گودرز

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش پایانی 15.01.2021 - 09:57
اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۱۰ 08.01.2021 - 02:08
اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۹ 31.12.2020 - 19:40
اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۸ 25.12.2020 - 12:58
اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۷ 17.12.2020 - 22:49
اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۶ 10.12.2020 - 23:00
اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۵ 04.12.2020 - 00:34
اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۴ 26.11.2020 - 23:24
اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش 3 20.11.2020 - 16:08
اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش 2 13.11.2020 - 18:52
اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه– بخش ۱ 06.11.2020 - 15:59
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 51 و پایانی 23.10.2020 - 17:01
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 41 16.10.2020 - 17:11
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 31 08.10.2020 - 22:34
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 21 02.10.2020 - 19:43
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 11 25.09.2020 - 17:29
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 10 18.09.2020 - 10:44
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 9 11.09.2020 - 13:30
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 8 04.09.2020 - 12:47
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 7 28.08.2020 - 15:46
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 6 21.08.2020 - 05:17
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 5 14.08.2020 - 18:54
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 4 07.08.2020 - 19:33
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 3 31.07.2020 - 23:03
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ - بخش 2 24.07.2020 - 19:34
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش یک 18.07.2020 - 03:00
حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش پنجم 29.05.2020 - 23:59
حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش چهارم 23.05.2020 - 01:41
حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا 25.04.2020 - 00:53
دفتر ششم - گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! 22.03.2020 - 09:05
دفتر پنجم - آینده جنبش های کارگری در جهان عرب 22.03.2020 - 08:43
دفتر چهارم - برگی از تجربیات اتحادیه های کارگری در ایالت متحده ی آمـریکا 17.03.2020 - 07:01
  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!

 

  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!