دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

باقر ابراهیم زاده

اینک ۱۱ میلیون فریاد علیه حکم اعدام این سه جوان به میدان آمده است، این فریاد رسا، در دفاع از حق زندگی ، حق بیان آزاد وآزادی در اعتراض، را باید مغتنم شمرد و همراه آن شد. باید این هشتک «نه به اعدام» این اعتراض و اکسیونهای کوچک و پراکنده در شهرهای جهان، به موج اعتراض علیه حکومت اسلامی در کلیت خودش تبدیل شود. باید این هشتک اعتراض میلیونی را در سراسر جهان با قدرت و صلابت ادامه داد و آنرا با شیوه های دیگر اعتراضات همراه ساخت.

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: رفیق باقر ابراهیم زاده، عضو سازمان راه کارگر، زندانی سیاسی رژیم سابق

متن سخنرانی رفیق باقر ابراهیم زاده در اتاق تلگرامی گفتمان ما.