رفتن به محتوای اصلی

آرام بختیاری

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد و علم و انقلاب، تا انسان روشنگر 29.11.2023 - 12:38
الهیات و فلسفه دینی، میان نظرات افلاتون و فلوطین 16.11.2023 - 10:14
فلسفه عربی - ایرانی، الهیات است و نه فلسفه 06.11.2023 - 01:09
کمونیست ها هم فلسفه دارند 29.10.2023 - 19:09
پسامدرن و ادعای نقد: ایدئولوژی، سیستم فکری، دین 14.10.2023 - 20:58
تئوری تفسیر: در پشت نقابهامان، ما شما هستیم 04.10.2023 - 15:00
فرانسیس بیکن،- فیلسوف تجربه گرا؛ ولی بی خبر از اختلافات طبقاتی 19.09.2023 - 15:50
نسبی گرایی، عیب و اشکال بزرگ مکتب "تاریخگرایی" 07.09.2023 - 15:30
دفاع یا اعاده حیثیت از سوسیالیسم تخیلی!؟ 27.08.2023 - 21:16
دائرة المعارفی ها، پیشگامان روشنگری و انقلاب 29.07.2023 - 22:22
مکتب فرانکفورت؛ مسخ انسان در فرهنگ مهندسی شده ارتجاع 23.07.2023 - 09:25
هگل، فاقد اتوپی، ولی آرمانگرا؟ 14.07.2023 - 13:38
هگل و رویای وحدت: دولت، ملت، فرد 01.07.2023 - 22:34
در سوسیال داروینیسم،- انسان گرگ انسان است 19.06.2023 - 16:42
فرم یا محتوا ؟- پرسشی اجتماعی، فلسفی، زیبا شناسی 07.06.2023 - 12:38
انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت 28.05.2023 - 22:25
از فلسفه ایده آلیسم و متافیزیک چه خبر؟ 16.05.2023 - 11:24
جردانو برونو، قربانی دفاع از جهانبینی"طبیعت خدایی" 03.05.2023 - 16:36
"فلسفه زندگی"،- عنوانی جعلی، ذهنی، بورژوایی؟ 25.04.2023 - 12:52
از طبقات و مبارزات طبقاتی چه خبر ؟ 15.04.2023 - 17:15
یک قرن میان مشی چریکی بابف- و حزب پرولتری مارکس 10.03.2023 - 10:10
پراگماتیسم امریکایی، عملگرایی به جای اندیشه ورزی 08.01.2023 - 21:01
مکتب ساختارگرایی، آژیر انحطاط و زوال بورژوازی 22.12.2022 - 16:54
خدای ضحاکی دهه 60 و خدای معدوم نیچه 12.12.2022 - 19:05
سوسیالیسم، بدیلی علیه حکومت شر 15.11.2022 - 23:06
احساس بیگانگی و از خود بیگانگی در جوامع معیوب 04.11.2022 - 23:53
مائوئیسم،-سرانجامی ناموفق در جهان سوم 27.10.2022 - 16:27
image-20221001203916-1
کانت،- شورش علیه ارتجاع با سلاح شناخت و روشنگری 01.10.2022 - 20:33
 شکسپیر،- منتقد فئودالیسم، مشوق نوزایی رنسانس. 18.09.2022 - 10:34
image-20220909202034-2
انقلاب فرهنگی،- میان خلقی و ابتذال 09.09.2022 - 20:18
آنارشیسم، محصول و مدافع اقتصاد مانوفاکتوری و کارگاهی است 27.08.2022 - 23:00
فاشیسم،- ترور ابزار ایجاد وحشت و انفعال است 20.08.2022 - 15:59
هدف تاریخ، معنی زندگی، و فلسفه ارزشی 07.08.2022 - 23:18
سه میهن،- وطن اجدادی، میهن سوسیالیستی، وطن تبعیدی 31.07.2022 - 16:29
فلسفه نو افلاتونی،- محصول زوال برده داری بود 22.07.2022 - 04:57
image-20220715144501-2
تشکیل 9 مکتب فلسفی براساس نظرات کانت در غرب وحشی 15.07.2022 - 14:41
رویزیونیسم و اپورتونیسم،- نقدی اخلاقی یا سیاسی طبقاتی؟ 08.07.2022 - 14:24
سیاست، علم و هنر مبارزه طبقاتی برای ایجاد بهشتی سکولار است 02.07.2022 - 09:56
مشکل زبان در تعریف "ملت و خلق" 25.06.2022 - 22:57
راسیسم و نژادگرایی محکوم است 18.06.2022 - 14:09
خرافات، از اسطوره تا ارواح خبیثه 10.06.2022 - 09:30
لیبرالیسم به زبان ساده 02.06.2022 - 08:42
دین، از تونل وحشت تا راهرو مرگ 18.05.2022 - 09:07
نوستالژی انقلاب در عصر انقلاب هراسی 03.05.2022 - 11:20
عرفان،- رمانتیسم مذهبی و ایده آلیسم فلسفی است 06.04.2022 - 13:16
سوفیسم،- از روشنگری یونانی تا سفسطه گری مذهبی کنونی 14.03.2022 - 11:36
تئوری شناخت،- و نظر دو گروه از متفکران 07.03.2022 - 15:57
شکاکی نتیجه نیهیلیسم و خستگی فرهنگی است 27.02.2022 - 10:44
نوابغ ادبی غرب، عنوانی علمی یا متافیزیکی؟ 03.02.2022 - 22:52
رودلف کارناپ و نئوپوزیویتیسم محفل فلسفی وین 23.01.2022 - 14:48
ناتالی ساراوته، مادر تئوریک مکتب "رمان نو" 15.01.2022 - 20:13
ژرمینه استال، میان روشنگری فرانسوی، رمانتیسم آلمانی، و فمنیسم اروپایی 08.01.2022 - 21:22
فلسفه و فیلسوفان روس پیش از انقلاب اکتبر 16.12.2021 - 22:49
هرمان هسه،- در ادبیات هومانیستی و سکولار جهان 06.12.2021 - 09:35
دلیل رمانتیسم،- نوستالژی یا شوق دیدار بود 29.11.2021 - 23:37
زنان و کارگران، انسان های نوین آثار آراگون 22.11.2021 - 09:24
روان انسان، ساخته هنجارهای اجتماعی، و احساس عقده حقارت 12.11.2021 - 16:30
ادبیات و هنر اروتیک، زیبایی استتیک است، و نه ابتذال پورنو 03.11.2021 - 20:17
جوانمرگی ادیب و فیلسوف، والتر بنیامین در حین فرار 27.10.2021 - 09:21
یک قرن شعار "ادبیات سلاح است"! 20.10.2021 - 20:27
اریش فروم،- نقد عامیانه سرمایه داری یک متفکر التقاطی 05.10.2021 - 00:09
فلسفه لیبرال قرن ۲۰، چپ ستیز، متفرق! 08.09.2021 - 00:43
موضوعات فلسفه دانشگاههای غرب در نیم قرن اخیر 15.08.2021 - 09:38
شیعه بلشویکی شریعتی،- واسلام ماکیاولیستی خمینی 21.07.2021 - 20:56
یک قرن چپ ایران - سوسیالیسم، مدرنیسم، سکولاریسم 18.06.2021 - 20:30
کیرکگارد، سکولاریسم یا دین خصوصی؟ 26.07.2020 - 09:18
ویکتور هوگو: اگر خدا خواهد و شیطان مزاحم نشود 11.07.2020 - 22:23
فلسفه فویرباخ،- نقد دین و الهیات مسیحی 05.07.2020 - 10:24
هگل و ادامه آرمانگرایی 23.06.2020 - 14:20
نیچه، انقلابی راستگرا و سوسیال داروینیست 10.06.2020 - 14:37
فلسفه کانت:انتقادی، روشنگر، اخلاقی 29.05.2020 - 00:09
سقراط، روشنفکر میدانی خیابانی و مردمی 11.05.2020 - 13:31
فلسفه و اندیشه های فرهنگی انسان کهن 27.04.2020 - 10:52
فلسفه میان تاریخ و موضوعات روز 10.04.2020 - 20:40
از تئوری رمان تا آگاهی طبقاتی 26.03.2020 - 11:52
فلسفه میان" بهشت سوسیالیسم" و "فلسفه زندگی" 11.03.2020 - 20:27
قرن 19؛ جدال علم و فلسفه و خرافات 01.03.2020 - 23:00
آنارشیسم شورشگر، مارکسیسم انقلابی؟ 12.12.2019 - 22:38
آنارشیسم،- یاد داشتهای پائیزی از راه دور 16.11.2019 - 12:07
فیلسوف اصلاحگرای مسیحی؛ رقیب هگل 19.10.2019 - 20:56
دولت، ابزار سلطه و استثمار طبقاتی؟ 07.10.2019 - 23:34
فلسفه شکاکی،- تاریخ، فراز و فرود 23.09.2019 - 09:35
ویلهلم دیلتای، تئوریسین علوم انسانی 06.09.2019 - 19:53
اخلاق سکولار بجای ادیان خشونت گرا 14.08.2019 - 12:04
رمان "اولیس" جیمز حویس، گزارش ابتذال و ملال جامعه بورژوایی 14.06.2019 - 13:44
نقد چپ به نامگذاری های فلسفی لیبرال 06.12.2018 - 18:23
ناتوانی زبان سنتی در فلسفه طبقاتی بورژوازی 21.11.2018 - 19:56
دکارت، پیشگام فلسفه مدرن در عصر جدید 06.11.2018 - 15:44
فلسفه اسپینوزا: روشنگری و غیردینی 24.10.2018 - 20:43
فلسفه کیرکگارد،- ترس از هستی، جاسوس خدا 12.10.2018 - 00:32
افلاتون، فیلسوفی سیاسی و تئوریسین دولت 01.10.2018 - 22:01
فلسفه هایدگر؛- میان روایت ایرانی و نقد دانشگاهی 16.09.2018 - 22:26
ارسطو، سزاوار عنوان فیلسوف 08.09.2018 - 23:30
فلسفه هگل،نظر چپ ها و لیبرال ها 29.08.2018 - 19:37
فلسفه کانت میان چپ ها و لیبرال ها 10.08.2018 - 00:15
یادداشت‌های چپ، بعد از شکست 21.07.2018 - 00:53
زنان مبارز، از هر دری سخنی 21.06.2018 - 13:22
سوسیالیسم و مبارزات خانم رایا دونایفسکایا 05.06.2018 - 13:36
سکولاریسم غرب جد و آباء دارد 18.05.2018 - 00:31
پیرامون کتاب "ایدئولوژی آلمانی" مارکس 09.05.2018 - 18:13
در غیاب ما، در غرب چه گذشت؟ 27.04.2018 - 23:42