شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

کمیسیون اساسنامه

 نسحه نهائی اساسنامه در اختيار اعضا و دوستداران حزب قرار می گيرد. در اين نسخه در فصل پنجم ماده ۱۱ در وظائف وظيفه کميسيون معرفی کانديداها ("کمک") تغييراتی داده شده است.کميسيون اساسنامه

ما واقف بودیم که این اساسنامه کامل نیست و باید کار بیشتری روی آن انجام شود تا در خور حزبی باشد که هم چپ است و هم در دوران امروزین به کنشگری سیاسی پا گذاشته است و می خواهد برپايه پرنسيپ های دموکراتيک ساختار و مناسبات درونی خود را تنظيم کند. پیش نویس اساسنامه دربرگيرنده نکات مهمی بود، رابطه میان اعضا و نهادهای حزب را در شکلی پویا تدوین کرده و علیرغم کمبود های موجود در آن، کارپایه نسبتأ مطلوبی را در آن لحظه در اختیار حزب گذاشت که به تصویب کنگره بنیانگذار رسيد. از آن زمان تا کنون بندهای اساسنامه در آزمون حيات حزبی محک خورده و کمبودها، نقاط ضعف و قوت آن بیشتر نمایان شده اند.

شورای مرکزی حزب برای تدقیق اساسنامه و رفع کمبودهای آن تصمیم به تشکیل کمیسیون اساسنامه گرفت.