جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

گفتگو

بحث و گفتگو با مجید عبدالرحیم‌پور

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ اول تیر 1397 برابر با 22 ژوئن 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با علی پورنقوی

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ  9 شهریور 1397 برابر با 31 اوت  2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با سیروس مددی، در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 1397 برابر با 15 ژوئن 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با مصطفی مدنی، در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ  2 شهریور 1397 برابر با 24 اوت  2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با وهاب انصاری

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ  26 مرداد 1397 برابر با 17 اوت  2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با مهدی فتاپور

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 27 اردیبهشت 1397 برابر با 17 مه 2018  انجام شده است

بحث و گفتگو با آینده آزاد

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 19 مرداد 1397 برابر با 10 اوت 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 21 اردیبهشت 1397 برابر با 11 مه 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با احمد پورمندی

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 12 مرداد 1397 برابر با سوم اوت 2018 انجام شده است

در گرامی‌داشت رفیق حمید اشرف

بحث و گفتگو به مناسبت 8 تیر با مرضیه شفیع (شمسی)، در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 1397 برابر با 29 ژوئن 2018 انجام شده است