دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - هیئت رئیسه کنگره هجدم

کمسیون تدارک مضمونی با توجه به روند پيشرفته، کار خود را روی برنامه "فعالیت های سازمان تا کنگره ۱۹" متمرکز کرد و برنامه فعالیت سازمان تا کنگره آتی را بر پايه قرارها تهيه و در اختيار کنگره قرار داد. کنگره در روز آخر برنامه ارائه شده از جانب کميسيون را به رای گذاشت. برنامه "فعاليتهای سازمان تا کنگره ۱۹" با ۹۳ درصد آرا به تصويب رسيد.