شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۶ مارس ۲۰۲۱

حزب سوسیالیست فرانسه زبان بلژیک

حزب سوسیالیست به شدت نگران وضعیت دکتر جلالی است و از مقامات ایرانی می خواهد که او را اعدام نکنند!