پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

کنگره دوم

در چنین شرایطی تبیین شفاف و واقعگرایانه برنامه عملیاتی، حضور در کنار مردم، مشارکت عملی در سازماندهی مبارزات صنفی و طبقاتی کارگران و زحمتکشان، حمایت و مشارکت در خیزش‌های اجتماعی و مبارزات دمکراتیک اقشار مختلف مردم به وظیفه عاجل نیروهای چــپ از جمله حزب شما تبدیل شده است. این امر میسر نخواهد بود مگر آن که حزب چپ ایران(فدائیان خلق) به عنوان بخشی از نیروی چپ که در این مدت کوتاه توانسته است جایگاه در خور توجهی در بین نیروهای چپ و ترقیخواه کشور کسب کند، مواضع خود را به شکل شفاف و به دور از هر گونه کلی‌گویی به اطلاع مردم ایران و دوستداران حزب برساند.

کنگره چه پیش از شروع و چه حین کار، پیشنهادهایی در شکل قرار از اعضای خود دریافت کرده بود که آنها را به شکل یک مجموعه جهت اخذ تصمیم‌ ضرور در دستور کار خود داشت. کنگره در جریان رسیدگی به این قرارها و در حالیکه به دو مورد از آنها رسیدگی کرده بود، به این نتیجه رسید که نظر به تنگی وقت، امکان رسیدگی دقیق به آنها وجود ندارد. لذا با صدور قراری ویژه، وظیفه بررسی تفصیلی و کارشناسانه قرارهای ارایه شده به کنگره را به شورای مرکزی منتخب خود سپرد تا با به اجرا گذاشتن هر کدام از موارد پیشنهادی که اجرایی تشخیص می‌دهد کارسازی کند و گزارش کل رویکردش در قبال مجموعه قرارها را تقدیم کنگره آتی کند.

نياز به شکل‌گيری يک ثقل نيرومند از نيروهای سياسی چپ بيش از هر زمان ديگری احساس می‌شود و اين بر عهده همه ما است که در اين راه گام برداريم؛ طبعاً راه ساده ای نيست؛ ما و شما خود تجربه طولانی در اين مورد داريم.

 

اکنون رنج ها و دردهای مردم بدل به فریاد شده است؛ حال نوبت ماست که بر آن روشنی بتابانیم و در مسیر ارتقا به یک ابرجنبش اجتماعی مهارناپذیر تقویتش کنیم. این فرصت مهم برای عبور از تهدیدها، مسئولیت نیروهای سیاسی آزادیخواه و باورمند به حقوق شهروندی و برابری سیاسی برای فعالیت هدفمند جهت ایجاد یک اپوزیسیون ملی توانمند را دو چندان ساخته است.

در چنین شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی در گرداب بحران‌های شدید سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مشروعیتی گیر کرده و توان برون‌رفت از این بحران‌ها را ندارد، همگرائی و اتحاد بین نیروهای سیاسی اپوزیسیون، خصوصاً نیروهای دمکرات و چپ و تحول‌خواه، بیش از هر زمان دیگری ضرورتی است اجتناب ناپذیر.

حاد جمهوریخواهان ایران، در عین استقبال از هر تحولی در جهت بهبود اوضاع کشور، همواره در جهت اتحاد در صفوف نیروهای جمهوریخواه و دموکرات تلاش نموده‌است و از هر گامی در این راستا پشتیبانی کرده‌است. هدف ما در وهله‌ی نخست، ایجاد یک ثقل جمهوری خواهی تاثیرگذار در سپهر سیاسی کشور است. ماهم چنین، آمادگی خود را برای گسترش مناسبات با همه‌ی نیروهای پایبند به گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی اعلام کرده‌ایم.

کنگره حزب شما به عنوان یک حزب پیشرو و چپ می تواند راهگشا و نقطه عطفی برای دست گذاشتن روی این آسیب و تلاش برای گشودن دریچه‌ی نوینی در مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز ملیت‌های گروه های هویتی مختلف و دمکراسی و برابر حقوقی در آینده ایران باشد.

باعث خوشوقتی است که امروز نیروهای جمهوریخواه ایران بر سر مهمترین مضامین مبارزه مانند دموکراسی، جدائی دین از حکومت، لزوم رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون های حقوق بشری، استقلال، عدالت اجتماعی، حفظ تمامیت ارضی ایران، تمرکز زدایی و مخالفت با هرگونه تبعیض در جامعه، نظراتی نزدیک به هم دارند. نظراتی که آنها را از جریانهای پوپولیستی و مخالفان دموکراسی متمایز میکند.

 بپذیریم که ضعیف و پراکندەایم و شعار وحدت مبارزاتی هم اگر دادەایم بیشنر در حرف باقی مانده است و در عمل، هنوز از آن دوریم. ما برای اینکە بتوانیم بە حاکمیت جمهوری اسلامی خاتمە دهیم، همگی ‌باید بە توهم خود بزرگ‌بینانە و در همان حال عظمت طلبانە براندازی جمهوری اسلامی صرفاً متکی بە خود، خاتمە دهیم. تنها با تلاش همگانی آزادیخواهان و جریان‌های دمکرات برای جوش زدن جنبش‌های مردمی و تبدیل آن بە یک نیروی آلترناتیو است که می‌توان از پیروزی سخن بە میان آورد.

در این شرایط ما باید پرچم دار مبارزه در راه برپایی جامعه ای آزاد و دوستدار محیط زیست و بیانگر خواستهای دمکراتیک و عدالت خواهانه مردم باشیم. ما باید با انتقاد از سیاست تعدیل اقتصادی در دهه های گذشته، به شرایط کار و زندگی بی چیزان و مزدبگیران حساسیت هر چه بیشتری نشان بدهیم و برای گره گشایی مشکلات شان راه حل عملی نشان بدهیم و زمینه ی جلب اعتماد آنها را فراهم آوریم. مردم باید ما را همدرد و همسنگر خود بدانند.