دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

هملاویی، جولیا

پس از صد سال، جهان سرمایه داری با یک بحران جدید روبرو است؛ و کمونیسم هنوز هم خود را به عنوان گزینه جایگزین (آلترناتیو) مطرح می کند، بدون اینکه توانسته باشد حرکتی به اندازه کافی قدرتمند برای شکاف در دیوار پول (سرمایه) ایجاد کند. با این حال، از بسیج برای آب و هوا (Klima) تا مبارزه با نژادپرستی یا خشونت علیه زنان، نسل جوان بستر مبارزه سیاسی را در دست می گیرد.