سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

فرهنگ، منصور

پیشنهادی به آزادیخواهان معترض به ریاکاری انتخابات در ولابت فقیه

دکتر منصور فرهنگ استاد دانشگاه

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ داد.

چهارشنبه 5 خرداد 1400 برابر با 26 می 2021

زمان: ساعت 21:00 به وقت تهران، 18:30 به وقت اروپای مرکزی