حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - دفتر روابط بین المللی

ما به عنوان یک حزب چپ ایرانی با حکومتی ارتجاعی، سرکوبگر و عدالت ستیز مواجهیم که به شدت ناقض حقوق بشر است، دستش به خون هزاران تن از هموطنان ما آغشته است، و ترازنامه ای بس تیره از بیعدالتی و نابرابری را در جامعۀ ما شکل داده است. در تنش کنونی بین این حکومت و دولت امریکا بر سر برنامۀ هسته ای آن ما مدافع راه حلی دیپلماتیک و صلح آمیز، متضمن پیشگیری از توسعۀ سلاح های اتمی، تقویت نهادهای بین المللی ذیربط و پایبندی همۀ طرفها به تعهداتشان هستیم.

کشور شما عراق و ایران ما، به جهات گوناگون، در وضعیت های دشواری قرار دارند؛ مبارزه‌ی مشترک و چند جانبه‌ی حزب شما و ما به‌عنوان نیروهای چپ، درعین پرداختن به مشکلات در کشور خود با توجه به بحران‌های دامنگیر در هر کدام، در پاسخگویی به مسائل نظری چپ همراه با نیروهای چپ دیگر از یک سو، نیز مواجهه‌ی مشترک با مسائل مربوط به‌تحولات منطقه، سازمان دادن هم‌فکری‌ها‌، هم‌سوئی‌ها و همکاری‌های ضرور در این رابطه از سوی دیگر، حائز اهمیت جدی است و می‌تواند به سهم خود در مواجهه‌ی ما با روندهای سیاسی آتی موثر باشد.