جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۷ اوت ۲۰۲۰

رضا فانی یزدی

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

میهمان برنامه : رضا فانی یزدی، فعال سیاسی

پدیده نژاد پرستی

رضا فانی یزدی ،فعال سیاسی  در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

 

پدیده نژاد پرستی

رضا فانی یزدی ،فعال سیاسی  در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ میدهد

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

میهمان این هفته: رضا فانی یزدی، فعال سیاسی