) روز جهانی کارگر را، مجازی جشن میگیریم!
29.04.2021 - 11:44 از جهان کار: طرح کلی تاریخ کار
28.04.2021 - 14:51 از جهان کار: نئولیبرالیسم، تاریخ، اوج و افول
28.04.2021 - 14:38 از جهان کار: آسیب‌پذیرترین های جهان کار
24.04.2021 - 22:47 به استقبال اول ماه مه می رویم!
24.04.2021 - 18:46 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمار ١١٦
24.04.2021 - 11:27 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمار ١١٥
24.04.2021 - 09:38 فراخوان سازماندهی و شرکت در مراسم مستقل روز اول ماه مه
18.04.2021 - 09:19 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە١١٤
16.04.2021 - 11:08 با اتحاد و همبستگی بە سوی برگزاری روز جهانی کارگر
10.04.2021 - 23:01 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە١١٣
03.04.2021 - 15:46 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە١١٢
25.03.2021 - 09:32 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١١
21.03.2021 - 02:41 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٠
09.03.2021 - 22:14 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٩
03.03.2021 - 12:23 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە 108
24.02.2021 - 11:17 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٧
15.02.2021 - 22:54 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٦
09.02.2021 - 21:02 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٥
02.02.2021 - 22:44 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٤
26.01.2021 - 19:21 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٣
20.01.2021 - 17:27 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٢
12.01.2021 - 19:53 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠١
05.01.2021 - 17:00 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە١٠٠
28.12.2020 - 23:38 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە٩٩
22.12.2020 - 14:14 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٨
14.12.2020 - 21:18 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٧
08.12.2020 - 21:30 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٦
04.12.2020 - 18:52 شلاق زدن داود رفیعی را محکوم می کنیم!
30.11.2020 - 20:55 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٥
23.11.2020 - 19:12 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٤
17.11.2020 - 17:03 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٣
10.11.2020 - 07:28 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٢
03.11.2020 - 17:09 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩١
27.10.2020 - 17:06 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٩٠
23.10.2020 - 20:43 اخراج روزنامە نگاران تلویزیون ایران اینترنشنال را محکوم می کنیم!
19.10.2020 - 22:47 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨٩
12.10.2020 - 11:47 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨٨
06.10.2020 - 21:04 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨٧
29.09.2020 - 23:31 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨٦
25.09.2020 - 18:08 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ۸۵
16.09.2020 - 10:17 نشریە هفتگی جنگ کارگری شمارە ۸۴
09.09.2020 - 19:36 نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨۳