يكشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

پدرام شهیار

طریق بحث اصلاحات و انقلاب

پدرام شهیار ،روزنامه نگار و فعال مستقل چپ

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد