جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

فاطمه کریمی

وبینارهای کمپین علیه ناموس پرستی را با سخنرانی مهمی از فاطمه کریمی پی می گیریم. او به این مساله خواهد پرداخت که چرا نباید خشونت های ناموسی را به یک منطقه و اتنیک خاص تقلیل داد.