صادق کار

از فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان بە اعتراض و همبستگی با معترضان حمایت کنیم! 04.10.2022 - 11:21
با همە امکانات علیە سیاستهای فاشیستی سرکوب و دفاع از جنبش 30.09.2022 - 22:40
با اعتراض و اعتصاب از جنبش جاری حمایت کنیم! 28.09.2022 - 20:57
از اعتصاب، معلمان و دانشجویان حمایت کنیم! 28.09.2022 - 12:04
ضرورت تبدیل آزادی زندانیان سیاسی بە خواست ملی! 26.09.2022 - 16:28
جنبش مردمی و آزمودن آزمون های شکست خوردە سرکوبگران! 24.09.2022 - 07:34
تداوم اعتراضات و گسترش پایگاە اجتماعی خیزش شرط پیروزی است! 21.09.2022 - 20:58
همراه با کارگران شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ 19.09.2022 - 15:55
کشف حجاب در سقز! 18.09.2022 - 16:18
چالش جانشینی بعد از مرگ رهبر مستبد! 16.09.2022 - 20:21
کلاسها و گشتی هایی کە برای رعب و آدمکشی درست شدەاند 16.09.2022 - 10:14
فساد هایی کە پایانی برای آنها نیست! 12.09.2022 - 11:08
همراه با کارگران، شنبه ۱۹ شهریور۱۴۰۱ 12.09.2022 - 10:31
باندهای خشن تبهکاری زائدە رژیم تبهکار حاکم هستند! 11.09.2022 - 12:00
تهدید صدها هزار شغل اینترنتی در اثر طرح ارتجاعی صیانت 09.09.2022 - 21:15
دست از سر مردم عراق بردارید! 07.09.2022 - 11:55
پاسخ سرکوب در خیابان اعتصاب در محل کار است! 03.09.2022 - 23:48
تاوان تحریمها را مردم دادە و می دهند! 02.09.2022 - 20:12
جامعە زیر بار قوانین شبە طالبانی نخواهد رفت! 01.09.2022 - 10:43
همراه با کارگران شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ 28.08.2022 - 20:10
خوشا بە حال فروشندە و خریدار، بدا بە حال ندار و بیمار! 27.08.2022 - 17:50
افشای فساد ٩٢ هزار میلیاردی تف سر بالا برای کل حکومت 26.08.2022 - 21:24
انتقام جویی وحشیانە گشت ارشاد از یک آزادە زن و مقاومت الهام بخش مردم رشت 21.08.2022 - 10:38
همراه با کارگران، شنبه ۲۸ مرداد 21.08.2022 - 00:43
با مجازات های قرون وسطایی نمیشود جلوی بزە کاری را گرفت! 19.08.2022 - 21:26
فتوای قتل رشدی باید لغو شود! 18.08.2022 - 16:46
اعتراض ضد دولتی بە قطع آب در شهرکرد 16.08.2022 - 19:10
همراه با کارگران، شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ 14.08.2022 - 13:40
اپوزسیونی کە عدالتخواە نباشد بی آیندە است 13.08.2022 - 01:00
نکاتی پیرامون بیانیە میر حسین موسوی 11.08.2022 - 15:28
همراه با کارگران شنبه ۱۵ مرداد 07.08.2022 - 13:48
کار نامە یکسالە دولت، علیە ملت بە کام رهبر! 05.08.2022 - 22:38
از کودک در مهد کودک تا پیرمرد بازنشستە اهوازی زیر تیغ سرکوب! 05.08.2022 - 20:39
سرکوب هموطنان بهایی را محکوم و از حقوق آنان دفاع کنیم 03.08.2022 - 16:26
همراه با کارگران شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ 31.07.2022 - 21:26
سرکوب های فاشیستی و تبلیغات گوبلزی دیگر کسی را نمی ترسانند! 30.07.2022 - 14:05
منشا قدرت فراقانونی صاحب معدن مس سونگون کجاست؟ 22.07.2022 - 21:57
نجات دریاچە ارومیە در دست خود مردم است! 21.07.2022 - 18:50
حکومت و سرمایە داران کارگران را بە سوی انقلاب می رانند! 15.07.2022 - 21:04
کسی کە می ترسد می خواهد بترساند! 12.07.2022 - 12:09
همراه با کارگران ،شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ 12.07.2022 - 00:29
معدن را بە کارگران واگذار کنید، تا مشکل همە حل شود! 08.07.2022 - 21:11
همراه با کارگران شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ 04.07.2022 - 12:22
مبارزە با فساد در نظام ولایی نە جدی و نە شدنی است! 01.07.2022 - 23:11
همراه با کارگران شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ 26.06.2022 - 13:35
ادارە کردن را با جیب بری اشتباە گرفتەاید جناب رئیس! 24.06.2022 - 21:49
با تغییر یک یا چند وزیر هیچ چیز از اساس تغییر نمی کند! 17.06.2022 - 20:08
ساختار استبدادی فاسد ولایی عامل اصلی فجایع و بحران هاست! 03.06.2022 - 19:02
مردم نە تحمل سختی های بیشتر را دارند و نە تحمل حکومت شما را! 27.05.2022 - 21:14
همراه با کارگران ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 22.05.2022 - 17:14
نان و آزادی،هستند خواست ملی! 20.05.2022 - 23:44
گفت‌وگو با صادق کار:کانون صنفی فرهنگیان خوزستان: بازداشت فعالان صنفی سناریوسازی علیه این تشکل‌هاست 20.05.2022 - 15:05
چارە کار ایستادن در صف نیست! 13.05.2022 - 21:03
مردم زیر بار این همە گرانی و ستم نخواهند رفت! 06.05.2022 - 18:56
بە پیام اول ماە مە، پیام اتحاد و همبستگی، عمل کنیم! 29.04.2022 - 23:01
مصاحبه با صادق کار بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر 27.04.2022 - 23:22
همراه با کارگران،شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ 18.04.2022 - 00:08
عامل عمدە گرانی روز افزون سیاستهای شوک درمانی دولت است 15.04.2022 - 01:57
همراه با کارگران شنبه ۲۰ فروردین۱۴۰۰ 10.04.2022 - 23:41
نە بە جنگ و تجاوز، آری بە صلح و آزادی ! 08.04.2022 - 01:29
"رانت مخالفت مجاز"ابداع تازە دستگاە سرکوب برای تشدید سرکوب 31.03.2022 - 23:33
همراه با کارگران شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ 28.03.2022 - 20:43
"تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" با شعار و فرمان ممکن نیست! 24.03.2022 - 21:33
سال سختی گذشت، سال سختتری از راە می رسد 17.03.2022 - 22:55
همراه با کارگران شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ 13.03.2022 - 00:02
سال بە سال دریغ از پارسال از این همە فقر و بیداد! 11.03.2022 - 03:14
٨ مارس از روز زنان کارگر تا روز جهانی زن 04.03.2022 - 02:32
همراه با کارگران، شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ 27.02.2022 - 13:38
سیاست های تعدیلی عامل سفرەهای خالی! 25.02.2022 - 03:08
همراه با کارگران شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ 20.02.2022 - 15:33
از اعتراض معلمان در ٣٠ بهمن و ٣ اسفند حمایت کنیم! 18.02.2022 - 01:27
همراه با کارگران شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ 14.02.2022 - 23:31
ایران را انقلاب دیگری باید! 11.02.2022 - 02:06
بە نام احیای "جمهوریت نظام"علیە بدیل جمهوریخواهی! 04.02.2022 - 19:21
همراه با کارگران شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ 30.01.2022 - 03:02
شکم سیرها مردم را بە تحمل گرسنگی فرا می خوانند! 28.01.2022 - 20:23
همراه با کارگران شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ 25.01.2022 - 00:02
اعتراضات گستردە، رژیم فاقد راە کار و آیندە! 21.01.2022 - 22:03
همراه با کارگران شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ 16.01.2022 - 02:30
مردم اگر نجنبند نان خالی را هم از سفرە هایشان می دزدند! 14.01.2022 - 20:42
همراه با کارگران شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ 09.01.2022 - 20:03
وفور کالا با قیمت گران و جیب خالی جز حسرت بە چە کار می آید؟ 07.01.2022 - 23:17
همراه با کارگران شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ 01.01.2022 - 22:27
سیاە نمایی نیست واقعیتی جاری است 31.12.2021 - 21:17
همراه با کارگران ۴ دی ۱۴۰۰ 25.12.2021 - 21:33
تداوم اعتراضات وتحکیم تشکیلات راە رسیدن بە مطالبات 24.12.2021 - 19:56
همراه با کارگران ۲۷ آذر ۱۴۰۰ 19.12.2021 - 15:21
انفعال در مقابل بودجە فلالکت آور، پذیرش گرسنگی است! 17.12.2021 - 17:32
در ضرورت تلفیق مبارزە برای افزایش دستمزد با برگشت بە برجام 10.12.2021 - 19:05
همراه با کارگران، شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ 05.12.2021 - 00:58
بازندە اصلی سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان رژیم است! 03.12.2021 - 18:29
همراه با کارگران 27.11.2021 - 13:46
پاسخ شایستە بە سرکوب مردم اصفهان اعتصاب عمومی ست! 26.11.2021 - 19:17
همراه با کارگران 21.11.2021 - 18:50
خیش آبان نە اولی بود و نە آخرین خواهد بود! 19.11.2021 - 14:39
حذف ارز ترجیحی بە کام سرمایە داری رانتخوار، علیە ٦٠ میلیون جمعیت فقیر! 12.11.2021 - 12:04
وعدە اجرای قانون کار، ترفندی برای فریب و منحرف کردن مسیر مبارزات کارگران است 05.11.2021 - 19:01
تزریق بودجە اشتغال بە کمیتە امداد، سپردن گوشت بە گربە است! 29.10.2021 - 19:31
همراه کارگران 24.10.2021 - 02:30
گشایشی در کار نیست،هرچە هست انسداد است 22.10.2021 - 18:21
راە کار کارگری برای افزایش دستمزد قرار داد های دستە جمعی است 15.10.2021 - 20:27
مردم گرسنە اگر طغیان نکنند چە کنند! 08.10.2021 - 21:43
گرسنگان را با سرکوب نمی توان از اعتراض بازداشت! 01.10.2021 - 17:38
معلمان و فرهنگیان از حقوق شان نخواهند گذشت! 24.09.2021 - 19:36
اتاق های بازرگانی همە چیز را برای خودشان یکجا می خواهند! 17.09.2021 - 17:12
وعدە وام یک میلیاردی راهکار نیست، فرستادن جوانان پی نخود سیاە ست 10.09.2021 - 22:33
کارگران زیر بار نخواهند رفت! 03.09.2021 - 21:52
گرانی موادغذایی، "اثرات عوامل روانی" نیست، واقعیت غیر قابل انکار است! 27.08.2021 - 20:14
پیش از آنکە کرونا درب خانە هایمان را بزند، بە فکر چارە باشیم! 20.08.2021 - 19:42
کارگران بە دولت رئیسی و موتئلفە چی ها اجازە اجرای برنامە های ارتجاعی شان را نخواهند داد! 13.08.2021 - 21:55