دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

فرزانه عظیمی

در رابطه با بیانیه سه حزب و سازمان چپ و جمهوری خواه و تحریم انتخابات ریاست جمهوری فرزانه عظیمی، از مسئولان حزب چپ ایران (فدائیان خلق )از جزئیات این بیانیه می‌گوید.

خشونت علیه زنان و کودکان

فرزانه عظیمی یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" پاسخ داد

پنجشنبه 6 آذر ماه ۱۳۹۹ برابر با 26 نوامبر2020

علی

هر شهروند ایرانی، اعم از زن و مرد، باید با اعلام همبستگی، دربرابر هرگونه خشونتی علیه زنان به هر بهانه ای از جمله دستاویز «بدحجابی» بایستد. باید با فریاد رسا، فرمانهای امامان جمعه را در نطفه خفه کرد. باید خواستار جدائی دین از دولت شد، تا دست امامان جمعه و رهبر آنان خامنهای، برای همیشه از دخالت در امور جامعه و تحدید کردن حقوق و آزادی های شهروندان به بهانه های واهی از جمله «نهی از منکر» کوتاه گردد و دیگر نتوانند فضا را برای زنان ناامن کنند!

کمپین من - هم ( Me-Too ) ،نقش قوانین اسلامی در گستردگی آزار جنسی، تجاوز به زنان و قتل های ناموسی

نقش تلاش ها و مشارکت سیاسی زنان در تغییر قوانین تبعیض آمیز

فرزانه عظیمی یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" پاسخ داد

سخنران: رفیق فرزانه عظیمی - یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نقش تلاش ها و مشارکت سیاسی زنان در تغییر قوانین تبعیض آمیز

فرزانه عظیمی یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" پاسخ میدهد

کرونا نشان داد که ثروت بدون عدالت اجتماعی، نمی تواند برای درازمدت منافع کل جامعه و از جمله طبقه‌ی مرفه را تامین کند. این بحران نشان داد که سلامت جامعه برای درازمدت، بدون داشتن رفاه اقتصادی و اجتماعی امکانپذیر نیست و اتفاقا هرچه نابرابری اقتصادی عمیق تر باشد،‌ زخم های آن بر پیکر کل جامعه، آن را آسیب پذیرتر خواهد ساخت. جهان پس از کرونا دیگر نسبت به وضعیت طبقات پائین نمی تواند بی تفاوت بماند.

مصاحبه با فرزانه عظیمی  از مسئولین حزب چپ ایران (فدائیان خلق)