سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

فکری، علی - کار، صادق

مبارزه طبقاتی و جنبش ضد استبدای در ایران

پخش برنامه مستقیم از ویبینار زوم در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" 

پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 برابر با 29 آوریل 2021

ساعت 22:30 به وقت تهران، 19 به وقت اروپای مرکزی