حزب دمکرات کردستان ایران

کنگره حزب شما به عنوان یک حزب پیشرو و چپ می تواند راهگشا و نقطه عطفی برای دست گذاشتن روی این آسیب و تلاش برای گشودن دریچه‌ی نوینی در مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز ملیت‌های گروه های هویتی مختلف و دمکراسی و برابر حقوقی در آینده ایران باشد.

برای رهایی از چنگال این رژیم دیکتاتور، ارتجاعی و آدمکش، هیچ راهی غیر از تداوم کار و تلاش و مبارزه در تمامی عرصه ها و اتکای به قدرت و توان و اراده آزادیخواهانه مبیتهای ایران، و بنیان نهادن یک سیستم دمکراتیک و فدرال، در پیش روی نداریم.

برگزاری کنگره‌ی مشترک شما دوستان در شرایط ویژه‌ای برگزار می‌گردد که سیاست کشورهای جهان نسبت به مسایل جهانی قابل تعمق و توجه بوده و بحران‌های خاورمیانه که اکثر آنها از سیاست و رفتار دخالت‌گرایانه جمهوری اسلامی ایران نشأت می گیرد وارد مرحله‌ی حساس شده است.