آرام بختیاری

25.06.2022 - 22:57 مشکل زبان در تعریف "ملت و خلق"
18.06.2022 - 14:09 راسیسم و نژادگرایی محکوم است
10.06.2022 - 09:30 خرافات، از اسطوره تا ارواح خبیثه
02.06.2022 - 08:42 لیبرالیسم به زبان ساده
18.05.2022 - 09:07 دین، از تونل وحشت تا راهرو مرگ
03.05.2022 - 11:20 نوستالژی انقلاب در عصر انقلاب هراسی
06.04.2022 - 13:16 عرفان،- رمانتیسم مذهبی و ایده آلیسم فلسفی است
14.03.2022 - 11:36 سوفیسم،- از روشنگری یونانی تا سفسطه گری مذهبی کنونی
07.03.2022 - 15:57 تئوری شناخت،- و نظر دو گروه از متفکران
27.02.2022 - 10:44 شکاکی نتیجه نیهیلیسم و خستگی فرهنگی است
03.02.2022 - 22:52 نوابغ ادبی غرب، عنوانی علمی یا متافیزیکی؟
23.01.2022 - 14:48 رودلف کارناپ و نئوپوزیویتیسم محفل فلسفی وین
15.01.2022 - 20:13 ناتالی ساراوته، مادر تئوریک مکتب "رمان نو"
08.01.2022 - 21:22 ژرمینه استال، میان روشنگری فرانسوی، رمانتیسم آلمانی، و فمنیسم اروپایی
16.12.2021 - 22:49 فلسفه و فیلسوفان روس پیش از انقلاب اکتبر
06.12.2021 - 09:35 هرمان هسه،- در ادبیات هومانیستی و سکولار جهان
29.11.2021 - 23:37 دلیل رمانتیسم،- نوستالژی یا شوق دیدار بود
22.11.2021 - 09:24 زنان و کارگران، انسان های نوین آثار آراگون
12.11.2021 - 16:30 روان انسان، ساخته هنجارهای اجتماعی، و احساس عقده حقارت
03.11.2021 - 20:17 ادبیات و هنر اروتیک، زیبایی استتیک است، و نه ابتذال پورنو
27.10.2021 - 09:21 جوانمرگی ادیب و فیلسوف، والتر بنیامین در حین فرار
20.10.2021 - 20:27 یک قرن شعار "ادبیات سلاح است"!
05.10.2021 - 00:09 اریش فروم،- نقد عامیانه سرمایه داری یک متفکر التقاطی
08.09.2021 - 00:43 فلسفه لیبرال قرن ۲۰، چپ ستیز، متفرق!
15.08.2021 - 09:38 موضوعات فلسفه دانشگاههای غرب در نیم قرن اخیر
21.07.2021 - 20:56 شیعه بلشویکی شریعتی،- واسلام ماکیاولیستی خمینی
18.06.2021 - 20:30 یک قرن چپ ایران - سوسیالیسم، مدرنیسم، سکولاریسم
26.07.2020 - 09:18 کیرکگارد، سکولاریسم یا دین خصوصی؟
11.07.2020 - 22:23 ویکتور هوگو: اگر خدا خواهد و شیطان مزاحم نشود
05.07.2020 - 10:24 فلسفه فویرباخ،- نقد دین و الهیات مسیحی
23.06.2020 - 14:20 هگل و ادامه آرمانگرایی
10.06.2020 - 14:37 نیچه، انقلابی راستگرا و سوسیال داروینیست
29.05.2020 - 00:09 فلسفه کانت:انتقادی، روشنگر، اخلاقی
11.05.2020 - 13:31 سقراط، روشنفکر میدانی خیابانی و مردمی
27.04.2020 - 10:52 فلسفه و اندیشه های فرهنگی انسان کهن
10.04.2020 - 20:40 فلسفه میان تاریخ و موضوعات روز
26.03.2020 - 11:52 از تئوری رمان تا آگاهی طبقاتی
11.03.2020 - 20:27 فلسفه میان" بهشت سوسیالیسم" و "فلسفه زندگی"
01.03.2020 - 23:00 قرن 19؛ جدال علم و فلسفه و خرافات
12.12.2019 - 22:38 آنارشیسم شورشگر، مارکسیسم انقلابی؟
16.11.2019 - 12:07 آنارشیسم،- یاد داشتهای پائیزی از راه دور
19.10.2019 - 20:56 فیلسوف اصلاحگرای مسیحی؛ رقیب هگل
07.10.2019 - 23:34 دولت، ابزار سلطه و استثمار طبقاتی؟
23.09.2019 - 09:35 فلسفه شکاکی،- تاریخ، فراز و فرود
06.09.2019 - 19:53 ویلهلم دیلتای، تئوریسین علوم انسانی
14.08.2019 - 12:04 اخلاق سکولار بجای ادیان خشونت گرا
14.06.2019 - 13:44 رمان "اولیس" جیمز حویس، گزارش ابتذال و ملال جامعه بورژوایی
06.12.2018 - 18:23 نقد چپ به نامگذاری های فلسفی لیبرال
21.11.2018 - 19:56 ناتوانی زبان سنتی در فلسفه طبقاتی بورژوازی
06.11.2018 - 15:44 دکارت، پیشگام فلسفه مدرن در عصر جدید
24.10.2018 - 20:43 فلسفه اسپینوزا: روشنگری و غیردینی
12.10.2018 - 00:32 فلسفه کیرکگارد،- ترس از هستی، جاسوس خدا
01.10.2018 - 22:01 افلاتون، فیلسوفی سیاسی و تئوریسین دولت
16.09.2018 - 22:26 فلسفه هایدگر؛- میان روایت ایرانی و نقد دانشگاهی
08.09.2018 - 23:30 ارسطو، سزاوار عنوان فیلسوف
29.08.2018 - 19:37 فلسفه هگل،نظر چپ ها و لیبرال ها
10.08.2018 - 00:15 فلسفه کانت میان چپ ها و لیبرال ها
21.07.2018 - 00:53 یادداشت‌های چپ، بعد از شکست
21.06.2018 - 13:22 زنان مبارز، از هر دری سخنی
05.06.2018 - 13:36 سوسیالیسم و مبارزات خانم رایا دونایفسکایا
18.05.2018 - 00:31 سکولاریسم غرب جد و آباء دارد
09.05.2018 - 18:13 پیرامون کتاب "ایدئولوژی آلمانی" مارکس
27.04.2018 - 23:42 در غیاب ما، در غرب چه گذشت؟