دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

پیراس، مت

ایده بیمه خدمات درمانی در جریان جنگ جهانی دوم در تمام جهان به جز ایالات متحده گسترش یافت ولی اینجا توسط کارفرمایان بخش خصوصی اجرا شد. این سیستم در سال های اخیر به ابزاری سیاسی بدل شد و موجب رشد بیشتر هزینه های درمانی از دستمزدها گردید و به دنبال آن تعداد بسیاری از اتحادیه ها در مبارزه برای حفظ قراردادهایشان شکست خوردند که نتیجه اش افزایش هزینه های مراقبت های درمانی برای اعضای شان بود.