جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

بازنشستگان و کارگران با شرکت در تحریم انتخابات بە این محاکمات پاسخ خواهند داد!

ویروس نابرابری

گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش هفتم و پایانی

تشکلهای حکومتی دوش بە دوش بسیج و تشکلهای کارفرمایی در حمایت از انتصاب رئیسی جنایتکار

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

نامزدهای انتخابات فرمایشی و جنگ لفظی بر سر برنامە نداشتە! - صادق کار

ویروس نابرابری - گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش ششم

وقت انتخابات کە می شود کارگران فریاد رس پیدا می کنند! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اتاق بازرگانی و موتئلفە تمام قد پشت رئیسی!

ویروس نابرابری

گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش پنجم

نان را گران کردید، دستمزدها را نیز باید افزایش دهید!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

- راە حلهای نە چندان بدیع سرمقالە نویس دنیای اقتصاد برای از بین بردن شکاف طبقاتی! - صادق کار

- ویروس نابرابری

- گزارش ژانویه ۲۰۲۱ سازمان آکسفام بخش چهارم

- کارگران فریب پیام های فریبکارانە انتخاباتی رئیسی را نمی خورند! -صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

:مطالب این شمارە جنگ کارگری

کاندیداهای وابستە در جلد مستقل - صادق کار

ویروس نابرابری - گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش سوم

مبارزە خیابانی نتیجە می دهد - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری :

مردم مناطق" آزاد” تازە نمی خواهند، خود آزادی را می خواهند

ویروس نابرابری

گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش دوم

ایران شیلی نیست!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری :

کارگران را بە اتحاد و همبستگی فرا می خوانیم!

کارگران بی‌ثبات اینترنتی در ایران را دریابیم!

نقش جنبش کارگری در توسعه و رشد اقتصادی جوامع سرمایه داری

جنبش کارگری در سالی کە گذشت

از حنجرە های مجروح

کرونا و افول نئولیبرالیسم

تغییرات ساختاری در طبقه کارگر در اسپانیا

رفقا و دوستان گرامی گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در نظر دارد جشنی را بصورت مجازی به مناسبت روز جهانی کارگر در روز جمعە ٣٠ آوریل برگزار کند. برای ورود روی لینک اتاق زوم  و یا تصویر کلیک کنید.

 ساعت ۲۲:۳۰  به وقت ایران برابر با ساعت  ۲۰:۰۰ -۲۲:۰۰  به وقت اروپای مرکزی  ،ساعت ۱۱:۰۰ به وقت غرب آمریکا

  1. لینک اتاق زوم:   https://us02web.zoom.us/j/89792422002

 

 

فهرست مطالب:

- معنای کار (Labour ) و زحمت ( Work)

- ظهور مناسبات کار

- جابجاییهای بلند مدت در مناسبات کار

- جابجاییهادر مناسبات کار چگونه رخ میدهند؟

و ...

فهرست مطالب:

- تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم

- روایت مرسوم از نئولیبرالیسم

- ماهی لغزنده نئولیبرالیسم

- تاریخ معنوی نئولیبرالیسم چه میگوید؟

- و ...