پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

آلکس واتانکا

برای ایران و آذربایجان، این رقابت ژئوپلیتیکی با توجه به نزدیکی جغرافیایی، قومی، مذهبی و تاریخی آنها بسیار حساس است. تاریخ معاصر بر این موضوع تأکید می کند. در جریان جنگ ارمنستان و آذربایجان در سال ۲۰۲۱، روشن بود که ایران رسماً چاره ای جز نشستن در حاشیه ندارد. در داخل ایران، ناسیونالیسم قومی آذربایجانی همراه با خشم موجود از شرایط اقتصادی و اجتماعی می تواند وضعیتی انفجاری در استانهای شمالی ایران، جایی که حدود ۲۰ میلیون جمعیت آذربایجانی ایرانی در آن زندگی می کنند، ایجاد کند. این واقعیت از دید دشمنان خارجی ایران از دور نخواهد ماند. اسرائیل و ترکیه هر دو سابقه تلاش برای بسیج جامعه آذربایجانی ایران علیه تهران را دارند.