سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

زهرا باقری شاد

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام سه شنبه ۱۸ شهریور۱۳۹۹ برگزار کرد،کمپین علیه خشونت ناموسی

سخنران: خانم زهرا باقری شاد – روزنامه نگار، شاعر و دانش آموخته مطالعات جنسیت و اینتر سکشونالیتی

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) گروه کار زنان برگزار میکند

کمپین علیه خشونت ناموسی

زهرا باقری شاد روزنامه نگار شاعر و دانش آموخته مطالعات جنسیت و اینترسکشونالیتی

زمان :سه شنبه 8 سپتامبر 2020 (16 شهریور 1399)

ساعت 21 بوقت ایران برابر با 18:30 بوقت اروپا و 12:30  بعدازظهر بوقت شرق امریکا و کانادا

کمپین علیه ناموس پرستی پانزده روز پیش در فیس بوک آغاز به کار کرد. نخستین گام، کار تبلیغی بود و تشویق افراد به همراهی با این کمپین در اعلام انزجار از ناموس. پس از پانزده روز از فعالیت کمپین در فیس بوک، اینستاگرام و توییتر و همراهی افراد از گروه های مختلف سنی، جنسیتی، اتنیکی و سیاسی؛