سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

فودل - اشمیت، الکساندر

اما هرچه بیشتر به تاریخ اجرای طرح نزدیک میشویم، مقاومت از طرف های مختلف بیشتر می شود. اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس که اسرائیل به دنبال عادی سازی روابط با آنها بوده ، در مورد اقدامات یک جانبه هشدار داده اند. کارشناسان مشهور نظامی و امنیتی هم از بی ثبات شدن امنیت منطقه هراس دارند.