دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

شهیار، پدرام

پیروزی دمکرات ها در انتخابات وروابط آمریکا با اروپا

پدرام شهیار ،روزنامه نگار و فعال مستقل چپ

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

پنجشنبه 22آبان ۱۳۹۹ برابر با 12 نوامبر2020

ساعت 20 بوقت ایران برابر با ساعت 17:30 بوقت اروپای مرکزی

طریق بحث اصلاحات و انقلاب

پدرام شهیار ،روزنامه نگار و فعال مستقل چپ

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد