دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

پورنقوی، علی - انصاری، وهاب

سخنرانان:

2 عضو هیئت سیاسی - اجرایی: علی پورنقوی و وهاب انصاری