پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

الیسایوس واگِناس

متعاقب اعلام انتخاب دوباره لوکاشنکو، روز های اعتراض در مرکز مینسک و دیگر شهرها، با پرچم های ملی گرایانه و شعارهای ضد دولتی، مانند "رها کن" کلید خورد. برخوردهایی بین اعتراض کننده ها و پلیس روی داد، و با استفاده از نارنجک های صوتی، چماق، گلوله های پلاستیکی و غیره، و دستگیری بیش از ۶- ۷ هزارنفر و مرگ دو اعتراض کننده سرکوب وسیعی انجام شد. هم زمان، نیروهای اپوزیسیون توانستند در بسیاری از کارخانه های بزرگ کشور اعتصاب های توده ای را سازمان دهند.