شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۶ مارس ۲۰۲۱

کمیسیون (کارگروه) تدقیق اساس نامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نسخهٔ پایانی پیش نهادهای مصوب کمیسیون برای تصمیم گیری در نخستین کنگرهٔ حزب.