کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

نياز به شکل‌گيری يک ثقل نيرومند از نيروهای سياسی چپ بيش از هر زمان ديگری احساس می‌شود و اين بر عهده همه ما است که در اين راه گام برداريم؛ طبعاً راه ساده ای نيست؛ ما و شما خود تجربه طولانی در اين مورد داريم.