جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)