شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰

زهره تنکابنی

دعوت به جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی

میهمان این هفته: زهره تنکابنی، عضو مادران صلح، نویسنده کتاب ریشه در خاک، زندانی سیاسی در رژیم شاه و نیز در دهه ۶۰ و سال ٨٨