سیامک فرید

ما به عنوان یک نیروی چپ و مدافع عدالت اجتماعی می توانیم پرچم گفتگو برای همکاری‌های مشترک را با همه نیروهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر و صندوق رأی باور دارند، بلند کنیم و رسالت تاریخی خود برای گذر کشورمان به یک شرایط قابل قبول برای مبارز ه سیاسی را فراهم سازیم.

ما با این حرکت تاریخی از یک طرف نیروهای راست افراطی با هیستریک چپ ستیزی را منزوی خواهیم کرد، و از سوی دیگر چهره ای تازه و امیدبخش از چپ ایران اراعه خواهیم داد.

نظامی که امروز با آن درگیر هستیم قبل از هر چیز حقوق انسان را در همه حوزه ها مورد تعرض قرار داده و دشمنی می ورزد، تضادهای ما با نظام فعلی قبل از اینکه در حوزه اقتصاد و حقوق کارگران و زحمتکشان باشد، که البته هست، تعارض با نگاه حاکمیت به انسان است. چه در حوزه قضایی و چه حقوق سیاسی اجتماعی، حقوق اولیه مردم ایران بشکل آشکاری نقض می شود.

کسانی می گویند که یکبار دنبال همه با هم رفتند و دیگر نمی خواهند دنبال چنین چیزی باشند، در حالی که همه با هم در ذات خود بد نیست، مهم این است که گرد چه چیزی همه با هم می شوند، مگر آنجا که سیل می آید یا زلزله همه با هم به کمک هم نمی رویم؟ مگر ما همه با هم از حقوق انسانی خود دفاع نمی کنیم.