کنگره دوم

23.11.2021 - 20:48 پیام جمعی از فدائیان خلق ایران(داخل کشور) به کنگرۀ دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
23.11.2021 - 20:40 کشور ما نيازمند تحول بنيادين است، همگام و متحد شويم!
23.11.2021 - 20:17 نهاد رسیدگی به شكایات و داوری«رشد» - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
23.11.2021 - 20:13 اساسنامهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، مصوبه کنگره دوم
23.11.2021 - 20:00 گزارش کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
21.11.2021 - 20:30 پیام کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
21.11.2021 - 19:22 پیام همبستگی جمهوری خواهان ایران به دومین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
21.11.2021 - 18:45 پیام کمیته رهبری حزب دمکرات کردستان خارج از کشور به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
21.11.2021 - 18:39 پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران به دومین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
21.11.2021 - 18:28 پیام حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
21.11.2021 - 18:20 پيام سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور به دومین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
21.11.2021 - 18:16 سخنان آقای محمد مصری به نمایندگی از حزب کوملە کردستان ایران در کنگرە دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
21.11.2021 - 18:05 پیام حزب دمکراتیک مردم ایران به کنگره دوم حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
21.11.2021 - 17:59 پیام کومه له زحمتکشان کردستان به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
21.11.2021 - 17:50 پیام حزب تودۀ ایران به دومین کنگرۀ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
21.11.2021 - 17:46 جبهه ملی ایران - اروپا به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
20.11.2021 - 13:43 پیام کنگره‌ی دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به دوستداران حزب
20.11.2021 - 13:35 پیام کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مردم ایران
18.11.2021 - 20:05 پیام جبهه متحد چپ اسپانیا به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
16.11.2021 - 20:23 پیام حزب اتحاد مردمی سوسیالیست مصر به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
15.11.2021 - 23:21 پیام حزب چپ آلمان به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
15.11.2021 - 22:59 پیام «حزب خلق فلسطین» در آلمان به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
15.11.2021 - 22:39 پیام تبریک حزب کمونیست عراق به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
15.11.2021 - 22:27 پیام گرگور گیزی به کنگره
15.11.2021 - 22:26 پیام جریان چپ مارکسیستی، به کنگره
15.11.2021 - 22:20 پیام خانم کورنلیا ارنست رئیس گروه مرتبط با ایران در پارلمان اروپا
15.11.2021 - 22:15 پیام هاینز بیربام رئیس حزب چپ اروپا به کنگره
15.11.2021 - 22:11 پیام رئیس انجمن هیسپانو فلسطین (اورشلیم) به کنگره
15.11.2021 - 22:04 پیام حزب کمونیست اسپانیا به کنگره
15.11.2021 - 21:58 پیام حزب کمونیست فرانسه به کنگره دوم!
18.10.2021 - 13:42 اساسنامه تدقیق شده توسط کمیسیون اساسنامه برای ارائه به کنگره دوم حزب
14.10.2021 - 22:09 ارزیابی از اوضاع سیاسی کشور!