نوشتۀ موریس آلتمان

این نوع تعاونیها دو یا چند گروه عضو دارند که ممکن است کارگر باشند، مصرف کننده باشند یا تولیدکننده، سرمایه گذار، جماعات یا دولت. این نوع تعاونی از قابلیت تجمیع علائق افراد گوناگون و گروه هائی از افراد در درون یک تعاونی، و از این طریق سهیم کردن همۀ آنان در یک تعاونی خاص برخوردار است. برای مثال، یک تعاونی مصرف، با دادن امکان عضویت به کارگران، یک تعاونی سنتی مصرف را به تعاونی ای فرا می برد که در آن منافع کارگران نیز به کفابت نمایندگی می شود. به عبارت دیگر یک تعاونی مصرف وجوهی از یک تعاونی کارگری را کسب می کند.