صادق کار

وقتی شاە هم صدای انقلاب مردم را شنید! 03.02.2023 - 22:25
در ضرورت ایجاد مرکز هماهنگی اپوزیسیون جمهوریخواە و دمکرات 31.01.2023 - 22:33
سیل اعتراضات معیشتی و اقتصادی از راە می رسد 27.01.2023 - 17:36
درماندگی حکومت از کنترل قیمت‌ها و سیلی کە در راە است!  24.01.2023 - 19:54
مشکل اصلی رئیسی نیست، نظام فقاهتی است کە باید برود! 20.01.2023 - 20:49
سیاست تهدید و ترور و گروگانگیری دیگر کسی را نمی ترساند! 19.01.2023 - 00:03
ناکارآیی و فساد علت بحران گاز است! 15.01.2023 - 13:46
تعویض رادان با اشتری چیزی را تغییر نخواهد داد! 13.01.2023 - 19:47
کارکنان رسمی نفت و مسئلە خلف وعدە های پیاپی مسئولان 06.01.2023 - 20:08
جام زهر بە کامتان ولی نجاتبخش رژیم شما نخواهد شد 30.12.2022 - 18:46
از کدام "اول شدن و پیشرفت" سخن می گویید؟ 23.12.2022 - 20:54
وضعیت وخامت بار فقر و فلاکت در ایران 22.12.2022 - 13:57
گفتگوی صادق کار در برنامه ویژه آرین تی وی، اعتصابات کارگری 19.12.2022 - 18:52
اعتراضات کارگران و کارکنان رسمی نفت گستردگی وخواسته‌ها 18.12.2022 - 21:30
رئیسی را برای حفظ نظام قربانی کنید! 16.12.2022 - 20:32
ایران یک پارچە در خشم و خروش علیە اعدام مبارزان راە آزادی! 09.12.2022 - 21:50
اعتصاب سە روزە تمرین موفقی برای اعتصاب عمومی 06.12.2022 - 21:31
فرمان تشدید سرکوب و انتقامجویی از مردم در سخنان خامنەای 02.12.2022 - 21:39
اصلاح طلبان و تلاش برای سقط جنین کودک انقلاب 25.11.2022 - 21:46
روز غمبار کودک 22.11.2022 - 13:34
انقلاب هم نیاز، هم اجتناب ناپذیر 19.11.2022 - 00:14
اعتصابات و اعتراضات سە روزە نقطە عطف شد 16.11.2022 - 23:19
"تجزیە" کلید واژە رژیم برای سرکوب و تفرقە 11.11.2022 - 21:18
افزایش حقوق با چە هدفی؟ 05.11.2022 - 13:47
کسانی کە بچەها را می کشند، خارجی نیستند، مزدوران تو هستند! 04.11.2022 - 20:25
بنزین روی آتش خشم مردم می ریزید! 02.11.2022 - 15:30
دشمن اصلی مردم خود شما هستید! 28.10.2022 - 22:09
اعتصابها واقعی هستند، "دستوری" نیستد! 28.10.2022 - 20:08
قرار نیست بعد از پیروزی سری بالای دار برود! 24.10.2022 - 21:14
گفتگو با کە و برای چە؟ 21.10.2022 - 22:41
جنبش زن، زندگی، آزادی و شعار های مطالباتی گروە های اجتماعی مختلف 21.10.2022 - 21:05
مبارزە برای آزادی زندانیان سیاسی را تشدید کنیم! 17.10.2022 - 09:10
مشت محکم ایران بر دهان یاوە گوی رهبر جنایتکار حکومت! 15.10.2022 - 18:56
انقلاب است و نە "اغتشاش عدەای قلیل"، خواست اکثریت است! 14.10.2022 - 20:47
نگذاریم "چشم و چراغ ایران" را مستبدین و متحجرین حاکم کور کنند! 13.10.2022 - 15:24
طنین مرگ بردیکتاتور کارگران در عسلویە! 10.10.2022 - 11:31
حضور پرشکوە مردم در اعتراضات ١٦ مهر و مقاومت آنها تاریخ ساز شد! 08.10.2022 - 23:44
اعتراف گیری های زیرشکنجە درد بی درمان رژیم را درمان نخواهد کرد! 08.10.2022 - 00:29
نە "اغتشاش" است و نە ربطی بە "بیگانە" دارد، آغاز انقلاب است! 06.10.2022 - 10:44
از فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان بە اعتراض و همبستگی با معترضان حمایت کنیم! 04.10.2022 - 11:21
با همە امکانات علیە سیاستهای فاشیستی سرکوب و دفاع از جنبش 30.09.2022 - 22:40
با اعتراض و اعتصاب از جنبش جاری حمایت کنیم! 28.09.2022 - 20:57
از اعتصاب، معلمان و دانشجویان حمایت کنیم! 28.09.2022 - 12:04
ضرورت تبدیل آزادی زندانیان سیاسی بە خواست ملی! 26.09.2022 - 16:28
جنبش مردمی و آزمودن آزمون های شکست خوردە سرکوبگران! 24.09.2022 - 07:34
تداوم اعتراضات و گسترش پایگاە اجتماعی خیزش شرط پیروزی است! 21.09.2022 - 20:58
همراه با کارگران شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ 19.09.2022 - 15:55
کشف حجاب در سقز! 18.09.2022 - 16:18
چالش جانشینی بعد از مرگ رهبر مستبد! 16.09.2022 - 20:21
کلاسها و گشتی هایی کە برای رعب و آدمکشی درست شدەاند 16.09.2022 - 10:14
فساد هایی کە پایانی برای آنها نیست! 12.09.2022 - 11:08
همراه با کارگران، شنبه ۱۹ شهریور۱۴۰۱ 12.09.2022 - 10:31
باندهای خشن تبهکاری زائدە رژیم تبهکار حاکم هستند! 11.09.2022 - 12:00
تهدید صدها هزار شغل اینترنتی در اثر طرح ارتجاعی صیانت 09.09.2022 - 21:15
دست از سر مردم عراق بردارید! 07.09.2022 - 11:55
پاسخ سرکوب در خیابان اعتصاب در محل کار است! 03.09.2022 - 23:48
تاوان تحریمها را مردم دادە و می دهند! 02.09.2022 - 20:12
جامعە زیر بار قوانین شبە طالبانی نخواهد رفت! 01.09.2022 - 10:43
همراه با کارگران شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ 28.08.2022 - 20:10
خوشا بە حال فروشندە و خریدار، بدا بە حال ندار و بیمار! 27.08.2022 - 17:50
افشای فساد ٩٢ هزار میلیاردی تف سر بالا برای کل حکومت 26.08.2022 - 21:24
انتقام جویی وحشیانە گشت ارشاد از یک آزادە زن و مقاومت الهام بخش مردم رشت 21.08.2022 - 10:38
همراه با کارگران، شنبه ۲۸ مرداد 21.08.2022 - 00:43
با مجازات های قرون وسطایی نمیشود جلوی بزە کاری را گرفت! 19.08.2022 - 21:26
فتوای قتل رشدی باید لغو شود! 18.08.2022 - 16:46
اعتراض ضد دولتی بە قطع آب در شهرکرد 16.08.2022 - 19:10
همراه با کارگران، شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ 14.08.2022 - 13:40
اپوزسیونی کە عدالتخواە نباشد بی آیندە است 13.08.2022 - 01:00
نکاتی پیرامون بیانیە میر حسین موسوی 11.08.2022 - 15:28
همراه با کارگران شنبه ۱۵ مرداد 07.08.2022 - 13:48
کار نامە یکسالە دولت، علیە ملت بە کام رهبر! 05.08.2022 - 22:38
از کودک در مهد کودک تا پیرمرد بازنشستە اهوازی زیر تیغ سرکوب! 05.08.2022 - 20:39
سرکوب هموطنان بهایی را محکوم و از حقوق آنان دفاع کنیم 03.08.2022 - 16:26
همراه با کارگران شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ 31.07.2022 - 21:26
سرکوب های فاشیستی و تبلیغات گوبلزی دیگر کسی را نمی ترسانند! 30.07.2022 - 14:05
منشا قدرت فراقانونی صاحب معدن مس سونگون کجاست؟ 22.07.2022 - 21:57
نجات دریاچە ارومیە در دست خود مردم است! 21.07.2022 - 18:50
حکومت و سرمایە داران کارگران را بە سوی انقلاب می رانند! 15.07.2022 - 21:04
کسی کە می ترسد می خواهد بترساند! 12.07.2022 - 12:09
همراه با کارگران ،شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ 12.07.2022 - 00:29
معدن را بە کارگران واگذار کنید، تا مشکل همە حل شود! 08.07.2022 - 21:11
همراه با کارگران شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ 04.07.2022 - 12:22
مبارزە با فساد در نظام ولایی نە جدی و نە شدنی است! 01.07.2022 - 23:11
همراه با کارگران شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ 26.06.2022 - 13:35
ادارە کردن را با جیب بری اشتباە گرفتەاید جناب رئیس! 24.06.2022 - 21:49
با تغییر یک یا چند وزیر هیچ چیز از اساس تغییر نمی کند! 17.06.2022 - 20:08
ساختار استبدادی فاسد ولایی عامل اصلی فجایع و بحران هاست! 03.06.2022 - 19:02
مردم نە تحمل سختی های بیشتر را دارند و نە تحمل حکومت شما را! 27.05.2022 - 21:14
همراه با کارگران ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 22.05.2022 - 17:14
نان و آزادی،هستند خواست ملی! 20.05.2022 - 23:44
گفت‌وگو با صادق کار:کانون صنفی فرهنگیان خوزستان: بازداشت فعالان صنفی سناریوسازی علیه این تشکل‌هاست 20.05.2022 - 15:05
چارە کار ایستادن در صف نیست! 13.05.2022 - 21:03
مردم زیر بار این همە گرانی و ستم نخواهند رفت! 06.05.2022 - 18:56
بە پیام اول ماە مە، پیام اتحاد و همبستگی، عمل کنیم! 29.04.2022 - 23:01
مصاحبه با صادق کار بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر 27.04.2022 - 23:22
همراه با کارگران،شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ 18.04.2022 - 00:08
عامل عمدە گرانی روز افزون سیاستهای شوک درمانی دولت است 15.04.2022 - 01:57
همراه با کارگران شنبه ۲۰ فروردین۱۴۰۰ 10.04.2022 - 23:41
نە بە جنگ و تجاوز، آری بە صلح و آزادی ! 08.04.2022 - 01:29
"رانت مخالفت مجاز"ابداع تازە دستگاە سرکوب برای تشدید سرکوب 31.03.2022 - 23:33
همراه با کارگران شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ 28.03.2022 - 20:43
"تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" با شعار و فرمان ممکن نیست! 24.03.2022 - 21:33
سال سختی گذشت، سال سختتری از راە می رسد 17.03.2022 - 22:55
همراه با کارگران شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ 13.03.2022 - 00:02
سال بە سال دریغ از پارسال از این همە فقر و بیداد! 11.03.2022 - 03:14
٨ مارس از روز زنان کارگر تا روز جهانی زن 04.03.2022 - 02:32
همراه با کارگران، شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ 27.02.2022 - 13:38
سیاست های تعدیلی عامل سفرەهای خالی! 25.02.2022 - 03:08
همراه با کارگران شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ 20.02.2022 - 15:33
از اعتراض معلمان در ٣٠ بهمن و ٣ اسفند حمایت کنیم! 18.02.2022 - 01:27
  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!

 

  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!